Oil Giants Eye Arctic Reserves

17 / 84

·เมื่อ·ฤดู·หนาว·ปี·ที่·แล้ว· ·ใน·ขั้วโลก·เหนือ ·เรือ·ขนส่ง·น้ำมัน·รัสเซีย· ·Renda ·สามารถ·เดิน·เรือ·ผ่าน·เข้า·ไป·จน·ถึง·ท่า·เรือ· ·Port· ·of· ·Nome ·ซึ่ง·เป็น·จุด·ที่·ห่าง·ไกล·ใน·อาลัส·ก้า·ได้·สำเร็จ ·ก่อนหน้า·นี้·ไม่·นาน ·การ·เดิน·เรือ·ใน·เขต·นี้·ใน·ช่วง·เดือน·ธันวาคม·และ·มกราคม ·มัก·ทำ·ไม่·ได้ ·แต่ว่า·สภาวะ·อากาศ·โลก·ที่·อุ่น·ขึ้น·ทำให้·แผ่น·น้ำแข็ง·บาง·ลง ·มี·เรือ·จำนวน·มาก·ที่·เดินทาง·ฝ่า·น้ำแข็ง ·ผ่าน·เส้นทาง·นี้·ไป·ได้·ตลอด·ทั้ง·ปี ·เรือ·ส่วน·ใหญ่·เกี่ยวข้อง·กับ·กิจการ·เสาะ·หา·แหล่ง·น้ำมัน·และ·แหล่ง·แก๊ส ·สำนักงาน· ·U·.·S·.· ·Geological· ·Survey ·ประมาณ·ว่า·มี·น้ำมัน· ·26·,·000· ·ล้าน·บาร์เรล ·อยู่·ใต้·ท้อง·ทะเล·อาร์กติก ·ใน·ส่วน·ที่·เป็น·เขต·ของ·สหรัฐ·อเมริกา

·บริษัท·น้ำมัน·ยักษ์·ใหญ่·ต่างๆ· ·รวม·ทั้ง·บริษัท· ·Rosneft ·ที่·รัฐบาล·รัสเซีย·เป็น·เจ้าของ ·กับ·บริษัท· ·Royal· ·Dutch· ·Shell ·ได้·ลงทุน·ไป·แล้ว·หลาย·พัน·ล้าน·ดอล·ล่าร์·สหรัฐ ·เพื่อ·เสาะ·หา·แหล่ง·น้ำมัน·ใน·ขั้วโลก·เหนือ ·แต่ว่า·คุณ· ·Glada· ·Lahn ·นัก·วิเคราะห์·แห่ง·สถาบัน·ด้าน·นโยบาย ·Chatham· ·House· ·ใน·ลอนดอน· ·กล่าว·ว่า ·สภาวะ·อากาศ·โลก·ที่·เปลี่ยนแปลง·ไป·ได้·สร้าง·ทั้ง·ปัญหา·และ·โอกาส

·คุณ· ·Glada· ·Lahn· ·กล่าว·ว่า·เมื่อ·อุณหภูมิ·อุ่น·ขึ้น·ใน·ขั้วโลก·เหนือ ·แผ่น·น้ำแข็ง·จะ·ละลาย·และ·แตกหัก·ออก·จาก·กัน ·กลาย·เป็น·ก้อน·น้ำแข็ง· ·Iceburgs ·ลอย·อยู่·ใน·ทะเล ·และ·อาจ·จะ·ขัด·ขวาง·การ·ทำงาน ·ใน·การ·เสาะ·หา·แหล่ง·น้ำมัน·และ·แหล่ง·แก๊ส ·ปัญหา·อีก·อย่าง·หนึ่ง ·ที่·เป็น·ผล·สืบ·เนื่อง·จาก·การ·ละลาย·ของ·น้ำแข็ง ·ใน·บริเวณ·ชายฝั่ง ·คือ·เกิด·การ·กัด·เซาะ·ของ·หน้า·ดิน·บริเวณ·แนว·ชายฝั่ง ·จาก·คลื่น·ทะเล·ใน·ช่วง·พายุ·รุนแรง ·ซึ่ง·อาจ·จะ·มี·ผล·ให้·ระบบ·โครงสร้าง·ขั้น·พื้นฐาน·เสียหาย·ตาม·มา

·นั่น·เป็น·เสียง·จาก·ภาพ·วีดิทัศน์ ·ของ·บริษัท·เชลล์·ที่·นำ·ขึ้น·เผยแพร่·ทาง·อินเตอร์เน็ต ·เป็น·ภาพ·ที่·แสดง·ให้·เห็น·งาน·ขุด·เจาะ·หา·น้ำมัน·ใน·ขั้วโลก·เหนือ ·ใน·ขณะ·นี้· ·ทาง·บริษัท·เชลล์·ได้·ยกเลิก·งาน·เสาะ·หา·แหล่ง·น้ำมัน ·ไป·จน·กว่า·จะ·เสร็จสิ้น·ฤดู·หนาว ·โดย·ให้·เหตุผล·ว่า·อุปกรณ์·ด้าน·ความ·ปลอดภัย·ชิ้น·สำคัญ·ล้มเหลว·ใน·การ·ทำงาน ·คุณ· ·Glada· ·Lahn· ·นัก·วิเคราะห์·ชาว·อังกฤษ·กล่าว·ว่า·ความ·ปลอดภัย ·เป็น·หัวใจ·สำคัญ·ของ·ความ·สำเร็จ·ใน·การ·ขุด·เจาะ·หา·แหล่ง·น้ำมัน·ใน·ขั้วโลก·เหนือ

·นัก·วิเคราะห์·บอก·ว่า·งาน·ขุด·เจาะ·น้ำมัน·มี·อุปสรรค·มาก·ใน·สหรัฐ·และ·แคนาดา ·เนื่อง·จาก·สาธารณชน·ตรวจสอบ·แผน·แก้·ปัญหา·ของ·บริษัท·อย่าง·เข้มแข็ง ·ว่า·บริษัท·เหล่า·นี้·มี·การ·วาง·แผน·จะ·รับมือ·อย่างไร ·หาก·มี·การ·รั่วไหล·ของ·น้ำมัน·ใน·ระหว่าง·การ·ขุด·เจาะ ·หลัง·จาก·อุปสรรค·ทาง·การเมือง·เป็น·ตัว·ต้นเหตุ·ให้·ข้อ·ตกลง·ล้มเหลว ·ได้·มี·การ·รื้อฟื้น·แผน·การ·ลงทุน·ร่วม·กัน·ระหว่าง·บริษัท· ·Rosneft ·ของ·รัฐบาล·รัสเซีย ·กับ·บริษัท· ·BP· ·ใน·การ·ร่วม·กัน·ขุด·เจาะ·น้ำมัน·ใน·ขั้วโลก·เหนือ·แล้ว ·บริษัท·น้ำมัน·ใหญ่ๆ·หลาย·บริษัท·ยัง·ไม่·กล้า·ลงทุน ·CEO· ·ของ·บริษัท·โท·ทอล·แห่ง·ฝรั่งเศส·ชี้·ว่า ·การ·รั่ว·ของ·น้ำมัน·ใน·ระหว่าง·การ·ขุด·เจาะ ·จะ·ทำให้·ภาพพจน์·ของ·บริษัท·เสียหาย ·ไม่·คุ้มกัน

·เมื่อ·เดือน·สิงหาคม·ที่·ผ่าน·มา ·นัก·กิจกรรม·จาก·กลุ่ม·กรีนพีซ ·ได้·ล่าม·โซ่·ตนเอง·ติด·กับ·เรือ·ขุด·เจาะ·น้ำมัน·รัสเซีย ·ซึ่ง·ทำงาน·ให้·กับ·บริษัท· ·Gazprom· ·ใน·ทะเล· ·Barents ·Kumi· ·Naidoo· ·ผู้·อำนวย·การ·บริหาร·ของ·กลุ่ม·กรีนพีซ ·กล่าว·ว่า·นี่·เป็น·ความ·พยายาม·แบบ·สันติ·ของ·กรีนพีซ ·ใน·การ·กระตุ้น·ให้·บริษัท·น้ำมัน·ยักษ์·ใหญ่·อย่าง· ·Gazprom ·เชลล์·และ·บริษัท·อื่นๆ ·ให้·พิจารณา·ยกเลิก·แผน·การ·ขุด·เจาะ·น้ำมัน·ใน·ขั้วโลก·เหนือ ·และ·ต้องการ·ให้·เกิด·ความ·เข้าใจ·ถึง·ผล·กระทบ·รุนแรง ·ที่·จะ·ตาม·มา·ต่อ·อนาคต·ของ·คน·รุ่น·ลูก·รุ่น·หลาน

·ใน·ขณะ·เดียวกัน·นัก·วิทยาศาสตร์·ต่าง·เตือน·ว่า ·การ·รั่วไหล·ของ·น้ำมัน·ใน·ขั้วโลก·เหนือ ·จะ·เป็น·ปัญหา·ใหญ่·ที่·ยาว·นาน·หลาย·สิบ·ปี ·เพราะ·ว่า·อากาศ·ที่·หนาว·เย็น·เป็น·น้ำแข็ง ·แม้·กระนั้น·บริษัท·น้ำมัน·ใหญ่ๆ ·อย่าง·เชลล์·ต่าง·ชี้·ว่า·ภายใน·อีก·ไม่·กี่·สิบ·ปี·ข้าง·หน้า ·มี·ความ·จำเป็น·อย่าง·มาก·ที่·ต้อง·เสาะ·หา·แหล่ง·น้ำมัน·ใหม่ๆ ·โดย·เฉพาะ·ใน·ขั้วโลก·เหนือ ·ส่วน·นัก·รณรงค์·ด้าน·สิ่งแวดล้อม ·บอก·ว่า·ใน·สภาพ·สิ่งแวดล้อม·ชั้น·ดี·เยี่ยม·ของ·ขั้วโลก·เหนือ ·ไม่·คุ้ม·กับ·ความ·เสี่ยง·ที่·จะ·ตาม·มา·จาก·การ·ขุด·เจาะ·น้ำมัน

17 / 84