Georgia Looks Toward End of Russia's Wine Embargo

37 / 84

·บรรดา·นัก·โบราณคดี·ชี้·ว่า·พบ·หลักฐาน·ว่า·เริ่ม·มี·การ·ผลิต·ไวน์·รุ่น·แรกๆ· ·ของ·โลก ·ใน·เทือกเขา·ทาง·ตะวัน·ออก·ของ·ประเทศ·จอร์เจีย ·เมื่อ·แปด·พัน·ปี·ที่·แล้ว·การ·ผลิต·ไวน์·ที่·นี่ ·ใช้·โอ่ง·ดิน·ขนาด·ใหญ่·ที่·เรียก·ว่า· ·kvevri ·เคลือบ·ด้วย·ไข·จาก·รังผึ้ง·และ·ฝัง·โอ่ง·เอา·ไว้·ใต้·ดิน ·คุณ·จอห์น· ·เวอร์·เดอ·แมน· ·ผู้·ผลิต·ไวน์·ชาว·อเมริกัน ·ได้·ยึด·แบบ·แผน·การ·ทำ·ไวน์·แบบ·โบราณ·นี้ ·ใน·การ·ผลิต·ไวน์·ยี่ห้อ· ·Pheasan·t’·s· ·Tears· ·ของ·เขา

·คุณ· ·เวอร์·เดอ·แมน· ·กล่าว·ว่า·บริษัท·ของ·เขา ·กำลัง·อยู่·ใน·ระหว่าง·ช่วง·เริ่มต้น·ของ·การ·หัด·ใช้·วิธี·ผลิต·ไวน์·แบบ·โบราณ·นี้ ·และ·ยัง·มี·งาน·ต้อง·ทำ·อีก·มากมาย ·ซึ่ง·ส่วน·ใหญ่·เป็น·การ·เรียนรู้·เทคนิค·วิธี·นี้ ·คุณ·เวอร์·เดอ·แมน·โปรโมท·สวน·องุ่น·ทำ·ไวน์·ของ·เขา ·ด้วย·การ·จัด·ทัวร์·เที่ยว·ชม·และ·การ·ชิม·ไวน์ ·ผู้สื่อข่าว·วี·โอ·เอ·รายงาน·จาก·สวน·องุ่น·ของ·คุณ·เวอร์·เดอ·แมน·ทาง·ตะวัน·ตก·ของ·จอร์เจีย ·ว่า·คุณ·เวอร์·เดอ·แมน·ได้·ทดสอบ·ปลูก·องุ่น·สาย·พันธุ์·ต่างๆ·ของ·จอร์เจีย·ถึง· ·340· ·ชนิด ·เพื่อ·หา·ทาง·ผลิต·ไวน์·ด้วย·วิธี·ดั้งเดิม ·ของ·ดินแดน·โบราณ·นี้ ·คุณภาพ·ของ·ไวน์·จอร์เจีย·ที่·ผลิต·ได้ ·ดี·ขึ้น·อย่าง·รวดเร็ว ·ช่วย·ดึงดูด·ลูกค้า·ทั้ง·จาก·อเมริกา·และ·จาก·ยุโรป ·คุณ·ลิ·ซ่า· ค·อส·ต้า· ·เจ้าของ·บาร์·และ·ร้าน·ขาย·ไวน์·ใน·ซาน·ฟรานซิส·โก· ·แคลิฟอร์เนีย ·เป็น·หนึ่ง·ใน·ลูกค้า·ไวน์·ของ·คุณ·เวอร์·เดอ·แมน

·เธอ·กล่าว·กับ·ผู้สื่อข่าว·วี·โอ·เอ·ว่า·ไวน์·ของ·จอร์เจีย ·มี·ความ·เป็น·เอกลักษณ์·ส่วนตัว·สูง ·เป็น·ไวน์·ที่·มี·ความ·โดด·เด่น·ใน·ตัวเอง ·เพราะ·ว่า·ผู้·ผลิต·อย่าง·คุณ·เวอร์·เดอ·แมน ·พยายาม·หัน·กลับ·ไป·ใช้·วิธี·การ·ผลิต·แบบ·โบราณ·ดั้งเดิม ·และ·ใช้·สาย·พันธุ์·องุ่น·โบราณ·ใน·ท้องถิ่น ·ที่·ไม่·เหมือน·ใคร· ·ทำให้·ไวน์·มี·คุณภาพ·จริงๆ ·ไวน์·ของ·จอร์เจีย·ส่ง·ออก·ไป·ยัง·ห้า·สิบ·ประเทศ·ทั่ว·โลก ·เพราะ·เมื่อ·หก·ปี·ที่·แล้ว·ประธานาธิบดี· ·วลาดิเมียร์· ·ปูติน· ·แห่ง·รัสเซีย ·สั่ง·ห้าม·นำ·เข้า·ไวน์·จาก·จอร์เจีย ·ปัจจุบัน·จอร์เจีย·ส่ง·ออก·ไวน์·จำนวน·น้อย·ลง ·หรือ·แค่·หนึ่ง·ใน·สาม·ของ·จำนวน·ที่·เคย·ส่ง·ออก·เมื่อ·หก·ปี·ที่·แล้ว ·แต่ว่า·สามารถ·ทำ·เงิน·ได้·เท่า·กัน ·จอร์เจีย·เพิ่ง·จะ·ได้·นายก·รัฐมนตรี·คน·ใหม่ ·คือ· ·บิด·ซา·นี่· ·อิวานิช·วิลี ·ที่·ได้·รับ·การ·ศึกษา·อบรม·มา·จาก·กรุง·มอสโคว ·ผู้นำ·เข้า·ไวน์·ใน·รัสเซีย·ต่าง·หวัง·ว่า·รัสเซีย ·จะ·ยกเลิก·คำ·สั่ง·ห้าม·นำ·เข้า·ไวน์·จาก·จอร์เจีย ·และ·ได้·เรียกร้อง·ให้·คุณ·เวอร์·เดอ·แมน·ทำ·ข้อ·ตกลง

·คุณ·เวอร์·เดอ·แมน· ·เจ้าของ·ไร่·องุ่น·ทำ·ไวน์·ใน·จอร์เจีย·กล่าว·ว่า ·ตลาด·ไวน์·รัสเซีย·ต้องการ·ไวน์·ใน·ปริมาณ·มาก ·โดย·ไม่·สนใจ·ใน·เรื่อง·ของ·คุณภาพ ·เขา·กล่าว·ว่า·การ·ดื่ม·ไวน์·เป็น·วัฒนธรรม·เก่า·แก่ ·ของ·คน·จอร์เจีย·มา·นาน·หลากหลาย·พัน·ปี ·แต่ว่า·ชาว·รัสเซีย·เพิ่ม·จะ·เริ่ม·ดื่ม·ไวน์·กัน·เมื่อ·ไม่·นาน·มา·นี้ ·ทดแทน·การ·ดื่ม·วอด·ก้า ·คุณ·แจ็ค·กี้· ·เฟลอค·รี่· ·ผู้·ผลิต·ไวน์·ชาว·ฝรั่งเศส ·ที่·ดูแล·ไร่·องุ่น· ·Chateau· ·Mukhrani ·ผู้·ผลิต·ไวน์·ของ·จอร์เจีย·อีก·ยี่ห้อ·หนึ่ง·กล่าว·ว่า ·ข้อ·ห้าม·นำ·เข้า·ไวน์·จาก·จอร์เจีย·โดย·รัฐบาล·รัสเซีย ·ทำให้·จอร์เจีย·ต้อง·พัฒนา·คุณภาพ·ของ·ไวน์·ให้·ดี·ขึ้น

·คุณ·เฟลอค·รี่·แห่ง· ·Chateau· ·Mukhrani· ·ใน·จอร์เจีย·กล่าว·ว่า ·ข้อ·ห้าม·นำ·เข้า·ไวน์·จาก·จอร์เจีย ·ทำให้·ตัวเอง·ต้อง·พัฒนา·คุณภาพ·ให้·สูง·ขึ้น·ไป ·เพราะ·ว่า·ต้องการ·นำ·เข้า·ไป·ขาย·ใน·ตลาด·ชาติ·ตะวัน·ตก ·ที่·ใส่ใจ·ใน·เรื่อง·ของ·คุณภาพ·ของ·ไวน์·มาก·กว่า·ตลาด·รัสเซีย ·แม้·ว่า·รัสเซีย·จะ·ให้·เหตุผล·ทาง·สุขภาพ ·ต่อ·ข้อ·ห้าม·นำ·เข้า·ไวน์·จาก·จอร์เจีย ·คุณ·เฟลอค·รี่·กล่าว·ว่า·คน·รัสเซีย·ยัง·นิยม·ดื่ม·ไวน์·จาก·จอร์เจีย ·โดย·มัก·จะ·เดินทาง·ไป·ยัง·เอสโตเนีย·หรือ·ไม่·ก็·ไป·ฟินแลนด์ ·เพื่อ·ซื้อ·ไวน์·จอร์เจีย·กลับ·ไป·ดื่ม·ใน·รัสเซีย

37 / 84