Algae Fueling a Cleaner Road to the Future

56 / 84

·Richard· ·Battersby· ·หัวหน้า·ฝ่าย·ยานพาหนะ ·ที่·มหาวิทยาลัย·แคลิฟอร์เนีย·วิทยาเขต ·ได้·เปลี่ยน·รถ·ของ·ทาง·มหาวิทยาลัย ·จาก·รถ·ที่·ใช้·พลังงาน·น้ำมัน·แบบ·ปกติ ·มา·เป็น·ยานพาหนะ·ที่·ใช้·น้ำมัน·ไบโอ·ดีเซล ·หรือ·พลังงาน·ทาง·เลือก·อื่นๆ ·เขา·บอก·ว่า·สัดส่วน·ของ·การ·ใช้·พลังงาน·ทาง·เลือก·ใหม่· ·แม้·จะ·มี·ไม่·มาก ·แต่·หาก·สามารถ·ลด·การ·นำ·เข้า·น้ำมัน·ได้·เพียง·ไม่·กี่·เปอร์เซ็นต์ ·ก็·จะ·ช่วย·ประเทศ·ให้·ประหยัด·ใน·รูป·ตัว·เงิน·ได้·มาก

·บริษัท· ·Propel· ·Fuels· ·ซึ่ง·อยู่·ที่·เมือง· ·Redwood· ·City· ·รัฐ·แคลิฟอร์เนีย ·เป็น·หนึ่ง·ใน·บรรดา·บริษัท·อเมริกัน·ที่·ผลิต·น้ำมัน·ไบโอ·ดีเซล ·คุณ· ·Matt· ·Horton· ·CEO· ·ของ·บริษัท·กล่าว·ว่า ·การ·เปลี่ยน·พฤติกรรม·ผู้บริโภค ·และ·การ·ให้·ความ·รู้·ถึง·ทาง·เลือก·ใหม่ๆ ·เป็น·ปัจจัย·สำคัญ·ต่อ·การ·กระตุ้น·การ·ใช้·พลังงาน·ทาง·เลือก·ใหม่ ·บริษัท· ·Propel· ·ของ·เขา ·มี·สถานี·ให้·บริการ·น้ำมัน· ·29· ·แห่ง·ทั่ว·ประเทศ ·เมื่อ·ปี·ที่·แล้ว·บริษัท· ·Propel· ·ร่วมมือ·กับ· ·Solazyme ·ใน·การ·เพิ่ม·ทาง·เลือก·พลังงาน·สะอาด·ให้·กับ·ผู้·ขับขี่·ยานพาหนะ ·หนึ่ง·ใน·วัตถุ·ดิบ·ก็·คือ·สาหร่าย

·และ·นั้น·ก็·เป็น·เสียง·การ·ผลิต·น้ำมัน·ไบโอ·ดีเซล ·ใน·ห้อง·ทดลอง· ·โดย·ใช้·สาหร่าย·เป็น·วัตถุ·ดิบ ·Bob· ·Ames· ·ผู้·บริหาร·ของ· ·Solazyme· ·กล่าว·ว่า ·จุด·เริ่มต้น·ของ·โครงการ·พัฒนา·น้ำมัน·ดีเซล·จาก·สาหร่าย ·เดิม·จาก·ห้อง·ทดลอง· ·ซึ่ง·ทาง·บริษัท·เพาะ·พันธุ์·สาหร่าย ·ที่·พัฒนา·ขึ้น·เอง· ·เพื่อ·ใช้·ใน·การ·ผลิต·น้ำมัน ·บริษัท· ·Solazyme· ·ได้·จด·ทะเบียน·เทคโนโลยี·การ·ผลิต·น้ำมัน·จาก·สาหร่าย ·Bob· ·Ames· ·กล่าว·เพิ่มเติม·ว่า ·จุด·นี้·ถือ·เป็น·เพียง·ก้าว·แรกๆ· ·ของ·การ·นำ·สาหร่าย ·ซึ่ง·เป็น·พืช·น้ำ·โต·เร็ว· ·มา·พัฒนา·เป็น·พลังงาน·สะอาด ·บริษัท· ·Propel· ·นำ·น้ำมัน·ไบโอ·ดีเซล·ที่·ผลิต·จาก·สาหร่าย· ·ติดตั้ง·ที่·ปั๊มน้ำมัน·สี่·แห่ง·ของ·บริษัท ·ใน·นคร·ซาน·ฟรานซิส·โก·และ·เขต·ใกล้·เคียง ·และ·ถือ·เป็น·ครั้ง·แรก· ·ที่·มี·การ·นำ·น้ำมัน·ที่·พัฒนา·โดย·บริษัท· ·Solazyme ·วาง·จำหน่าย·ต่อ·สาธารณชน

·ผล·ตอบ·รับ·จาก·ตลาด·เป็น·ที่·น่า·พอใจ ·พอ·หลัง·จาก·ทดลอง·ขาย·ได้·หนึ่ง·เดือน ·ยอด·ขาย·น้ำมัน·ไบโอ·ดีเซล·เพิ่ม·ขึ้น·ถึง· ·3·5% ·คุณ· ·Ames· ·กล่าว·ว่า· ·บริษัท·ตั้ง·ราคา·ขาย·เท่ากับ·น้ำมัน·ชนิด·อื่นๆ ·และ·ที่·ลูกค้า·เลือก·ใช้·น้ำมัน·ที่·ได้·จาก·สาหร่าย ·ก็·เพราะ·พวก·เขา·เห็น·ข้อ·ดี·ด้าน·สิ่งแวดล้อม ·กับ·ปัญหา·ที่·การ·ใช้·มี·อยู่·อย่าง·จำกัด ·ก็·เพราะ·ว่า·ผู้·ผลิต·ยัง·ไม่·สามารถ·ขาย·น้ำมัน·ได้·ใน·ราคา·ที่·ต่ำ·กว่า·นี้·มาก·นัก ·Matt· ·Horton· ·CEO· ·ของ· ·Propel· ·กล่าว·ว่า ·ผู้·ผลิต·ต้อง·ผลิต·น้ำมัน·ชนิด·นี้·ออก·มา·ให้·ได้·จำนวน·มากๆ· ·เพื่อ·ให้·คุ้ม·กับ·การ·ลงทุน ·และ·จะ·ได้·ขาย·ใน·ราคา·ที่·ต่ำ·ได้ ·ขณะ·นี้·บริษัท· ·Solazyme· ·ใช้·โรงงาน·ใน·สหรัฐ·เป็น·ทาง·การ·ผลิต ·แต่·ก่อน·สิ้น·ปี·นี้·น้ำมัน·ไบโอ·ดีเซล·จาก·สาหร่าย·ของ·บริษัท ·จะ·ถูก·ผลิต·ที่·โรงงาน·ใน·ประเทศ·บราซิล· ·ร่วม·กับ·บริษัท·พันธมิตร

56 / 84