Thailand's Economic Future Depends on Political Reform

71 / 84

·ศาสตราจารย์· ·ผาสุก· ·พงษ์·ไพจิตร· ·ของ·คณะ·เศรษฐศาสตร์· ·จุฬาลงกรณ์·มหาวิทยาลัย ·และ·เป็น·ผู้·ร่วม·เขียน·รายงาน·ฉบับ·ล่า·สุด·ของ·มูลนิธิ· ·Asia· ·หรือ· ·Asia· ·Foundation ·เกี่ยว·กับ·เศรษฐกิจ·ไทย· ·ให้·ความเห็น·เกี่ยว·กับ·เรื่อง·นี้·ไว้·ว่า ·ศาสตราจารย์· ·ผาสุก· ·กล่าว·ว่า· ·ใน·ภาค·เหนือ·และ·ภาค·ตะวัน·ออก·เฉียง·เหนือ·และ·ส่วน·อื่นๆ·ของ·ประเทศ ·การ·เลือกตั้ง·ทั่วไป·และ·กระบวนการ·ทำให้·เป็น·ประชาธิปไตย ·นำ·รายได้·จาก·การ·เก็บ·ภาษี·อากร·ให้·ท้องถิ่น·เพิ่ม·ขึ้น ·เพราะ·ฉะนั้น·พวก·เขา·ก็·ต้องการ·ให้·ใช้·ระบบ·หนึ่ง·คน·-·หนึ่ง·เสียง·ต่อ·ไป ·ใน·ขณะ·ที่·คน·เหล่า·นี้· ·ซึ่ง·หมาย·ถึง·คน·ใน·กรุงเทพฯ· ·กำลัง·พูด·ว่า ·‘·เรา·ไม่·ต้องการ·รัฐบาล·ที่·มา·จาก·ระบบ·หนึ่ง·คน·-·หนึ่ง·เสียง ·เรา·ต้องการ·ทาง·เลือก·ซึ่ง·จะ·เปิด·โอกาส·ให้·เรา·มี·ผู้แทน·ได้·มากขึ้·น’ ·นั่น·คือ·ส่วน·หนึ่ง·ของ·ปัญหา·ใหญ่

·การ·แบ่งแยก·ระหว่าง·นาคร·กับ·ชนบท·มัก·จะ·เป็น·คำ·อธิบาย ·ที่·ใช้·กับ·การ·แบ่งแยก·ทาง·การเมือง·ใน·ประเทศ·ไทย ·แต่·นัก·เศรษฐศาสตร์·บอก·ว่า· ·ยัง·มี·ความ·ไม่·เท่าเทียม·กัน·ทาง·รายได้·อยู่·ต่อ·ไป·ด้วย ·แม้·ประเทศ·ไทย·จะ·มี·การ·เจริญ·เติบ·โต·ทาง·เศรษฐกิจ·มา·แล้ว·อย่าง·มาก ·ซึ่ง·ศาสตราจารย์· ·ผาสุก· ·พงษ์·ไพจิตร· ·บอก·ว่า ·เป็น·ปัญหา·สำคัญ·สำหรับ·อนาคต·ของ·ประเทศ ·นัก·เศรษฐศาสตร์·ของ·จุฬาลงกรณ์·มหาวิทยาลัย·ผู้·นี้·กล่าว·ต่อ·ไป·ว่า ·ปัญหา·ที่·พื้นฐาน·ก็·คือ·สังคม·ไทย·มี·ความ·ไม่·เท่าเทียม·กัน·เป็น·อย่าง·มาก ·และ·คน·ที่·อยู่·ใน·ระดับ·บน ·เคย·ชิน·กับ·การ·เก็บเกี่ยว·ผล·ประโยชน์·ทุก·อย่าง ·จาก·การ·ใช้·จ่าย·และ·นโยบาย·ของ·รัฐบาล ·จึง·เกิด·ปฏิกิริยา·ตอบโต้·เมื่อ·ประชาธิปไตย·เริ่ม·ทำงาน ·รายงาน·ฉบับ·นี้·เป็น·เพียง·ความ·พยายาม·ที่·จะ·อธิบาย·ว่า ·ความ·ไม่·เท่าเทียม·กัน·ทาง·เศรษฐกิจ·นำ·ไป·สู่·ความ·ไม่·เท่าเทียม·กัน·ทาง·ด้าน·อื่นๆ·ได้·อย่างไร ·ซึ่ง·อาจ·ส่ง·ผล·กระทบ·เชิง·ลบ·ต่อ·การ·เติบ·โต·ทาง·เศรษฐกิจ· ·โดย·เฉพาะ·อย่าง·ยิ่ง ·ใน·เรื่อง·คุณภาพ·ของ·การ·ศึกษา·และ·ประเด็น·เรื่อง·ค่า·จ้าง·แรงงาน

·ธนาคาร·โลก·ประมาณ·ว่า· ·ใน·ปี· ·ค.ศ.· ·2012 ·กรุงเทพ·มหา·นคร·มี·ส่วน·ใน·ผลิตภัณฑ์·มวล·รวม ·ของ·ประเทศ·เท่ากับ· ·2·6% ·แต่·การ·ใช้·จ่าย·ของ·รัฐบาล·ให้·กับ·กรุงเทพฯ·สูง·ถึง· ·7·0% ·Veronique· ·Salze·-·Loza·c’·h· ·นัก·เศรษฐศาสตร์·ของ· ·Asia· ·Foundation· ·ให้·ความเห็น·ว่า ·การ·กระจาย·อำนาจ·จาก·ส่วนกลาง· ·และ·การ·ใช้·จ่าย·เงิน·อย่าง·ฉลาด ·ต่อ·ความ·ต้องการ·ที่·สำคัญ· ·เช่น·การ·ศึกษา ·จะ·ต้อง·มี·การ·ปฏิรูป·ทาง·การเมือง ·นัก·เศรษฐศาสตร์·ของ· ·Asia· ·Foundation· ·ผู้·นี้·กล่าว·ว่า ·การ·ปฏิรูป·ทาง·เศรษฐกิจ·ที่·จำเป็น·ต้อง·ทำ·นั้น· ·เป็น·ที่·รู้·กัน·อยู่·แล้ว ·แต่·ที่·ไม่·เกิด·ขึ้น·เพราะ·มี·การ·ขวาง·กั้น·บาง·อย่าง·ทาง·การเมือง ·และ·ว่า·จริงๆ·แล้ว·เป็น·เรื่อง·ที่·ต้องหา·ทาง·รวม·ผู้·มี·บทบาท·ทาง·เศรษฐกิจ·ต่างๆ ·ให้·เข้า·ไป·อยู่·ใน·กระบวนการ·ตัดสิน·ใจ·ด้วย

·นับ·ตั้งแต่·มี·การ·ประท้วง·ครั้ง·ล่า·สุด·นี้· ·ได้·มี·ข้อ·เสนอ·ให้·มี·การ·ปฏิรูป·จาก·กลุ่ม·ต่างๆ ·รวม·ทั้ง·จาก·นายก·รัฐมนตรี·เอง ·ข้อ·เสนอ·บาง·อย่าง· ·เช่น·ให้·รัฐบาล·มี·ความ·โปร่งใส·มาก·ขึ้น ·และ·ปราบปราม·การ·ซื้อ·คะแนน·เสียง·ใน·การ·เลือกตั้ง ·ดู·จะ·ได้·รับ·การ·สนับสนุน·จาก·ประชาชน·อย่าง·กว้าง·ขวาง ·แต่·นัก·เศรษฐศาสตร์· ·Adam· ·Burke· ·บอก·ว่า ·การ·ปรับ·โครงสร้าง·ที่·ลึกซึ้ง· ·เช่น·การ·กระจาย·อำนาจ·จาก·ส่วนกลาง ·และ·ให้·รัฐบาล·ท้องถิ่น·มี·อิสระ·มาก·ขึ้น ·ถูก·ต้านทาน·ทั้ง·จาก·พรรค·รัฐบาล·และ·ฝ่าย·ค้าน ·ซึ่ง·ถูก·ควบคุม·โดย·กลุ่ม·คน·ที่·ร่ำรวย·กลุ่ม·เล็กๆ ·และ·ว่า·อิทธิพล·ของ·คน·เหล่า·นี้·รู้สึก·ได้·ใน·การ·ประท้วง·ที่·กำลัง·ดำเนิน·อยู่ ·ใน·เวลา·นี้·ใน·กรุงเทพฯ

·นัก·เศรษฐศาสตร์· ·Adam· ·Burke· ·บอก·ว่า ·สอง·กลุ่ม·ผู้·อุปถัมภ์·นี้· ·แบ่งแยก·กัน·เป็น·สอง·ขั้ว ·โดย·มี·คน·ชั้น·นำ·ของ·สังคม·จำนวน·น้อย ·เป็น·ผู้นำ·ให้·กับ·แต่ละ·ฝ่าย ·และ·ใน·ขณะ·นี้· ·ยัง·ไม่·มี·ฝ่าย·ใด·ต้องการ· ·หรือ·มี·ความ·โน้ม·เอียง·ที่·จะ·ใช้·ความ·รุนแรง ·แต่·ก็·สามารถ·เปลี่ยนแปลง·ไป·เป็น·ความ·น่า·เกลียด·ชัง·ได้·อย่าง·รวดเร็ว ·นัก·เศรษฐศาสตร์·ให้·ความเห็น·ส่งท้าย·ว่า ·ไม่·ว่า·จะ·แก้ไข·ความ·ชะงัก·งัน·ทาง·การเมือง·ครั้ง·ล่า·สุด·นี้·ได้·อย่างไร ·การ·ปฏิรูป·โครงสร้าง·ทาง·อำนาจ·ของ·พรรค·การเมือง·ใน·ประเทศ·ไทย ·เป็น·กุญแจ·สำคัญ·ใน·การ·สร้าง·สังคม·ที่·ร่ำรวย·มาก·ขึ้น ·และ·รวบรวม·ผู้คน·ให้·เข้า·ร่วม·ใน·สังคม·เดียวกัน·ได้·มาก·ขึ้น·ด้วย

71 / 84