Teaching Children About Money

34 / 84

·เด็กๆ·ส่วน·มาก·เรียนรู้·ถึง·ค่า·ของ·เงิน ·ด้วย·การ·ใช้·จ่าย·เงิน·พิเศษ·ที่·ได้·รับ·จาก·พ่อ·แม่ ·เงิน·พิเศษ·ที่·เด็กๆ·ได้·รับ ·ช่วย·ให้·เด็กๆ·วาง·แผน·การ·ใช้·จ่าย·ของ·ตน ·และ·ได้·เรียน·รู้·ความ·ผิดพลาด ·ใน·การ·ใช้·จ่าย·เงิน·ตั้งแต่·เยาว์·วัย ·จำนวน·เงิน·ที่·พ่อ·แม่·ให้·แก่·ลูก·ใช้·ตามใจ·ชอบ·นี้ ·จะ·มาก·หรือ·น้อย·ขึ้น·อยู่·กับ·แต่ละ·ครอบครัว ·พ่อ·แม่·ต้อง·พิจารณา·ด้วย·ว่า ·ควร·ให้·เงิน·เป็น·ประจำ·ทุก·รอบ·สัปดาห์·หรือ·ว่า·เดือน·ละ·ครั้ง ·เด็ก·บาง·คน·ได้·รับ·เงิน·พิเศษ·ทุก·สัปดาห์ ·บาง·คน·ก็·ได้·รับ·เดือน·ละ·หน

·พ่อ·แม่·ควร·ระบุ·ให้·ชัดเจน·ว่า·ลูก·สามารถ·ใช้·เงิน·ไป·ซื้อ·อะไร·ได้·บ้าง ·ตอน·แรกๆ· ·เด็ก·เล็ก·อาจ·จะ·รีบ·ใช้·เงิน·ไป·หมด·ภายใน·เวลา·รวดเร็ว ·เมื่อ·เงิน·หมด·ไป·อย่าง·รวดเร็ว· ·เด็กๆ·ก็·จะ·ได้·บทเรียน·ว่า ·ควร·จะ·ใช้·เงิน·ตาม·งบประมาณ·ที่·มี·อยู่ ·แต่·ผู้เชี่ยวชาญ·กล่าว·ว่า·คุณ·พ่อ·คุณ·แม่·ต้อง·ไม่·ยอม·ใจ·อ่อน ·ต้อง·ไม่·ยอม·ให้·เงิน·ลูก·เพิ่ม·จน·กว่า·จะ·ครบ·กำหนด·ให้·เงิน·รอบ·ต่อ·ไป ·นี่·จะ·ช่วย·ให้·เด็กๆ·เรียน·รู้เรื่อง·ความ·จำเป็น ·ใน·การ·ตั้ง·งบประมาณ·ว่า·จะ·ใช้·เงิน·เท่าไหร่ ·และ·จะ·เก็บ·ออม·เท่าไหร่ ·เด็ก·ที่·อยู่·ใน·วัย·โต·กว่า·อาจ·จะ·มี·ความ·รับผิดชอบ·มาก·กว่า ·ใน·การ·ออม·เงิน·ให้·ได้·ตาม·เป้า ·เพื่อ·ซื้อ·เสื้อ·ผ้า·หรือ·ว่า·ข้าวของ·จำพวก·อุปกรณ์·อิเลคโทรนิคส์

·นัก·เขียน·หลาย·คน·ที่·เชี่ยวชาญ·เรื่อง·นี้·แสดง·ความคิด·เห็น·ว่า ·พ่อ·แม่·ไม่·ควร·จะ·ว่าจ้าง·ให้·ลูก·ทำงาน·บ้าน·เพราะ·ว่า ·งาน·บ้าน·เป็น·ส่วน·หนึ่ง·ของ·ชีวิต·ครอบครัว ·อย่างไร·ก็·ดี· ·ผู้เชี่ยวชาญ·เห็น·ว่า·การ·ว่าจ้าง·ลูก·ให้·ทำงาน·บ้าน ·ที่·เป็น·งาน·พิเศษ ·นอกเหนือ·จาก·งาน·บ้าน·ปกติ·ทั่วไป ·เป็น·ความคิด·ที่·ดี ·เพราะ·จะ·ช่วย·ให้·เด็ก·เข้าใจ·ว่า·อะไร·คือ·ความ·รับผิดชอบ·ร่วม·กัน·ใน·ครอบครัว ·และ·อะไร·คือ·ธุรกิจ ·เงิน·พิเศษ·ช่วย·ให้·เด็ก·ได้·มี·โอกาส·เรียนรู้ ·ว่า·สามารถ·ใช้·เงิน·ทำ·อะไร·ได้·บ้าง ·อาจ·จะ·นำ·ไป·ซื้อ·ของขวัญ·ให้·กับ·คน·ที่·รัก ·หรือ·ว่า·อาจ·จะ·ไป·บริจาค·แก่·องค์การ·กุศล ·บาง·คน·อาจ·จะ·เก็บ·ไว้·ใช้·จ่าย·ซื้อ·ข้าวของ·ส่วน·ตน·ที่·อยาก·จะ·ได้ ·บาง·คน·อาจ·จะ·เก็บ·ออม·เอา·ไว้ ·หรือ·บาง·คน·อาจ·จะ·นำ·ไป·ลงทุน·ใน·รูปแบบ·ต่างๆ

·การ·เก็บ·ออม·ช่วย·ให้·เด็กๆ·เข้าใจ·ถึง·การ·ตัด·ลด ·ค่า·ใช้·จ่าย·ลง·เพื่อ·เก็บ·หอม·รอม·ริบ·ให้·ได้·ตาม·เป้า·ที่·ตั้ง·ไว้ ·การ·ส่งเสริม·ให้·เด็ก·เก็บ·ออม·ส่วน·หนึ่ง ·ของ·เงิน·พิเศษ·ที่·ได้·รับ·จาก·พ่อ·แม่ ·เป็น·การ·เริ่มต้น·ที่·ดี ·ที่·ช่วย·ให้·เด็กๆ·เรียนรู้ ·การ·จัดการ·การเงิน·ของ·ตนเอง ·มี·ธนาคาร·จำนวน·มาก·ที่·ให้·บริการ·ต่างๆ ·ที่·ช่วย·ให้·เด็ก·เล็ก·และ·เด็ก·วัยรุ่น·ได้·เรียนรู้·ใน·เรื่อง·นี้ ·การ·เปิด·บัญชี·ออม·ทรัพย์ ·เป็น·วิธี·ที่·ดี·วิธี·หนึ่ง ·ที่·ช่วย·ให้·เด็ก·เรียน·รู้เรื่อง·ดอกเบี้ย ·อัตรา·ดอกเบี้ย·สำหรับ·เงิน·ฝาก·ประเภท·ออม·ทรัพย์·ใน·ปัจจุบัน·อาจ·จะ·ต่ำ ·แต่ว่า·ใน·ระยะ·ยาว· ·ดอกเบี้ย·ที่·ได้·รับ·ใน·แต่ละ·ปี ·จะ·กลาย·เป็น·เงิน·ต้น· ·ที่·ได้·รับ·ดอกเบี้ย·ใน·เวลา·ต่อ·มา ·เงิน·ออม·จะ·ค่อยๆ·งอก·เงย·มาก·ขึ้น·ที·ละ·น้อย· ·อย่าง·ช้าๆ

34 / 84