Harsh Sentences for Muslims Following Ethnic Violence in Myanmar's Rakhine State

30 / 84

·ใน·งาน·ประชุม·แถลง·ข่าว·เมื่อ·สัปดาห์·ที่·แล้ว·นั้น·รัฐมนตรี·กระทรวง·กิจการ·ชาย·แดน·ของ·พม่า ·Thein· ·Htay· ·ให้·สัญญา·กับ·บรรดา·เจ้าหน้าที่·รักษา·ความ·สงบ·ใน·รัฐ·ยะไข่·ว่า ·จะ·นำ·ตัวผู้·ก่อ·ความ·รุนแรง·ที่·นำ·ไป·สู่·ความ·ขัดแย้ง·ทาง·เชื้อชาติ· ·ระหว่าง·ชาว·พุทธ·กับ·ชาว·มุสลิม·โร·ฮิง·จะ·ใน·รัฐ·ยะไข่· ·มา·ลงโทษ·ให้·ได้ ·รัฐมนตรี· ·Thein· ·Htay· ·กล่าว·ว่า·ได้·มี·การ·แต่งตั้ง·คณะ·ทำงาน·และ·เจ้าหน้าที่·สืบสวน·พิเศษ ·เพื่อ·ทำ·หน้าที่·ฟื้นฟู·หลัก·นิติธรรม·ใน·รัฐ·ยะไข่·ให้·กลับ·คืน·มา ·อย่างไร·ก็·ตาม· ·บรรดา·องค์กร·ด้าน·สิทธิ·มนุษย·ชน·หลาย·กลุ่ม·ยัง·คง·กังวล·ต่อ·หลักฐาน·ที่·ว่า ·มี·ผู้ต้องหา·จำนวน·มาก·ถูก·จับกุม·คุม·ขัง·ไว้·ตาม·คุก·ลับ·ต่างๆ·ทาง·ภาค·เหนือ·ของ·รัฐ·ยะไข่

·คุณ· ·Matthew· ·Smith· ·แห่ง·กลุ่ม· ·Human· ·Rights· ·Watch ·ระบุ·ว่า·คุก·ต่างๆ·ที่·กระจาย·อยู่·ใน ·ภาค·เหนือ·ของ·รัฐ·ยะไข่·ถูก·กล่าวหา·ว่า ·ได้·กักขัง·นักโทษ·ไว้·โดย·ไม่·มี·การ·ดำเนิน·การ·ใดๆ·ทาง·กฎหมาย ·ซึ่ง·จำเป็น·ต้อง·มี·การ·เพ่งเล็ง·ไป·ที่·คุก·เหล่า·นี้·เป็น·พิเศษ ·ไม่·กี่·วัน·ก่อน·ชาว·มุสลิม·โร·ฮิง·จะ·ผู้·หนึ่ง·คือ·นาย· ·Tun· ·Aung· ·ถูก·ศาล·พม่า·ตัดสิน·จำ·คุก· ·15· ·ปี ·ใน·ข้อหา·ก่อ·ความ·วุ่นวาย·ใน·รัฐ·ยะไข่ ·จาก·การ·ที่·เขา·ได้·เผยแพร่·ภาพ·ความ·รุนแรง·ใน·รัฐ·ยะไข่·ทาง·อีเมล ·และ·มี·สกุล·เงิน·ต่าง·ชาติ·ไว้·ใน·ครอบครอง ·แต่·ทาง·องค์การ·นิรโทษกรรม·สากล·ร้องเรียน·ว่า·นาย· ·Tun· ·Aung· ·มิ·ได้·รับ·ความ·เป็น·ธรรม·ทาง·กฎหมาย ·ไม่·มี·ทนายความ ·และ·ไม่·ได้·รับ·การ·ดูแล·ทางการ·แพทย์·ที่·เหมาะสม·ขณะ·ที่·ถูก·จับกุม·คุม·ขัง ·นอกจาก·นี้·ลูกสาว·ของ·นาย· ·Tun· ·Aung· ·ซึ่ง·ทำงาน·ให้·กับ·สำนักงาน·ผู้·ลี้ภัย·สหประชาชาติ ·ยัง·ถูก·คุม·ขัง·ไว้·ที่·เรือนจำ·แห่ง·หนึ่ง ·ใน·นคร·ย่างกุ้ง·เช่น·กัน

·กรณี·นาย· ·Tun· ·Aung· ·เป็น·เพียง·หนึ่ง·ตัวอย่าง ·ของ·ชาว·มุสลิม·โร·ฮิง·จะ·นับ·ร้อย·คน·ที่·ถูก·ตัดสิน·จำ·คุก·หลาย·ปี ·โดย·ไม่·มี·การ·พิจารณา·คดี·อย่าง·เหมาะสม·ตาม·กระบวนการ·ยุติธรรม ·นอกจาก·นี้·สภาพ·ความ·เป็นอยู่·ภายใน·เรือนจำ·ต่างๆ· ·นั้น ·ยัง·ค่อน·ข้าง·เลว·ร้าย ·คุณ· ·Kyaw· ·Hla· ·Aung· ·แห่ง·กลุ่ม· ·Doctors· ·Without· ·Borders ·เปิดเผย·ว่า·มี·ชาว·มุสลิม·โร·ฮิง·จะ·ถูก·คุม·ขัง· ·ไว้·เพื่อ·รอ·พิจารณา·คดี·อีก·ราว· ·185· ·คน ·และ·มี·ผู้ต้องหา· ·2· ·คน·ถูก·ทำ·ทรมาน ·และ·เสีย·ชีวิต·ภายใน·ช่วง· ·10· ·วัน·ที่·ผ่าน·มา ·บรรดา·องค์กร·รณรงค์·ด้าน·สิทธิ·มนุษย·ชน·ชี้·ว่า ·การ·สืบสวน·ถึง·ต้นตอ·ความ·รุนแรง·ใน·รัฐ·ยะไข่·นั้น ·เป็น·สิ่ง·เดียว·ที่·ระบบ·ยุติธรรม·ของ·พม่า·ยัง·ไม่·เคย·แตะ·ไป·ถึง ·ตั้งแต่·เริ่ม·มี·การ·ปฏิรูป·การเมือง·และ·เศรษฐกิจ·พม่า·เป็นต้น·มา ·และ·จน·ถึง·ขณะ·นี้·ก็·ยัง·ขาด·ความ·เป็น·อิสระ ·ใน·กระบวนการ·สืบสวน·ใน·เรื่อง·นี้

30 / 84