2011 World Disaster Report Focuses on Migrants

15 / 84

·รายงาน·เรื่อง·ภัย·พิบัติ·โลก·ฉบับ·นี้·ระบุ·ว่า ·ปี·ที่·แล้ว·เป็น·ปี·ที่·มี·มูลค่า·ความ·เสียหาย·จาก·ภัย·พิบัติ·ทั่ว·โลก·มาก·ที่สุด·ใน·รอบ· ·10· ·ปี ·แม้·ว่า·ใน·ความ·เป็น·จริง·ภัย·ธรรมชาติ·เมื่อ·ปี·ที่·แล้ว·เกิด·ขึ้น·น้อย·ครั้ง·กว่า·ปี·ก่อนๆ ·รายงาน·ชี้·ว่า· ·ปี· ·พ.ศ.· ·2554 ·เกิด·ภัย·ธรรมชาติ·ทั้งหมด· ·336· ·ครั้ง ·มี·มูลค่า·ความ·เสียหาย·รวม·มาก·กว่า ·365·,·500· ·ล้าน·ดอลล่าร์ ·ครึ่ง·หนึ่ง·ของ·มูลค่า·ความ·เสียหาย·ดัง·กล่าว ·เกิด·จาก·เหตุการณ์·แผ่นดิน·ไหว·และ·คลื่น·ยักษ์·สึนามิ ·ที่·ญี่ปุ่น·เมื่อ·เดือน·มีนาคม·ปี·ที่·แล้ว

·รายงาน·ของ·สมาพันธ์·กาชาด·สากล·ชิ้น·นี้·พบ·ด้วย·ว่า ·เมื่อ·ปี· ·พ.ศ.· ·2554· ·มี·ผู้·อพยพ·ย้าย·ถิ่น·โดย·ไม่·เต็ม·ใจ ·จำนวน·มาก·ขึ้น ·อัน·เนื่อง·มา·จาก·เหตุผล·ด้าน·ความ·ขัดแย้ง ·การ·ถูก·ข่มเหง· ·ภัย·ธรรมชาติ ·ความ·ยากจน·และ·ปัญหา·สิ่งแวดล้อม

·คุณ· ·Sue· ·Le· ·Mesurier· ·หัวหน้า·หน่วย·งาน ·ด้าน·ดูแล·ผู้·อพยพ·ย้าย·ถิ่น·ของ·สมาพันธ์·กาชาด·สากล ·ระบุ·ว่า·มี·หลาย·ปัจจัย·ที่·ทำให้·คน·ต้อง·จำ·ใจ ·อพยพ·ออก·จาก·ถิ่น·ฐาน·ของ·ตนเอง ·บาง·ครั้ง·เป็น·การ·อพยพ·ตาม·ฤดูกาล ·แต่·บาง·ครั้ง·ก็·เป็น·การ·ย้าย·ถิ่น·ฐาน·อย่าง·ถาวร ·คุณ· ·Sue· ·Le· ·Mesurier· ·ยัง·ระบุ·ถึง·ประเด็น·สำคัญ·ใน·รายงาน·ฉบับ·นี้ ·ว่า· ·ผู้·อพยพ·ย้าย·ถิ่น·จำนวน·มาก·เดินทาง·ไป·ถึง·ถิ่น·ฐาน·ใหม่ ·ด้วย·สภาพ·ร่างกาย·และ·จิตใจ·บอบช้ำ ·โดย·เฉพาะ·เด็กๆ·ที่·ต้อง·ถูก·แยก·ออก·จาก·พ่อ·แม่·พี่น้อง ·รัฐบาล·และ·องค์กร·ต่างๆ·ใน·ดินแดน·แห่ง·ใหม่·ของ·พวก·เขา ·จึง·ควร·ยื่น·มือ·เข้า·ช่วยเหลือ·ผู้·อพยพ·เหล่า·นั้น ·ไม่·ใช่·ซ้ำเติม

·ใน·จำนวน·ผู้·อพยพ·ย้าย·ถิ่น·ทั่ว·โลก·เมื่อ·ปี·ที่·แล้ว· ·กว่า· ·72· ·ล้าน·คน ·มี·เพียง· ·15· ·ล้าน·คน·เท่านั้น·ที่·สหประชาชาติ·จัด·ให้·อยู่·ใน·กลุ่ม·ผู้·ลี้ภัย ·หรือ·กลุ่ม·คน·ที่·หลบ·หนี·ภัย·สงคราม·และ·การ·ถูก·ข่มเหง ·และ·แม้·สงคราม·จะ·ลด·ลง·มาก·ใน·ช่วง· ·25· ·ปี·มา·นี้ ·แต่·สหประชาชาติ·เชื่อ·ว่า ·ยัง·มี·ประชากร·โลก·ได้·รับ·ผล·กระทบ·จาก·ภัย·สงคราม·มาก·กว่า· ·1· ·พัน·ล้าน·คน

·นอกจาก·นี้· ·รายงาน·ระบุ·ด้วย·ว่า·โครงการ·พัฒนา·ขนาด·ใหญ่·ต่างๆ ·ก็·เป็น·สาเหตุ·สำคัญ·อีก·อย่าง·หนึ่ง·ที่·ทำให้·ผู้คน·ต้อง·อพยพ ·ออก·จาก·ถิ่น·ฐาน·ของ·ตนเอง ·รายงาน·ชี้·ว่า·แต่ละ·ปี·มี·ประชากร·โลก ·อย่าง·น้อย· ·15· ·ล้าน·คน ·ที่·ต้อง·ย้าย·ถิ่น·เพราะ·โครงการ·ก่อสร้าง·ขนาด·ใหญ่ ·เช่น· ·การ·สร้าง·เขื่อน

·รายงาน· ·World· ·Disaster· ·Report· ·ของ ·สมาพันธ์·กาชาด·สากล·แนะนำ·ให้·รัฐบาล·ประเทศ·ต่างๆ ·ใช้·มาตรการ·ที่·จำเป็น·เพื่อ·ช่วยเหลือ ·และ·ป้องกัน·ไม่·ให้·มี·ประชาชน·ต้อง·จำ·ใจ·ย้าย·ออก·จาก·ถิ่น·ฐาน·ของ·ตนเอง ·ซึ่ง·ก็·รวม·ถึง·การ·มี·นโยบาย·คน·เข้า·เมือง·ที่·ยืดหยุ่น ·เพื่อ·ช่วย·ให้·คน·ต่าง·ด้าว ·สามารถ·หา·งาน·ทำ·และ·ปรับ·ตัว·เข้า·กับ·ดินแดน ·หรือ·บ้าน·ใหม่·ของ·พวก·เขา·ได้·ง่าย·ขึ้น

15 / 84