20 Students, 6 Adults Die in Sandy Hook Elemenatry School Shooting

33 / 84

·ประธานาธิบดี· ·บารัค· ·โอบามา· ·เดินทาง·ร่วม·งาน·ศพ·ครอบครัว·ผู้·เสีย·ชีวิต ·จาก·เหตุ·สังหาร·หมู่·นักเรียน·และ·ครู·ที่·โรงเรียน·ประถม· ·Sandy· ·Hook ·ที่·เมือง· ·Newtown· ·รัฐ· ·Connecticut ·ประ·ธานา·ธิบ·ดีสหรั·ฐฯ· ·กล่าว·เมื่อ·คืน·นี้ ·คือ·คืน·วัน·อาทิตย์·ตาม·เวลาสหรั·ฐฯ· ·ว่า ·ต้น·จะ·ใช้·อำนาจ·ที่·มี·อยู่ ·เพื่อ·หยุด·ยั้ง·โศกนาฏกรรม·ลักษณะ·นี้ ·ท่ามกลาง·บรรยากาศ·ที่·เศร้าโศก ·ก่อน·พิธี·ฝัง·ศพ·เหยื่อ·ผู้·เสีย·ชีวิต

·ผู้นำ·สหรัฐ·กล่าว·ว่า ·เรา·จะ·ไม่·สามารถ·อดทน·ต่อ·เหตุการณ์·ลักษณะ·นี้·ได้·อีก·ต่อ·ไป ·และ·ต้อง·ทำให้·เกิด·การ·เปลี่ยนแปลง ·เพื่อ·ไม่·ให้·โศกนาฏกรรม·ลักษณะ·นี้·เกิด·ขึ้น·ซ้ำ·อีก ·ประธานาธิบดี· ·โอบามา· ·กล่าว·ว่า ·ต้นเหตุ·ของ·ความ·รุนแรง·ลักษณะ·นี้· ·เป็น·เรื่อง·ที่·ซับซ้อน ·และ·ยอมรับ·ว่า· ·ไม่·มี·กฎหมาย·ใด·กฎหมาย·หนึ่ง ·ที่·จะ·หยุด·ภัย·ร้าย·ของ·สังคม·และ·ความ·รุนแรง·ให้·หมด·ไป ·แต่·นั่น·ไม่·ใช่·เหตุผล·ที่·ทำให้·ผู้·เกี่ยวข้อง·ไม่·มี·มาตร·กา·รใ·ดๆ·ออก·มา ·ใน·ช่วง·ที่·ประธานาธิบดี· ·โอบามา· ·อยู่·ใน·ตำแหน่ง ·ผู้นำ·สหรัฐ ·เกิด·เหตุการณ์· ·สังหาร·หมู่·โดย·มือปืน·ทั้งหมด· ·4· ·ครั้ง

·เหตุการณ์·ครั้ง·ล่า·สุด ·เกิด·ขึ้น·ที่·โรงเรียน·ประถม· ·Sandy· ·Hook· ·Elemenatry· ·School ·มี·เด็ก·ถูก·ยิง·เสีย·ชีวิต· ·20· ·คน ·โดย·มี·เด็ก·หญิง· ·12· ·คน· ·และ·เด็ก·ชาย· ·8· ·คน ·ซึ่ง·ต่าง·ก็·อายุ· ·6· ·ถึง· ·7· ·ขวบ·ทั้งสิ้น ·นอกจาก·นั้น·ยัง·มี·ผู้ใหญ่·อีก· ·6· ·คน·ที่·ถูก·ยิง·เสีย·ชีวิต ·สิ่ง·รวม·ถึง·ครู·ใหญ่· ·Dawn· ·Hochsprung· ·ของ·โรงเรียน·แห่ง·นั้น·อีก·ด้วย

·เจ้าหน้าที่·ระบุ·ตัวผู้·ก่อ·เหตุ·ว่า·คือ·นาย· ·Adam· ·Lanza· ·อายุ· ·20· ·ปี ·คน·ที่·รู้จัก·เขา·บอก·ว่า· ·เขา·เป็น·เด็ก·นุ่ม ·ที่·ชอบ·เก็บ·ตัว·เงียบ ·และ·เข้า·สังคม·ไม่·ค่อย·เก่ง ·และ·แต่·ดูเหมือน·ว่า· ·เป็น·เด็ก·ที่·สมอง·ดี ·เจ้าหน้าที่·กล่าว·ว่า· ·Adam· ·Lanza· ·ยิง·ตัว·ตาย·ใน·ที่·เกิด·เหตุ ·และ·ต่อ·จาก·นี้· ·จะ·ทำ·กา·รชัณ·สูตร·ศพ·มือปืน ·และ·แม่·ของ·เขา·ที่·เป็น·เหยื่อ·อี·กราย·หนึ่ง ·ที่·ถูก· ·มือปืน· ·ยิง·เสีย·ชีวิต·ที่·บ้าน ·ก่อน·หน้าที่·เขา·ผู้·นี้· ·จะ·บุก·ไป·ที่·โรงเรียน·ประถม· ·Sandy· ·Hook

33 / 84