Many Americans Believe in Medical Conspiracy Theories

79 / 84

·อาจารย์· ·Eric· ·Oliver· ·ซึ่ง·สอน·วิชา·รัฐศาสตร์·อยู่·ที่·มหาวิทยาลัย· ·Chicago ·กำลัง·ศึกษา·เรื่อง·การ·สร้าง·เรื่อง·ทาง·การเมือง ·หรือ· ·Political· ·Conspiracies ·เมื่อ·เกิด·ความ·เข้าใจ·ขึ้น·มา·ว่า ·หลาย·เรื่อง·ที่·ได้·รับฟัง·นั้น· ·เกี่ยวโยง·กับ·การ·บำบัด·รักษา·ตัว·ทางการ·แพทย์·ด้วย ·นักวิชาการ·ผู้·นี้·เลย·สรุป·การ·สร้าง·เรื่อง·ทางการ·แพทย์· ·ที่·มี·คน·พูด·ถึง·บ่อยๆ· ·หก·เรื่อง·ด้วย·กัน ·และ·ออก·ไป·สอบถาม·ความคิด·เห็น·ของ·ผู้คน·มาก·กว่า· ·1300· ·คน ·ว่า·เชื่อ·เรื่อง·ใน·บาง

·ผล·การ·สอบถาม·แสดง·ให้·เห็น·ว่า· ·ครึ่ง·หนึ่ง·ของ·คน·อเมริกัน· ·เชื่อ·เรื่อง·ที่·สร้าง·ขึ้น·มา ·อย่าง·น้อย·ก็·หนึ่ง·เรื่อง·ขึ้น·ไป ·ที่·มี·คน·เชื่อ·มาก·ที่สุด·คือ ·หนึ่ง·ใน·สาม·ของ·ผู้·ตอบ· ·แบบสอบถาม·เชื่อ·ว่า ·องค์การ·อาหาร·และ·ยา·ของ·สหรัฐ ·จงใจ·เก็บ·การ·บำบัด·รักษา·โรค·มะเร็ง·ด้วย·วิธี·ธรรมชาติ·เป็น·ความ·ลับ ·เพราะ·ได้·รับ·ความ·กดดัน·จาก·ผู้·ผลิต·และ·ขาย·ยา ·ขณะ·เดียวกัน· ·2·0%· ·ของ·ผู้·ร่วม·การ·สำรวจ·เชื่อ·ว่า ·โทรศัพท์·มือถือ·ทำให้·เป็น·มะเร็ง·ได้ ·และ·บริษัท·ธุรกิจ·ใหญ่ๆ· ·ไม่·ต้องการ·ให้·เจ้าหน้าที่·รัฐบาล·แตะ·ต้อง·แก้ไข·เรื่อง·นี้ ·และ·อีก· ·2·0%· ·คิด·ว่า· ·แพทย์·และ·รัฐบาล·คบคิด·กัน·ฉีด·วัคซีน·ให้·กับ·เด็ก ·แม้·จะ·รู้·ว่า·จะ·ทำให้·เด็ก·เป็น·โรค· ·Autism

·อีก·สาม·เรื่อง·ที่·ผล·การ·สำรวจ·ระบุ·ว่า ·มี·ผู้·ให้·ความ·เชื่อถือ·ราวๆ· ·1·2% ·คือ·เรื่อง·ที่·ว่า· ·CIA· ·หรือ·องค์การ·ข่าวกรอง·กลาง·ของ·สหรัฐ ·จงใจ·ทำให้·คน·อเมริกัน·เชื้อสาย·แอฟริกา ·ติด·เชื้อ· ·ไวรัส· ·HIV· ·ที่·ทำให้·เป็น·โรค·เอดส์ ·ส่วน·อาหาร·ที่·มา·จาก·กระบวนการ·พันธุวิศวกรรม ·เป็น·ผล·ของ·การ·สมรู้·ร่วม·คิด·ที่·จะ·ลด·ประชากร·โลก ·และ·สุดท้าย·บริษัท·ธุรกิจ·ใช้·น้ำ ·ที่·ผสม·สาร· ·Fluoride· ·เพื่อ·ปกปิด·มลพิษ

·แม้·ว่า·ผู้·ที่·บอก·ว่า·เชื่อ·เรื่องราว·ที่·สร้าง·ขึ้น·มา·เหล่า·นี้ ·จะ·มี·การ·ศึกษา·น้อย·กว่า ·มี·ฐานะ·ยากจน·กว่า· ·และ·ส่วน·ใหญ่·มัก·จะ·เป็น·ชน·กลุ่ม·น้อย ·อาจารย์· ·Eric· ·บอก·ว่า·คน·เหล่า·นี้ ·สนใจ·กับ·การ·รักษา·สุขภาพ ·เพียง·แต่·ประเด็น·เรื่อง·สุขภาพ·อนามัย· ·บริษัท·ธุรกิจ·ที่·เกี่ยวข้อง ·และ·สถาบัน·ต่างๆ· ·ของ·รัฐบาล· ·มี·ความ·สลับ·ซับซ้อน ·และ·ต่าง·ก็·มี·เป้าหมาย· ·และ·ความ·จูง·ใจ·ที่·ต่าง·กัน ·เพราะ·ฉะนั้น·จึง·เป็น·เรื่อง·ยาก· ·สำหรับ·คน·ทั่วๆ·ไป· ·จะ·เข้าใจ·ได้

·ที่·นักวิชาการ·ผู้·นี้·เป็นห่วง·ก็·คือ ·การ·เชื่อ·เรื่อง·เล่าลือ·เหล่า·นี้· ·ส่ง·ผล·กระทบ·โดย·ตรง ·ต่อ·การ·รักษา·สุขภาพ·ของ·คน·เรา ·มี·คน·ที่·เชื่อ· ·คำ·เล่าลือ· ·3·7% ·ที่·ไป·รับ·การ·ตรวจ·ร่างกาย·เป็น·ประจำ ·ซึ่ง·น้อย·กว่า·คน·ทั่วไป· ·ซึ่ง·อยู่·ที่· ·4·8% ·และ·คน·ที่·เชื่อ·เรื่อง·เล่าลือ·เหล่า·นี้ ·มัก·จะ·รับประทาน· ·วิตามิน· ·และ·ยา·เสริม·อาหาร·เป็น·ประจำ·ด้วย ·อาจารย์· ·Eric· ·บอก·ว่า· ·เรา·จะ·ต้อง·เพิ่ม·ข้อมูล·เกี่ยว·กับ·สุขภาพ·และ·วิทยาศาสตร์ ·ให้·เป็น·ที่·ทราบ·ต่อ·ประชาชน· ·เพราะ·คิด·ว่า ·การ·มี·ความคิด· ·เป็น·วิทยาศาสตร์·นั้น ·ไม่·ใช่·วิธี·ที่·จะ·มอง·โลก·ได้·ยังไง·ใด· ·หรือ·ไม่·ใช่·รู้·ได้· ·โดย·ปฏิภาณ

79 / 84