US Debt Problem Means Fear, Opportunity for China

58 / 84

·ใน·ฐานะ·เจ้าหนี้·ราย·ใหญ่·ของ·สหรัฐ ·บรรดา·ผู้นำ·ใน·พรรค·คอมมิวนิสต์·จีน·กำลัง·เฝ้า·รอ·ดู·ว่า ·การ·เจรจา·ใน·รัฐสภา·สหรัฐ·เพื่อ·หา·ทาง·เพิ่ม·เพดาน·เงิน·กู้·ของ·รัฐบาล·อเมริกัน·นั้น ·จะ·จบ·ลง·อย่างไร· ·และ·สหรัฐ·จะ·ผิด·นัด·ชำระ·หนี้·เป็น·ครั้ง·แรก·หรือ·ไม่ ·สื่อมวลชน·ของ·ทางการ·จีน·ต่าง·ใช้·ปัญหา·การเมือง·ใน·สหรัฐ·ขณะ·นี้ ·เป็น·โอกาส·ใน·การ·โจมตี·ระบอบ·ประชาธิปไตย·ของ·อเมริกา ·โดย·ชี้·ว่า·เป็น·ปัจจัย·ที่·ทำให้·การเมือง·สหรัฐ·กลาย·เป็น·อัมพาต ·และ·คุกคาม·ความ·มั่นคง·ของ·เศรษฐกิจ·โลก

·นัก·วิเคราะห์·ข่าว·ชาว·จีน·ผู้·หนึ่ง·ถึง·กับ·บอก·ว่า·อเมริกา·กำลัง·ใช้·ระเบิด·นิวเคลียร์ ·ถล่ม·ตลาด·การเงิน·โลก·ใน·ปัจจุบัน ·ส่วน·นัก·วิเคราะห์·อีก·คน·หนึ่ง·บอก·ว่า·เหตุการณ์·ปิด·หน่วย·งาน·ของ·รัฐบาล·กลาง·สหรัฐ·นั้น ·เป็น·เรื่อง·ที่·สร้าง·ขึ้น·โดย·รัฐบาล·กรุง·วอชิงตัน ·เพื่อ·รักษา·บทบาท·ผู้นำ·ทาง·การเงิน·โลก ·ส่วน·สำนัก·ข่าว· ·Xinhua· ·ของ·ทางการ·จีน·เผยแพร่·บทความ ·เรียกร้อง·ให้·มี·ระบบ·อัตรา·แลกเปลี่ยน·เงิน·สำรอง·โลก·แบบ·ใหม่ ·เพื่อ·มา·ใช้·แทน·เงิน·ดอล·ล่าร์·สหรัฐ

·Jeffrey· ·Bader· ·อดีต·ที่ปรึกษา·ด้าน·ความ·มั่นคง·ของ·ประธานาธิบดี· ·บารัค· ·โอ·บา·ม่า ·กล่าว·ถึง·บทความ·ของ· ·Xinhua· ·ว่า ·ตน·เห็นด้วย·ว่า·สถานการณ์·การเมือง·ใน·สหรัฐ·ตอน·นี้·เลว·ร้าย·จริง ·และ·เป็น·จุด·ด่าง·ใน·ประวัติศาสตร์·อเมริกา ·แต่·ความ·สำคัญ·ของ·เงิน·ดอล·ล่าร์·สหรัฐ·นั้น·มิ·ได้·ตัดสิน·กัน·ด้วย·เรื่อง·นี้ ·แต่·อยู่·ที่·ตลาด·การเงิน·โลก·เป็น·หลัก ·ที่·ผ่าน·มา·นั้น·พันธบัตร·รัฐบาล·สหรัฐ·ถือ·เป็น·การ·ลงทุน·ที่·มี·ความ·เสี่ยง·ต่ำ ·รัฐบาล·จีน·เอง·มี·พันธบัตร·ดอกเบี้ย·ต่ำ·ของ·รัฐบาล·สหรัฐ·เก็บ·ไว้·คิด·เป็น·มูลค่า·ราว· ·3· ·ล้าน· ·6· ·แสน·ล้าน·ดอล·ล่าร์ ·ขณะ·เดียวกัน·เงิน·ดอล·ล่าร์·ยัง·ได้·รับ·การ·พิจารณา·ว่า·มี·เสถียรภาพ·สูง·กว่า·เงิน·สกุล·อื่น ·เมื่อ·พิจารณา·ว่า·เศรษฐกิจ·ของ·ยุโรป·ยัง·สั่น·คลอน ·ส่วน·จีน·เอง·ก็·ยัง·ไม่·อนุญาต·ให้·มี·การ·ซื้อขาย·เงิน·หยวน·ได้·อย่าง·เสรี·มาก·นัก·นอก·ประเทศ·จีน ·นั่น·หมายความ·ว่า·เงิน·หยวน·จะ·ยัง·ไม่·สามารถ·ขึ้น·มา·เป็น·หัวใจ·ของ·ระบบ·แลกเปลี่ยน·เงินตรา·โลก·ได้·ใน·เร็ว·นี้

·ถึง·กระนั้น· ·คุณ· ·Jeffrey· ·Bader· ·เชื่อ·ว่า ·จีน·กำลัง·เร่ง·จัดการ·ใน·เรื่อง·นี้·อยู่ ·อดีต·ที่ปรึกษา·ด้าน·ความ·มั่นคง·ของ·ประธานาธิบดี· ·โอ·บา·ม่า ·ระบุ·ว่า·มี·หลาย·ประเทศ·ที่·ทำ·ข้อ·ตกลง·กับ·จีน·เพื่อ·ใช้·เงิน·หยวน·ใน·การ·ซื้อขาย·สินค้า ·เช่น· ·ออสเตรเลีย· ·นิวซีแลนด์· ·และ·หลาย·ประเทศ·ใน·อาเซียน ·ส่วน·รัฐบาล·อังกฤษ·ก็·เพิ่ง·บรรลุ·ข้อ·ตกลง·ซึ่ง·อนุญาต·ให้·นัก·ลงทุน·ใน·กรุง·ลอนดอน ·สามารถ·ซื้อ·หุ้น· ·พันธบัตร·หรือ·สินทรัพย์·ทาง·การเงิน·ต่างๆ·ใน·จีน·ได้·เร็วๆ·นี้

·ทาง·ด้าน·คุณ· ·David· ·Dollar· ·นัก·วิเคราะห์·ที่·สถาบัน· ·Brookings· ·ใน·กรุง·วอชิงตัน·เชื่อ·ว่า ·แม้·จีน·กำลัง·แผ่·ขยาย·อำนาจ·ทาง·เศรษฐกิจ·ไป·ทั่ว·โลก ·แต่·ผล·ที่·เกิด·ขึ้น·นั้น·จะ·เป็น·ไป·อย่าง·ค่อย·เป็น·ค่อย·ไป ·ขณะ·เดียวกัน· ·คุณ· ·Jin· ·Canrong ·นัก·รัฐศาสตร์·จีน·ที่·มหาวิทยาลัย· ·Renmin· ·ใน·กรุง·ปักกิ่ง·ชี้·ว่า ·ปัญหา·ที่·เกิด·ขึ้น·ใน·สหรัฐ·ขณะ·นี้ ·จะ·มี·ผล·ต่อ·ความ·น่า·เชื่อถือ·ทาง·การเงิน·ของ·อเมริกา ·และ·มูลค่า·ของ·พันธบัตร·สหรัฐ·ที่·ต่าง·ประเทศ·ถือ·อยู่ ·แต่·ตน·ไม่·คิด·ว่า·จะ·มี·ผล·ต่อ·บทบาท·ความ·สำคัญ·ของ·เงิน·ดอล·ล่าร์ ·ใน·ระบบ·เศรษฐกิจ·โลก·แต่·อย่าง·ใด

58 / 84