Angelina Jolie Has Double Mastectomy to Prevent Breast Cancer

49 / 84

·จาก·จะ·เป็น·นัก·แสดง·ที่·เคย·ได้·รับ·รางวัล·ตุ๊กตา·ทอง·มา·แล้ว ·แอง·เจ·ลิ·นา· โจ·ลี· ·ยัง·เป็น·ที่·ยอมรับ·ด้วย·ว่า ·เป็น·คน·สวย·และ·กล้า·พูด·กล้า·ทำ ·มารดา·ของ· ·แอง·เจ·ลิ·นา· โจ·ลี· ·เสีย·ชีวิต ·ด้วย·โรค·มะเร็ง·ที่·รังไข่·เมื่อ·มี·อายุ·เพียง· ·56· ·ปี ·และ·ใน·บทความ·ที่· ·แอง·เจ·ลิ·นา· โจ·ลี· ·เขียน·ไป·ลง·ใน ·หนังสือพิมพ์·นิวยอร์ก·ไท·มส์ ·เธอ·เล่า·ว่า· ลูกๆ·ถาม·เธอ ·ว่า·แม่·จะ·เสีย·ชีวิต·เหมือน·คุณ·ยาย·หรือ·ไม่

·การ·ตรวจ·เชื้อ·พันธุ์· ·หรือ· ·genetic· ·test ·บ่ง·ชี้·ว่า·โอกาส·ความ·เสี่ยง·ที่· ·แอง·เจ·ลิ·นา· โจ·ลี· ·จะ·เป็น·มะเร็ง·เต้า·นม·สูง·ถึง· ·8·7% ·และ· ·5·0%· ·เป็น·มะเร็ง·ที่·รังไข่ ·การ·ศึกษา·ของ·แพทย์·พบ·ว่า·การ·กลาย·พันธุ์·ของ·เชื้อ·พันธุ์ ·หรือ· ·gene· ·โดย·เฉพาะ· ·BRCA ·หรือ· ·BRCA· ·1· ·และ· ·BRCA· ·2· ·ซึ่ง·เป็น·เชื้อ·พันธุ์·สำคัญ ·สำหรับ·โรค·มะเร็ง·เต้า·นม·และ·รังไข่ ·เพิ่ม·โอกาส·การ·เป็น·โรค·ร้าย·ทั้ง·สอง·นี้

·นอกจาก·นี้·การ·ศึกษา·วิจัย·ยัง·พบ·ด้วย·ว่า ·ถ้า·ผู้หญิง·เป็น·โรค·มะเร็ง·ที่·สืบ·เนื่อง·กับ· ·gene· ·BRCA· ·1· ·และ· ·2 ·ตั้งแต่·อายุ·ยัง·น้อย ·ลูกสาว·อาจ·เป็น·โรค·มะเร็ง·นั้นๆ ·ก่อน·มารดา·ได้· ·ถ้า·รับ·ถ่ายทอด· ·gene· ·ที่·กลาย·พันธุ์·นั้น·มา·จาก·มารดา ·และ·แม้·ผู้หญิง·ที่·เป็น·มะเร็ง·เต้า·นม·เพราะ· ·gene· ·BRCA ·จะ·มี·อัตรา·การ·อยู่·รอด ·เท่ากับ·ผู้หญิง·ที่·เป็น·มะเร็ง·เต้า·นม·คน·อื่นๆ ·นาย·แพทย์· ·Marc· ·Boisvert· ·ของ ·โรงพยาบาล· ·Medstar· ·Washington· ·บอก·ว่า ·มี·ความ·แตก·ต่าง·กัน·อย่าง·มาก·ระหว่าง·ผู้หญิง·เหล่า·นี้

·นาย·แพทย์·ผู้·นี้·บอก·ว่า· ·มะเร็ง·ชนิด·นี้·เกิด·ขึ้น·บ่อย ·กับ·ผู้หญิง·อายุ·น้อย·กว่า ·และ·ผู้หญิง·อายุ·น้อย·กว่า·มัก·จะ·เป็น·มะเร็ง·ที่·ลุกลาม·รวดเร็ว ·โดย·ที่·เจ้าตัว·ไม่·รู้ตัว ·นอกจาก·นี้· ·ผู้หญิง·ใน·วัย·ระหว่าง· ·20· ·ถึง· ·30· ·ปี ·ก็·มัก·จะ·ไม่·ไป·รับ·การ·ตรวจ·มะเร็ง·เต้า·นม·ด้วย ·สถาบัน·มะเร็ง·แห่ง·ชาติ·แนะนำ·ให้·ไป·รับ·การ·ตรวจ·เชื้อ·พันธุ์ ·ปัญหา·ก็·คือ·ค่า·ตรวจ·แพง·หลาย·พัน·ดอล·ล่าร์ ·และ·ใน·ขณะ·ที่· ·แอง·เจ·ลิ·นา· โจ·ลี· ·กล่าว·ใน·บทความ·ของ·เธอ·ว่า ·เธอ·เข้า·รับ·การ·ผ่าตัด·เพื่อ·ป้องกัน·การ·เป็น·มะเร็ง·เต้า·นม ·นาย·แพทย์· ·Marc· ·Boisvert· ·บอก·ว่า ·มี·ทาง·เลือก·อย่าง·อื่น·นอกจาก·การ·ผ่าตัด

·นาย·แพทย์·ผู้·นี้·ให้·ความเห็น·ว่า ·การ·ให้·การ·ศึกษา·มี·ความ·สำคัญ ·และ·เจ้าตัว·จะ·ไม่·รู้สึก·วิตก·กังวล·เมื่อ·รู้·ว่า ·แพทย์·กำลัง·ติดตาม·ดู·อย่าง·ใกล้·ชิด ·แต่·ไม่·ว่า·จะ·เลือก·วิธี·ไหน ·นาย·แพทย์· ·Marc· ·Boisvert· ·บอก·ว่า ·ที่·สำคัญ·ที่สุด·ก็·คือ ·คนไข้·จะ·ต้อง·สบายใจ ·กับ·ทาง·เลือก·ของ·ตน

49 / 84