UN Urges End to Child Marriages

32 / 84

·Salamantoyu· ·Aghali· ·Issoufa ·จาก·ประเทศ·ไนเจอร์· ·ทวีป·แอฟริกา ·เล่า·ประสบการณ์·ส่วนตัว·ผ่าน·ล่าม ·ว่า·ตอน·ที่·เธอ·อายุ· ·16· ·ปี· ·และ·กำลัง·เรียน·หนังสือ ·พ่อ·แม่·บอก·ว่า·เธอ·จะ·ต้อง·แต่งงาน·กับ·ชาย·อายุ· ·50· ·ปี ·ซึ่ง·มี·ทั้ง·ภรรยา·และ·ลูก·อยู่·แล้ว ·Issoufa· ·ไม่·อยาก·แต่งงาน ·เพราะ·ว่า·ต้องการ·เรียน·หนังสือ·ให้·จบ·ระดับ·ประกาศนียบัตร

·เธอ·เล่า·ต่อว่า·ได้·ตัดสิน·ใจ·ไป·หา·พี่·ชาย·คน·โต ·ที่·มี·การ·ศึกษา·สูง ·และ·เธอ·ขอ·ให้·ช่วย·พูด·กับ·พ่อ·แม่·ให้·ยกเลิก·แผน·การ·แต่งงาน ·พี่·ชาย·คน·โต·ของ· ·Issoufa· ·ตกลง·ไป·คุย·กับ·พ่อ·แม่·ให้ ·จน·ทำให้·ทั้ง·พ่อ·แม่·เปลี่ยนใจ·ใน·ที่สุด ·Issoufa· ·ไม่·ถูก·บังคับ·ให้·แต่งงาน·และ·ได้·เรียน·หนังสือ·ต่อ ·กรณี·ของ·เธอ·เป็น·กรณี·พิเศษ·ที่·ไม่·เกิด·ขึ้น·บ่อย·นัก ·ใน·ประเทศ·บ้าน·เกิด·ของ·เธอ ·ใน·ประเทศ·ไนเจอร์ ·ที่·มี·อัตรา·การ·จับ·ลูกสาว·แต่งงาน·ก่อน·วัย· ·18· ·ปี·สูง·ที่สุด·ใน·แอฟริกา

·รายงาน·ของ·สหประชาชาติ·เรื่อง·การ·ปัญหา·การ·แต่งงาน·เมื่อ·อายุ·น้อย·เกิน·ไป ·หรือ· ·Marrying· ·Too· ·Youn·g:· ·End· ·Child· ·Marriage ·ยัง·ชี้·ด้วย·ว่า·กรณี·ของ· ·Issoufa ·ถือ·ว่า·เป็น·ส่วน·น้อย·เมื่อ·มอง·ถึง·ปัญหา·ใน·ภาพ·กว้าง·ระดับ·โลก ·การ·ศึกษา·ชิ้น·นี้·บอก·ว่า·เมื่อ·สอง·ปี·ที่·แล้ว ·1· ·ใน· ·3· ·ของ·หญิง·อายุ· ·20· ·ถึง· ·24· ·ปี ·ออก·เรือน·ไป·ตั้งแต่·ก่อน·อายุ·ครบ· ·18· ·ปี ·คิด·เป็น·จำนวน· ·67· ·ล้าน·คน·ทั่ว·โลก ·แม้·ว่า·การ·บังคับ·ให้·ลูกสาว·ออก·เรือน·ตั้งแต่·อายุ·ยัง·น้อย ·เกิด·ขึ้น·ทุก·ที่·ทุก·แห่ง·ทั่ว·โลก ·คุณ· ·Babatunde· ·Osotimedhin ·หัวหน้า·ของ· ·U·.·N·.· ·Population· ·Fund· ·กล่าว·ว่า ·ปัญหา·นี้·เกิด·ขึ้น·บ่อย·ที่สุด·ใน·ทวีป·เอเชีย·ใต้ ·ใน·ทวีป·แอฟริกา·ทาง·ใต้·ของ·ทะเลทราย·ซาฮาร่า ·มี·ผล·ให้·เด็ก·หญิง·หลาย·ล้าน·คน ·ต้อง·เผชิญ·กับ·ผล·กระทบ·หนักหนา· ·ที่·ตาม·มา·หลาย·ด้าน

·คุณ· ·Osotimedhin· ·กล่าว·ว่า·การ·จับ·เด็ก·หญิง·แต่งงาน ·มี·ผล·ให้·เด็ก·หญิง·หมด·สิทธิ์·ใน·การ·เรียน·หนังสือ ·ไม่·ได้·รับ·ความ·รู้·ทาง·ด้าน·เพศ·ศึกษา·และ·สุขภาพ ·ใน·ขณะ·ที่·ร่างกาย·และ·จิตใจ·ของ·เด็ก·หญิง·ยัง·ไม่·พัฒนา·สูง·สุด ·และ·ยัง·ไม่·พร้อม·กับ·การ·มี·ครอบครัว ·เป็น·การ·ตัด·สิทธิ์·ของ·เด็ก·หญิง·ใน·การ·ตัดสิน·ใจ·ใน·เรื่อง·ต่างๆ ·อาทิ·เวลา·อัน·สมควร·ใน·การ·แต่งงาน· ·การ·เลือก·คู่ครอง ·การ·มี·บุตร·และ·ช่วง·ห่าง·ระหว่าง·บุตร·แต่ละ·คน

·คุณ· ·Osotimedhin· ·ย้ำ·ว่า·เด็ก·หญิง·ยากจน·ใน·ชนบท·ห่าง·ไกล ·มี·การ·ศึกษา·น้อย·หรือ·ว่า·ไม่·ได้·รับ·การ·ศึกษา ·มัก·จะ·มี·โอกาส·สูง·ที่สุด·ใน·การ·ออก·เรือน·ตั้งแต่·อายุ·ยัง·น้อย ·เด็ก·หญิง·ที่·แต่งงาน·ก่อน·วัย ·จะ·เผชิญ·กับ·ผล·กระทบ·ทาง·สุขภาพ·ที่·อันตราย·ถึง·ชีวิต·หลาย·อย่าง ·อาทิ·การ·ตั้ง·ครรภ์· ·และ·การ·คลอด·บุตร ·ขาดแคลน·ความ·รู้·และ·วิธี·การ·คุม·กำเนิด ·เสี่ยง·ต่อ·การ·ติด·เชื้อ·โรค·ทาง·เพศ·สัมพันธ์ ·รวม·ทั้ง·เชื้อ·เอดส์· ·จาก·สามี·ที่·มัก·จะ·มี·อายุ·มาก·กว่า ·ใน·ระหว่าง·การ·แถลง·ข่าว·เมื่อ·เร็วๆ·นี้ ·เพื่อ·เผยแพร่·รายงาน·เรื่อง·นี้ ·สาธุ·คุณ· ·เด·สมอ·นด์ ·ตู·ตู ·นัก·รณรงค์·ด้าน·สิทธิ·มนุษย·ชน·ชาว·แอฟริกา·ใต้ ·ได้·เรียกร้อง·ให้·มี·การ·ยุติ·การ·จับ·เด็ก·หญิง·แต่งงาน

·สาธุ·คุณ· ·เด·สมอ·นด์ ·ตู·ตู· ·กล่าว·ว่า ·การ·จับ·เด็ก·หญิง·ไม่·ประสีประสา·แต่งงาน·กับ·ชาย·แก่ ·เป็น·การ·กระทำ·ที่·เลว·ร้าย ·เป็น·การ·ทารุณกรรม·ต่อ·เด็ก·ผู้หญิง ·ทุก·ฝ่าย·ต้อง·ร่วมมือ·กัน·ยุติ·ปัญหา·นี้·ให้·ได้ ·แม้·ว่า·จะ·มี·ความ·พยายาม·ใน·การ·ยุติ·การ·จับ·เด็ก·หญิง·แต่งงาน·ก่อน·วัย·อัน·สมควร ·องค์การ·สหประชาชาติ·เตือน·ว่า·หาก·ปัญหา·นี้ ·ยัง·ไม่·ได้·รับ·การ·แก้ไข ·จะ·มี·เด็ก·หญิง·ประมาณ· ·142· ·ล้าน·คน·ทั่ว·โลก·ถูก·จับ·แต่งงาน·ก่อน·วัย· ·18· ·ปี ·ภายใน·ช่วง· ·10· ·ปี·ข้าง·หน้า

·ทีม·งาน·ศึกษา·ที่·ร่าง·รายงาน·ใน·เรื่อง·นี้ ·เรียกร้อง·ให้·รัฐบาล·ประเทศ·ต่างๆ ·รวม·ทั้ง·ใน·ระดับ·ชาติ·และ·ใน·ระดับ·ท้องถิ่น ·กำหนด·อายุ·ที่·สมควร·แก่·การ·แต่งงาน·ให้·เป็น· ·18· ·ปี ·และ·บังคับ·ใช้·จริงๆ ·นอกจาก·นี้·เจ้าหน้าที่·สหประชาชาติ·ยัง·เห็นด้วย·ว่า ·การ·ศึกษา·เป็น·กุญแจ·สำคัญ ·ที่·จะ·ช่วย·แก้·ปัญหา·นี้·ใน·ระยะ·ยาว

32 / 84