DEA Takes "Most Wanted" Campaign to Thai Entertainment Districts

23 / 84

·ตาม·ย่าน·เหล่า·นี้· ·นักท่องเที่ยว·ชาว·ต่าง·ชาติ ·พักผ่อน·หย่อน·อารมณ์·ด้วย·เครื่อง·ดื่ม ·และ·อาหาร·ตา·ที่·เต็ม·ไป·ด้วย·แสง·สี·จาก·บาร์·และ·ไนท์·คลับ·รอบ·ตัว ·รวม·ทั้ง·ใบหน้า·ของ·ผู้·ที่·หลบ·หนี·จาก·กระบวนการ·ยุติธรรม ·ใน·ข้อหา·ต่างๆ·กัน ·บาง·คน·ถูก·ตาม·จับ·ใน·ข้อหา·ฆาตกรรม ·ใน·ขณะ·ที่·บาง·คน·หลบ·หนี ·ข้อ·กล่าวหา·ว่า·เป็น·นัก·ค้า·ยาเสพติด ·แต่·คน·เหล่า·นี้· ·ไม่·ได้·นั่ง·อยู่·ตาม·บาร์ ·กับ·เขา·ด้วย· ·หาก·แต่·เป็น·รูป ·ที่·ปิด·ไว้·ที่·ขวด·เบียร์· ·ที่·รอง·แก้ว ·และ·แผ่น·พับ·ไม้ขีดไฟ·ที่·ลูกค้า·ใช้

·ทางการ·ตำรวจ·ไทย ·และ·เจ้าหน้าที่·ของ·สำนักงาน·ปราบปราม·ยาเสพติด·ของ·สหรัฐ·เชื่อ·ว่า ·อาจ·จะ·มี·อาชญากร·ที่·กำลัง·ไล่·ล่า·ตาม·จับ·ปะปน ·อยู่·ใน·หมู่·ลูกค้า·ตาม·บาร์·และ·ไนท์·คลับ·เหล่า·นี้ ·และ·การ·เอา·รูปภาพ·ของ·คน·เหล่า·นี้·มา·แสดง ·ซึ่ง·เป็น·วิธี·รณรงค์·แบบ·ใหม่ ·ได้·รับ·การ·สนับสนุน ·จาก·เจ้าของ·บาร์·อย่าง·คุณ· ·สำ·อา·งค์ ·เอ็ด·เวิร์·ดส ·คุณ· ·สำ·อา·งค์ ·อยาก·จะ·ช่วย·ทางการ·เจ้าหน้าที่ ·ใน·การ·จับกุม·คน·เหล่า·นี้ ·เธอ·บอก·ว่า·ไม่·ชอบ·การ·ค้า·ยาเสพติด ·และ·ว่า·ลูกค้า·ไม่·รังเกียจ·ที่·เห็น·หน้า·คน·เหล่า·นี้ ·และ·ดู·จะ·เห็น·เป็น·เรื่อง·แปลก·ดี·ด้วย·ซ้ำ·ไป

·มี·ลูกค้า·บาง·คน·ที่·อาจ·ดื่ม·หลาย·แก้ว·แล้ว ·บอก·ว่า·ได้·เห็น·ตัว·จริง·ของ·บาง·คน ·และ·บ้าง·ก็·บอก·ว่า· ·รูป·ที่·ปิด·ไว้· ·อาจ·จะ·เก่า·ไป·สัก·หน่อย ·เพราะ·คน·เรา·หน้าตา·เปลี่ยนแปลง·ได้ ·นัก·ค้า·ยาเสพติด·ที่·ทางการ·ไทย·และ·สหรัฐ·ต้องการ·ตัว·เป็น·อันดับ·ที่·หนึ่ง·ใน·ขณะ·นี้ ·คือ· ·Wei· ·Hsueh· ·Kang· ·เจ้าหน้าที่·ระดับ·สูง·ผู้·หนึ่ง·ของ·กองทัพ·ว้า ·ซึ่ง·เป็น·กลุ่ม·ค้า·ยาเสพติด·ที่·ควบคุม·พื้นที่·ส่วน·ใหญ่ ·ใน·ภาค·ตะวัน·ออก·เฉียง·เหนือ·ของ·พม่า

·คุณ· ·Thomas· ·Pasquarello ·ผู้·อำนวย·การ·ฝ่าย·เอเชีย·ตะวัน·ออก·ของ·สำนักงาน·ปราบปราม·ยาเสพติด·ของ·สหรัฐ· ·บอก·ว่า ·สหรัฐ·พยายาม·ตาม·จับ·บุคคล·ผู้·นี้·มา·ตั้งแต่·คริสต์·ทศวรรษ· ·1990 ·และ·เสนอ·รางวัล·ที่·อาจ·ให้·ได้·สูง·ถึง· ·2· ·ล้าน·ดอล·ล่าร์ ·สำหรับ·ข้อมูล·ข่าวสาร·ที่·จะ·นำ·ไป·สู่·การ·จับกุม·ตัว·เขา ·เจ้าหน้าที่·สหรัฐ·ผู้·นี้·กล่าว·ว่า ·กลุ่ม·ค้า·ยาเสพติด·ชาว·ว้า·กลุ่ม·นี้ ·ผลิต·ทั้ง·เฮ·โร·อิน·และ·ยา·บ้า ·และ·ว่า·นาย· ·Wei· ·Hsueh· ·Kang ·เป็น·มันสมอง·ของ·กลุ่ม·ทาง·ด้าน·การเงิน ·และ·การ·บริหาร·งาน

·อย่างไร·ก็·ตาม·วิธี·รณรงค์·ตาม·จับ·อาชญากร·แบบ·ใหม่·นี้ ·ไม่·ได้·มี·แต่·ประเทศ·ไทย·และ·สหรัฐ·เท่านั้น·ที่·กำลัง·ดำเนิน·การ ·หาก·แต่·ยัง·มี·ประเทศ·อื่นๆ·ใน·เอเชีย·อีก·แปด·ประเทศ ·ที่·ได้·นำ·วิธีการ·ที่·ว่า·นี้·ไป·ใช้·ด้วย ·และ·ตั้งแต่·เดือน·สิงหาคม·ศก·ก่อน·เป็นต้น·มา ·มี·ผู้·สนใจ·เข้า·ไป·ชม·เว็บ·ไซต์·ของ·โครงการ·แล้ว· ·70·,·000· ·ครั้ง ·และ·กำลัง·มี·การ·สืบสวน·เบาะแส·ที่·ได้·รับ· ·120· ·เบาะแส ·และ·แม้·จะ·ยัง·จับกุม·ใคร·ไม่·ได้ ·ผู้·อำนวย·การ·ฝ่าย·เอเชีย·ตะวัน·ออก ·ของ·สำนักงาน·ปราบปราม·ยาเสพติด·ของ·สหรัฐ·เชื่อ·ว่า ·โครงการ·นี้·ทำงาน·ได้·ผล ·เพราะ·ได้·รับ·รายงาน·มา·ว่า· ·คน·ระดับ·สูง ·ของ·กลุ่ม·เหล่า·นี้ ·ไม่·พอใจ·กับ·การ·รณรงค์·ที่·ว่า·นี้·เลย

·คุณ· ·Thomas· ·Pasquarello· ·บอก·ว่า ·พวก·เขา·ไม่·ชอบ·เป็น·ข่าว ·ไม่·ว่า·จะ·เป็น·อาชญากร·ประเภท·ไหน·ก็·ตาม ·อยาก·จะ·หลบ·เลี่ยง·ให้·พ้น·สายตา·ของ·เจ้าหน้าที่·ทั้งนั้น ·และ·วิธี·รณรงค์·ใน·ลักษณะ·นี้ ·เปิดโปง·การ·ทำงาน·และ·ข่าย·งาน·ของ·พวก·เขา ·เพราะ·ฉะนั้น·ก็·ส่ง·ผล·กระทบ·การ·ทำงาน·ของ·พวก·เขา·แน่ๆ ·เจ้าหน้าที่·ของ·สำนักงาน·ปราบปราม·ยาเสพติด·สหรัฐ·ผู้·นี้·กล่าว·ว่า ·มาตร·วัด·ความ·สำเร็จ·ของ·โครงการ·นี้ ·คือ·ปริมาณ·ข้อมูล·ข่าวสาร·ที่·ได้·รับ·จาก·ประชาชน ·และ·ใน·จำนวน·นี้· ·มี·มาก·น้อย·แค่·ไหน ·ที่·เป็น·เบาะแส·ที่·นำ·ไป·ใช้·ประโยชน์·ได้

23 / 84