Foreign Analysts Comment on the Bangkok Shutdown

70 / 84

·ข่าว·เรื่อง·การ·ปิด·ถนน·ประท้วง·หลาย·จุด·ใน·กรุง·เท·พฯ·นั้น ·เป็น·ที่·สนใจ·ของ·ทั่ว·โลก ·และ·นักวิชาการ·ชาว·ต่าง·ประเทศ·หลาย·คนที·เดียว ·ก็·ได้·ให้·ความคิด·เห็น·เกี่ยว·กับ·เรื่อง·นี้·มา ·คน·แรก·นั้น·เป็น·ผู้เชี่ยวชาญ·เกี่ยว·กับ·เอเชีย·ตะวัน·ออก·เฉียง·ใต้ ·จาก·มหา·วิท·ยาลั·ยด·ุ๊ค·ใน·อเมริกา ·แต่·เวลา·นี้·สอน·อยู่·ที่·สิงคโปร์ ·อาจารย์· ·Edmund· ·Malesky· ·ให้·ความเห็น·ไว้·อย่าง·นี้

·นักวิชาการ· ·Edmund· ·Malesky· ·จาก·มหา·วิท·ยาลั·ยด·ุ๊ค ·กล่าว·แสดง·ความ·หวัง·ว่า· ·ทั้ง· ·2· ·ฝ่าย ·จะ·สามารถ·ทำ·ความ·ตกลง·กัน·ได้·ใน·การ·เปลี่ยนแปลง·แก้ไข·รัฐธรรมนูญ ·ที่·จะ·เปิด·ทาง·ให้·กับ·การ·เลือกตั้ง·ที่·มี·การ·ตรวจสอบ ·และ·การ·ถ่วง·ดุล·อย่าง·ที่·ฝ่าย·ผู้·ประท้วง·เรียกร้อง ·เขา·คิด·ว่า·ทางออก·ที่·น่า·จะ·เป็น·ไป·ได้· ·คือ·ระบบ·การ·เลือกตั้ง ·ที่·มี·สมดุล·อย่าง·เหมาะสม ·และ·มี·การ·ตรวจสอบ·เพื่อ·ปกป้อง·เจตนารมณ์·ของ·ฝ่าย·เสียง·ข้าง·น้อย

·ใน·อีก·ด้าน·หนึ่ง·นั้น· ·นาย· ·Mark· ·Thompson· ·ผู้·อำนวย·การ·ศูนย์·เอเชีย·ตะวัน·ออก·เฉียง·ใต้ ·ที่· ·City· ·University· ·of· ·Hong· ·Kong ·กล่าว·แสดง·ความ·วิตก·ว่า· ·จะ·เกิด·อะไร·ขึ้น ·ถ้า·ฝ่าย·ผู้·ประท้วง·สามารถ·ขับ·นายก·รัฐมนตรี· ·ยิ่ง·ลักษณ์ ·ออก·จาก·อำนาจ·ได้·สำเร็จ ·นักวิชาการ· ·Mark· ·Thompson ·ที่· ·City· ·University· ·of· ·Hong· ·Kong· ·บอก·ว่า ·ที่·เป็นห่วง·ก็·คือ·ฝ่าย·ผู้·ประท้วง ·มี·แผนที่·จะ·ดำเนิน·การ·ประท้วง· ·ดำเนิน·การ·ทางการ·ศาล ·และ·การ·ดำเนิน·การ·ทางการ·ปกครอง ·เพื่อ·ขับ·รัฐบาล·ชุด·นี้·ออก· ·และ·ให้·มี·รัฐบาล·ใหม่ ·ที่·ไม่·ได้·มา·จาก·การ·เลือกตั้ง ·ซึ่ง·ตาม·ความเห็น·ของ·เขา· ·จะ·นำ·ไป·สู่·การ·ประท้วง ·จาก·พวก·เสื้อ·แดง·อีก·ครั้ง·หนึ่ง ·และ·อาจ·จะ·ทำให้·เกิด·ความ·รุนแรง· ·ซึ่ง·ทหาร·จะ·ต้อง·ออก·มา·ปราบปราม

·ส่วน·นัก·เขียน·และ·นัก·วิเคราะห์·นาย· ·Chris· ·Baker ·กล่าว·แสดง·ความเห็น·ว่า· ·การ·สนับสนุน·จาก·ชาว·กรุง·เท·พฯ ·ใน·การ·ชุมนุม·ครั้ง·ล่า·สุด·นี้·อาจ·จะ·ลด·ลง ·นัก·เขียน· ·Chris· ·Baker· ·กล่าว·ว่า ·ทั้ง·รัฐบาล·ได้·แสดง·ความ·อดทน·อย่าง·มาก ·แล·ะจ·ริ·งๆ·แล้ว·ดู·ฉลาด·ที·เดียว·ที่·พยายาม·รอ·ให้·ฝ่าย·ผู้·ประท้วง·เลิก·ไป·เอง ·ซึ่ง·คิด·ว่า·อาจ·จะ·เป็น·วิธี·ที่·ประสบ·ความ·สำเร็จ ·นั้น·ก็·เป็น·การ·แสดง·ความคิด·เห็น ·จาก·นักวิชาการ·และ·นัก·วิเคราะห์·การเมือง·ไทย· ·ซึ่ง·เป็น·ชาว·ต่าง·ประเทศ

70 / 84