Lese Majeste Violations Result in 10 Year Prison Sentence for Thai Editor

38 / 84

·คำ·พิพากษา·ของ·ศาล·ตัดสิน·ว่า ·นาย·สม·ยศ· ·พฤกษา·เกษม·สุข ·บรรณาธิการ·นิตยสาร· ·Voice· ·of· ·Thaksin ·มี·ความ·ผิด·ที่·ตี·พิมพ์·บทความ·สอง·ชิ้น·ที่·ศาล·พิจารณา·ว่า ·ผิด·กฎหมาย·หมิ่น·พระ·บรม·เดชานุภาพ ·นาย·สุ·นัย· ·ผา·สุข· ·นัก·วิจัย·อาวุโส·ของ ·องค์กร· ·Human· ·Rights· ·Watch· ·ใน·ประเทศ·ไทย·กล่าว·ว่า ·ดูเหมือน·ว่า·นาย·สม·ยศ· ·ตก·เป็น·เป้า ·เพราะ·เรียกร้อง·ให้·มี·การ·ปรับ·เปลี่ยน·กฎหมาย·ฉบับ·นี้ ·และ·ถูก·จับ·หลัง·จาก·ที่·เริ่ม·รณรงค์ ·ล่า·ลายเซ็น·สนับสนุน·คำ·เรียกร้อง·ที่·ว่า·นี้ ·ใน·ขณะ·ที่·บทความ·สอง·ชิ้น·นั้น ·ตี·พิมพ์·ก่อนหน้า·นั้น·แล้ว

·ผู้·เขียน·บทความ·ไม่·ถูก·ตั้ง·ข้อ·กล่าวหา ·และ· ·Human· ·Rights· ·Watch· ·บอก·ว่า ·ผู้·เขียน·เคย·เป็น·โฆษก·ของ·อดีต·นายก·รัฐมนตรี· ·ทักษิณ· ·ชินวัตร ·ซึ่ง·เวลา·นี้·พำนัก·อาศัย·อยู่·ใน·กัมพูชา ·นาย·สุ·นัย· ·ผา·สุข· ·ให้·ความเห็น·ไว้·ด้วย·ว่า ·คำ·พิพากษา·ว่า·นาย·สม·ยศ·มี·ความ·ผิด ·เป็น·เรื่อง·น่า·เป็นห่วง ·เพราะ·หมายความ·ว่า·เสรีภาพ ·ใน·การ·แสดงออก·ซึ่ง·ความคิด·เห็น·ใน·ประเทศ·ไทย·กำลัง·ถูก·โจมตี

·ส่วน·นาย· ·David· ·Streckfuss ·ซึ่ง·เป็น·นักวิชาการ·และ·นัก·เขียน·ที่·พำนัก·อาศัย·อยู่·ใน·ประเทศ·ไทย ·และ·ได้·ศึกษา·รวม·ทั้ง·เขียน·แสดง·ความคิด·เห็น·ไว้·มาก ·เกี่ยว·กับ·กฎหมาย·หมิ่น·พระ·บรม·เดชานุภาพ ·บอก·ว่า·ไม่·ประหลาด·ใจ ·ต่อ·การ·ดำเนิน·คดี·เกี่ยว·กับ·เรื่อง·นี้ ·ซึ่ง·ส่วน·ใหญ่·เริ่มต้น ·ใน·ยุค·สมัย·นายก·รัฐมนตรี· ·อภิสิทธิ์· ·เวช·ชา·ชีวะ ·แต่·ที่·ทำให้·ประหลาด·ใจ·ก็·มี

·นาย· ·David· ·Streckfuss· ·กล่าว·ว่า ·เมื่อ·พรรค·เพื่อ·ไทย·เข้า·มา·นั้น ·ได้·ให้·คำ·มั่น·ว่า·อย่าง·น้อย·จะ·พิจารณา·กฎหมาย·ฉบับ·นี้ ·รวม·ทั้ง·จะ·ให้·นักวิชาการ·และ·ผู้เชี่ยวชาญ·ทาง·กฎหมาย·ช่วย·ดู·ด้วย ·แต่·ดูเหมือน·ว่า·เวลา·นี้·จะ·ถอย·หลัง·ไป·ใน·เรื่อง·นี้ ·อย่างไร·ก็·ตาม· ·นาย· ·David· ·Streckfuss· ·กล่าว·ว่า ·ดู·จะ·มี·คดี·ใหม่ๆ· ·ที่·เกี่ยว·กับ·กฎหมาย·หมิ่น·พระ·บรม·เดชานุภาพ·น้อย·ลง·ใน·เวลา·นี้ ·หลัง·จาก·ที่·มี·จำนวน·เพิ่ม·ขึ้น·สูง·มาก·กว่า· ·400· ·คดี ·ใน·ปี· ·ค.ศ.· ·2010 ·ทางการ·ไทย·ยืนยัน·ว่า ·จำเป็น·ต้อง·คง·กฎหมาย·ฉบับ·นี้·ไว้ ·เพื่อ·ปกป้อง·พระ·มหา·กษัตริย์

38 / 84