America Approaching "Fiscal Cliff"

22 / 84

·ช่วง·นี้·เรา·จะ·ได้ยิน·คำ·ว่า· ·Fiscal· ·Cliff ·หรือ·หุบเหว·ทาง·การคลัง·บ่อย·ขึ้น ·โดย·เฉพาะ·ใน·ช่วง·หลัง·การ·เลือกตั้ง·ประธานาธิบดี·สหรัฐ ·จริงๆ·แล้ว· ·Fiscal· ·Cliff· ·ที่·ว่า·นี้·คือ·ข้อ·ผูกมัด·ทาง·การคลัง ·ที่·รัฐบาล·พรรค·เดโมแครต ·กับ·รัฐสภา·โดย·เฉพาะ·สภา·ล่าง·ที่·ควบคุม·โดย·พรรค·รีพับลิกัน·นั้น ·ต้อง·พยายาม·หา·ข้อ·ตกลง·กัน·ให้·ได้·ภายใน·ปี·นี้ ·เพื่อ·หลีก·เลี่ยง· ·Fiscal· ·Cliff ·หรือ·การ·ตก·ไป·ใน·หุบเหว·ทาง·การคลัง ·ซึ่ง·ก็·จะ·มี·ผล·บังคับ·ใช้·ใน·วัน·ที่· ·1· ·มกราคม·ปี·หน้า ·นั่น·คือ·อัตรา·ภาษี·ที่·เพิ่ม·ขึ้น·โดย·อัตโนมัติ·แบบ·ถ้วน·หน้า ·ไม่·ว่า·คน·จน·หรือ·คน·รวย ·รวม·ทั้ง·การ·ตัด·งบประมาณ·รัฐบาล·ลง·ทั้ง·ใน·ส่วน·ของ·การ·ทหาร ·และ·สวัสดิการ·สังคม·ต่างๆ ·เป็น·มูลค่า·รวม·ประมาณ· ·6· ·แสน·ล้าน·ดอล·ล่าร์

·ใน·ส่วน·ของ·ภาษี·นั้น·ประเด็น·สำคัญ·คือ·มาตรการ·ลด·ภาษี ·ที่·ใช้·มา·ตั้งแต่·สมัย·ประธานาธิบดี· ·จอร์จ· ·ดับ·เบิ้ล·ยู· บุช ·กำลัง·จะ·หมด·อายุ·ลง·ใน·ช่วง·สิ้น·ปี·นี้ ·ซึ่ง·จะ·ทำให้·อัตรา·ภาษี·ของ·คน·อเมริกัน·ทุก·คน·เพิ่ม·ขึ้น·แบบ·ทั่ว·หน้า ·ไม่·ว่า·จะ·มี·รายได้·เท่าใด ·ทาง·พรรค·รีพับลิกัน·นั้น·ต้องการ·ให้·ขยาย·เวลา·ใช้·มาตรการ·ลด·ภาษี·นี้·ออก·ไป ·โดย·มี·ผล·กับ·คน·อเมริกัน·ทุก·คน ·แต่·ทาง· ·ประธานาธิบดี· ·โอ·บา·ม่า·ไม่·ต้องการ·ให้·ผล·ประโยชน์·ทาง·ภาษี·ที่·ว่า·นี้ ·มี·ผล·ร่วม·ไป·ถึง·คน·อเมริกัน·ที่·ฐานะ·ร่ำรวย ·คือ·ครอบครัว·ที่·มี·รายได้·เกิน· ·250·,·000· ดอล·ล่าร์·ต่อ·ปี· ·รวม·เข้า·ไป·ด้วย ·ซึ่ง·ทาง·พรรค·รีพับลิกัน·ก็·ต่อต้าน·เรื่อง·นี้·อย่าง·แข็งขัน ·และ·ดูเหมือน·ทั้ง·สอง·ฝ่าย·ต่าง·อยู่·ใน·ภาวะ·ชะงัก·งัน·ทาง·การเมือง ·เพราะ·ยัง·ไม่·สามารถ·ตกลง·กัน·ได้·ใน·ประเด็น·ดัง·กล่าว

·เพื่อ·หลีก·เลี่ยง· ·Fiscal· ·Cliff ·ทั้ง·พรรค·เดโมแครต·และ·พรรค·รีพับลิกัน ·ต้อง·พยายาม·หา·ทาง·ตกลง·กัน·ให้·ได้ ·เพราะ·หาก·ต้อง·พลัด·ตก·ใน·หุบเหว·การคลัง·นี้·จริงๆ ·จะ·มี·ผล·ให้·มี·เงิน·หาย·ไป·จาก·ระบบ·เศรษฐกิจ·สหรัฐ·ทันที· ·600·,·000· ·ล้าน·ดอล·ล่าร์ ·ซึ่ง·นัก·เศรษฐศาสตร์ ·เกรง·ว่า·นั่น·จะ·ทำให้·ความ·ต้องการ·สินค้า·และ·บริการ·ใน·สหรัฐ·ลด·ลง ·การ·เติบ·โต·ทาง·เศรษฐกิจ·ลด·ลง ·อัตรา·การ·ว่าง·งาน·สูง·ขึ้น ·และ·เศรษฐกิจ·สหรัฐ·อาจ·กลับ·สู่·ภาวะ·ถดถอย·อีก·ครั้ง

·สิ่ง·ที่·ประธานาธิบดี· ·โอ·บา·ม่า· ·และ·พรรค·รีพับลิกัน·ต้อง ·พยายาม·หา·ทาง·ตกลง·กัน·ให้·ได้·ก่อน·สิ้น·ปี·นี้ ·ก็·คือ·จะ·ลด·งบประมาณ·ค่า·ใช้·จ่าย·เท่าใด ·ใน·ส่วน·ใด·บ้าง ·และ·จะ·เพิ่ม·รายรับ·คือ·ภาษี· ·เพื่อ·ลด·ยอด·ขาด·ดุล·งบประมาณ·ลง·ได้·อย่างไร ·ร่วม·ทาง·ต้อง·ตกลง·กัน·ว่า·จะ·ขยาย·เพดาน·การ·กู้ยืม·เงิน·ของ·รัฐบาล·สหรัฐ·ให้·สูง·กว่า·ระดับ·ปัจจุบัน·ซึ่ง·อยู่·ที่·ระดับ· ·16· ·ล้าน·ล้าน·ดอล·ล่าร์·หรือ·ไม่ ·เพื่อ·ที่·รัฐบาล·สหรัฐ·จะ·สามารถ·กู้ยืม·เงิน·ได้·เพิ่ม·ขึ้น

·ใน·ขณะ·เดียวกัน·สำนัก·จัด·อันดับ·ความ·น่า·เชื่อถือ·ทาง·การเงิน· ·Fitch· ·Ratings· ·ก็·ระบุ·ว่า ·อาจ·ลด·ระดับ·ความ·น่า·เชื่อถือ·ทาง·การเงิน·ของ·สหรัฐ·ลง ·จน·กว่า·รัฐบาล·สหรัฐ·และ·รัฐสภา ·จะ·ประนีประนอม·กัน·ได้·ใน·เรื่อง·เพดาน·เงิน·กู้·และ·หนี้·ของ·รัฐบาล ·และ·ยัง·บอก·ด้วย·ว่า·ผู้นำ·ของ·ทั้ง·พรรค·เดโมแครต·และ·พรรค·รีพับลิกัน ·ต้องหา·ทาง·จัด·ทำ·แผนที่·น่า·เชื่อถือ ·ใน·การ·ลด·ยอด·ขาด·ดุล·งบประมาณ·ของ·สหรัฐ ·ให้·ได้·ภายใน·ปี·นี้

22 / 84