Archeologist Says Mayans Did Not Predict Apocalypse

31 / 84

·เสียง·จาก·นิทรรศการ· ·Maya· ·2012 ·ที่·พิพิธภัณฑ์·โบราณคดี·ของ·มหาวิทยาลัย· ·Pennsylvania· ·ใน·นคร· ·Philadelphia ·คุณ· ·Loa· ·Traxler· ·นัก·โบราณคดี ·และ·ภัณฑารักษ์·ของ·พิพิธภัณฑ์·บอก·ว่า ·ภัย·ธรรมชาติ·ต่างๆ· ·ไม่·ว่า·จะ·เป็น·แผ่นดิน·ไหว·น้ำ·ท่วม·หรือ ·พฤติการณ์·อื่นๆ· ·สามารถ·เกิด·ขึ้น·ได้·อย่าง·ที่·เห็นๆ·กัน ·แต่·ชาว· ·Maya· ·มิ·ได้·บอก·ไว้·เลย·ว่า ·เหตุการณ์·เหล่า·นี้·จะ·เกิด·ขึ้น ·และ·โลก·จะ·สิ้นสุด·ลง·ใน·วัน·ที่· ·21· ·ธันวาคม·นี้

·นัก·โบราณคดี· ·Loa· ·Traxler· ·บอก·ว่า· ·นัก·เขียน·และ· ·Bloggers ·อยาก·จะ·ให้·คน·เชื่อ·ว่า· ·คำ·ทำนาย·ดัง·กล่าว·ของ·ชาว· ·Maya ·มี·มา·นาน·ก่อน·สเปน·จะ·เข้า·ยึดครอง·เมือง·ของ·พวก· ·Maya ·แต่·ชาว· ·Maya· ·เอง·นั้น·ไม่·ได้·พยากรณ์·อะไร·ไว้·เลย ·โดย·เฉพาะ·ส่วน·ที่·เกี่ยวข้อง·กับ·ปฏิทิน·ของ·พวก·ตน

·ใน·อีก·ด้าน·หนึ่ง·ชาว· ·Maya· ·ชอบ·ตัวเลข·มาก ·และ·คิดค้น·ระบบ·ปฏิทิน·ที่·ก้าวหน้า ·และ·ให้·บริบท·ด้วย·การ·ผูก·โยง·เข้า·กับ·เรื่องราว ·ประวัติ·บุคคล·รวม·ทั้ง·เหตุการณ์·ประจำ·วัน ·ใน·โลก·ของ·ตน·สมัย·นั้น·ด้วย ·ส่วน·การ·วัด·เวลา·นั้น· ·ชาว· ·Maya· ·แบ่ง·ออก·เป็น·วัฏจักร ·เรียก·ว่า· ·Ba·k’·tuns· ·ซึ่ง·แต่ละ·วัฏจักร·มี·อายุ·ราวๆ· ·400· ·ปี ·วัฏจักร·ที่·กำลัง·จะ·สิ้นสุด·ลง·ใน·วัน·ที่· ·21· ·ธันวาคม·นี้ ·นับ·เป็น·วัฏจักร·ที่· ·13 ·สำหรับ·คำ·ถาม·ที่·ว่า· ·อะไร·จะ·เกิด·ขึ้น ·หลัง·ใน·วัน·ที่· ·21· ·ธันวาคม·นั้น ·นัก·โบราณคดี· ·Loa· ·Traxler· ·บอก·ว่า

·เธอ·บอก·ว่า· ·ก็·เหมือน·เครื่อง·วัด·ระยะ·ทาง ·หรือ· ·odometer· ·ใน·รถยนต์ ·ที่·เมื่อ·วิ่ง·ครบ· ·หนึ่ง·ล้าน·ไมลส์·แล้ว· ·ก็·จะ·เริ่มต้น·ใหม่ ·มี·ผู้คน·ไป·ชม·นิทรรศการ· ·Maya· ·กัน·ไม่·น้อย ·และ·ต่อ·คำ·ถาม·เกี่ยว·กับ·ปฏิทิน· ·Maya· ·ที่·เล่าลือ·กัน·ว่า ·โลก·จะ·สิ้นสุด·ลง·ใน·วัน·ที่· ·21· ·ธันวาคม·นั้น ·มี·คน·ให้·ความเห็น· ·ต่างๆ·กัน

·ก็·ต่าง·กัน·ไป· ·มี·ทั้ง·ที่·เชื่อ·และ·ไม่·เชื่อ ·ผล·การ·สำรวจ· ·เมื่อ·ไม่·นาน·มา·นี้·บ่ง·ชี้·ว่า ·คน·อเมริกัน· ·2%· ·เชื่อ·คำ·พยากรณ์·ของ·ปฏิทิน· ·Maya ·ส่วน·คน·อื่นๆ ·ก็·มี·เวลา·จน·ถึง·วัน·ที่· ·13· ·มกราคม·นี้ ·ที่·จะ·ไป·เยี่ยม·ชม·นิทรรศการ· ·Maya ·ที่·พิพิธภัณฑ์·มหาวิทยาลัย· ·Pennsylvania

31 / 84