Cambodia Acid Attacks Continue Despite Tougher Laws

18 / 84

·สำหรับ·คุณ· ·ซ้ม· บ·ุน·นา·ริท ·เขา·จดจำ·วัน·ที่·ถูก·น้ำกรด·สาด·ได้·อย่าง·ไม่·มี·วัน·ลืม ·เป็น·วัน·ที่·ชีวิต·ของ·เขา·เปลี่ยน·ไป·ตลอด·กาล ·เป็น·ความ·ทรง·จำ·ที่·ไม่·มี·วัน·เลือน·ลาง ·เหมือน·กับ·แผล·เป็น·บน·ใบหน้า·ของ·เขา ·คุณ·บุน·นา·ริท·กล่าว·ถึง·วินาที·ที่·โดน·น้ำกรด·สาด·ใส่ ·ว่า·มัน·ร้อน·มาก ·น้ำกรด·กัด·ทะลุ·แม้·แต่·พื้น·ไม้ ·คน·สาด·ก็·คือ·ภรรยา·ของ·เขา·เอง ·เธอ·ไม่·พอใจ·ที่·เขา·ออก·ไป·เที่ยว·ดึกดื่น·ค่ำ·คืน ·ทันที·ที่·เขา·กลับ·ถึง·บ้าน·ใน·ตอน·เช้า·วัน·หนึ่ง ·ภรรยา·ก็·สาด·น้ำกรด·เข้า·ใส่·ที่·ใบหน้า·ด้วย·ความ·โมโห

·คุณ·บุน·นา·ริท· ·เล่า·ต่อว่า·ลูกชาย·ตะโกน·ให้·เขา·กระโดด·ลง·ใน·แม่น้ำ ·เขา·จึง·กระโดด·ลง·ไป·ใน·แม่น้ำ ·เขา·หลับ·ตา·ถี่ๆ·หลาย·ครั้ง·ใน·น้ำ ·เพื่อ·พยายาม·ล้าง·น้ำกรด·ออก·จาก·ตา ·แต่·หลัง·จาก·นั้น·เขา·ก็·มอง·อะไร·ไม่·เห็น ·เหตุการณ์·นี้·เกิด·ขึ้น·เมื่อ· ·15· ·ปี·ที่·แล้ว ·มา·ทุก·วัน·นี้· ·คุณ·บัน·นา·ริท ·เป็น·เจ้าหน้าที่·ให้·คำ·ปรึกษา·ที่·มูลนิธิ ·Cambodian· ·Acid· ·Survivors· ·Charity ·ซึ่ง·เป็น·หน่วย·งาน·ที่·ให้·ที่·พักพิง·แก่·เหยื่อ·น้ำกรด ·เพื่อ·ให้·ได้·รับ·การ·บำบัด·และ·ฟื้นฟู

·ทาง·มูลนิธิ·ได้·บันทึก·ว่า ·มี·การ·ทำร้าย·ร่างกาย·ด้วย·การ·สาด·น้ำกรด· ·300· ·ครั้ง ·ใน·กัมพูชา·ใน·ช่วง·สาม·สิบ·กว่า·ปี·ที่·ผ่าน·มา ·แต่ว่า·คุณ·ซา·อิ้ด· ซัม·มาน ·ผู้จัดการ·โครงการ·ประจำ·มูลนิธิ·เล่า·ว่า ·นั่น·เป็น·ตัวเลข·เหยื่อ·สาด·น้ำกรด ·ที่·ทาง·มูลนิธิ·ได้·รับ·รายงาน·เท่านั้น

·เขา·บอก·ว่าที่·น่า·กลัว·ก็·คือ·ผู้·กระทำ ·ไม่·ได้·ต้องการ·ฆ่า·แกง·เหยื่อ·ให้·ตาย ·แต่·อยาก·สร้าง·ความ·พิการ·ทั้ง·ทาง·กาย·และ·ใจ·ให้·แก่·เหยื่อ·ตลอด·ชีวิต ·เขา·บอก·ว่า·การ·ใช้·น้ำกรด·ทำร้าย·คน·อื่น·ยัง·เกิด·ขึ้น ·แม้·ว่า·ทาง·รัฐบาล·จะ·อนุมัติ·กฎหมาย·ลงโทษ·รุนแรง·แก่·ผู้·กระทำ·ผิด·เมื่อ·ปี·ที่·แล้ว·ก็·ตาม ·ทาง·ด้าน· ·กอย· สไรหลัก· ·อายุ· ·18· ·ปี ·ตก·เป็น·หนึ่ง·ใน·บรรดา·เหยื่อ·ที่·ถูก·สาด·น้ำกรด·หลาย·ราย·ล่า·สุด·ใน·กัมพูชา ·เธอ·บอก·กับ·ผู้สื่อข่าว·วี·โอ·เอ·ที่·กรุง·พนมเปญ ·ว่า·ต้องการ·ให้·ศาล·จับ·ตัว·ผู้หญิง·ที่·สาด·น้ำกรด·ใส่·เธอ·เข้า·คุก ·นั่น·เป็น·สิ่ง·เดียว·ที่·เธอ·ต้องการ

·นัก·เรียกร้อง·สิทธิ์·แก่·เหยื่อ·น้ำกรด·ชี้·ว่า ·พวก·เขา·หวัง·ว่า·จะ·มี·การ·นำ·ตัว·ผู้·กระทำ·ผิด ·ใน·กรณี·ล่า·สุด·หลายๆ· ·กรณี·ไป·ขึ้น·ศาล ·ภาย·ใต้·กฎหมาย·ใหม่·ที่·ออก·มา ·ซึ่ง·มี·บทลงโทษ·ที่·หนัก ·พวก·เขา·ยัง·ต้องการ·ให้·ทางการ·ออก·กฎ·ระเบียบ·ควบคุม·การ·ขาย·น้ำกรด·ทุก·ประเภท·ให้·เคร่งครัด·มาก·ขึ้น ·รวม·ทั้ง·น้ำกรด·ที่·ใช้·ใน·แบตเตอรี่·รถยนต์·และ·รถ·มอเตอร์·ไซค์ ·ตลอด·จน·น้ำกรด·ที่·ใช้·ใน·กรอง·เนื้อ·ทอง·ให้·บริสุทธิ์ ·และ·ใน·การ·ทำ·ความ·สะอาด·เครื่องประดับ

·คุณ·ซา·อิ้ด· ซัม·มาาน· ·แห่ง·มูลนิธิ ·Cambodian· ·Acid· ·Survivors· ·Charity·, ·กล่าว·กับ·ผู้สื่อข่าว·วี·โอ·เอ·ที่·กรุง·พนมเปญ·ว่า ·ตอน·นี้·กฎหมาย·เอา·ผิด·แก่·ผู้·สาด·น้ำกรด·มี·ผล·แล้ว ·แต่ว่า·ยัง·ขาด·ใน·ส่วน·ของ·กฎ·ระเบียบ·ที่·ควบคุม·การ·จำหน่าย·น้ำกรด ·มาตรการ·อย่าง·หลัง·นี้·มี·ความ·สำคัญ ·เพราะ·ว่า·จะ·ช่วย·ป้องกัน·ไม่·ให้·ซื้อ·หา·น้ำกรด·มา·สาด·กัน·ได้·ง่ายๆ ·ใน·ขณะ·ที่·กลุ่ม·เรียกร้อง·สิทธิ์·พยายาม·ผลักดัน·เรื่อง·นี้ ·เหยื่อ·ผู้·ถูก·สาด·น้ำกรด·อย่าง·คุณ·ซ้ม· บ·ุน·นา·ริท ·ต่าง·พยายาม·ดำเนิน·ชีวิต·ต่อ·ไป ·และ·หวัง·ว่า·วัน·หนึ่ง·พวก·เขา·จะ·ได้·รับ·ความ·ยุติธรรม

18 / 84