News About New Exoplanets and Long Space Missions

35 / 84

·เรื่องราว·ข่าว·วิทยาศาสตร์·วัน·นี้·เป็น·เรื่อง·ใน·อวกาศ·ทั้ง·สอง·เรื่อง ·เรื่อง·แรก·คือ·การ·ค้น·พบ·สิ่ง·ทีม·นัก·วิทยาศาสตร์·เชื่อ·ว่า ·เป็น·ดาวเคราะห์·นอก·ระบบ·สุริยะ·จักรวาล· ·15· ·ดวง ·ซึ่ง·สันนิษฐาน·ว่า·อาจ·จะ·เป็น·ดาวเคราะห์·ที่·สามารถ·รองรับ·สิ่ง·มี·ชีวิต·ได้ ·ผู้·ที่·ค้น·พบ·ดาวเคราะห์·เหล่า·นั้น·คือ·บรรดา·อาสา·สมัคร·หลาย·สิบ·คน ·ที่·ทำงาน·ให้·กับ·เว็บ·ไซต์· ·Planethunters ·หรือ·นัก·ล่า·ดาวเคราะห์ ·โดย·ใช้·วิธี·ตรวจสอบ·ข้อมูล·ที่·ได้·จาก·กล้อง·โทรทรรศน์·ของ·องค์การ·อวกาศ·นาซ่า ·ที่·ชื่อ·ว่า· ·Kepler· ·ที่·อยู่·นอก·โลก ·คาด·ว่า·ดาวเคราะห์·นอก·ระบบ·ทั้ง· ·15· ·ดวง·ที่·พบ·ใหม่·นั้น ·โคจร·อยู่·ใน·เขต·อบอุ่น· ·ที่·เชื่อ·ว่า·เป็น·เขต·ที่·อาจ·มี·น้ำ ·อยู่·บน·ดาว·ดวง·ใด·ดวง·หนึ่ง· ·หรือ·อาจ·จะ·มี·สิ่ง·มี·ชีวิต·ก็·เป็น·ได้

·หนึ่ง·ใน·ดาวเคราะห์·ที่·พบ·ใหม่·นี้·มี·ขนาด·ประมาณ·ดาว·พฤหัสบดี· ·หรือ· ·Jupiter ·ซึ่ง·นัก·วิทยาศาสตร์·ให้·ชื่อ·ว่า· “·PH·2· ·b” ·และ·นัก·ดาราศาสตร์·ที่·มหาวิทยาลัย· ·Yale· ·สันนิษฐาน·ว่า ·อาจ·มี·ดาว·ขนาด·เท่า·โลก·ของ·เรา·โคจร·อยู่·รอบ·ดาวเคราะห์· “·PH·2· ·b”· ·ดัง·กล่าว ·อาสา·สมัคร·ของ·เว็บ·ไซต์· ·Planethunters ·ค้น·พบ·สิ่ง·ที่·เข้า·ข่าย·ว่า·อาจ·เป็น·ดาวเคราะห์·ทั้งหมด· ·43· ·ดวง ·จาก·การ·วิเคราะห์·ข้อมูล·ของ·กล้อง· ·Kepler ·นัก·วิทยาศาสตร์·ชี้·ว่า ·นัก·ดาราศาสตร์·สมัคร·เล่น·เหล่า·นั้น ·ซึ่ง·รวม·ถึง·เจ้าหน้าที่·ตำรวจ·ที่·เกษียณ·อายุ·แล้ว ·มี·ประสิทธิภาพ·ใน·การ·ค้น·หา·ดาวเคราะห์·ใน·จักรวาล·ไกล·โพ้น ·พอๆ·กับ·คอมพิวเตอร์·ที·เดียว

·ส่วน·ข่าว·วิทยาศาสตร์·เรื่อง·ที่·สอง ·เป็น·การ·ทดลอง·สำหรับ·นักบิน·ที่·ต้อง·เดินทาง·ใน·อวกาศ ·นาน·หลาย·เดือน·หรือ·อาจ·จะ·เป็น·ปีๆ ·โดย·เริ่มต้น·เมื่อ·เดือน·มิถุนายน·ปี·ค.ศ.· ·2010 ·เมื่อ·คณะ·อาสา·สมัคร· ·6· ·คน·จาก·หลาย·ชาติ·ได้·เข้า·ร่วม·ใน·การ·ทดลอง·ใช้·ชีวิต ·ใน·ห้อง·จำลอง·ที่·สถาบัน·วิทยาศาสตร์·รัสเซีย ·ซึ่ง·ปรับ·สภาพ·ให้·เหมือน·กับ·ยานอวกาศ ·โดย·ได้·ใช้·ชีวิต·อยู่·ใน·ห้อง·นั้น·เป็น·เวลา· ·520· ·วัน ·พอๆ·กับ·เวลา·ใน·การ·เดินทาง·ไป·กลับ·ดาว·อังคาร

·นัก·วิทยาศาสตร์·ได้·เก็บ·ข้อมูล·ต่างๆ ·ทาง·ด้าน·สุขภาพ·ร่างกาย·และ·สภาพ·จิตใจ·ของ·อาสา·สมัคร·ทั้ง· ·6· ·คน ·ตลอด·การ·เดินทาง·ใน·ห้อง·อวกาศ·จำลอง ·จาก·ข้อมูล·พบ·ว่า·เมื่อ·เวลา·ผ่าน·ไป·หลาย·เดือน ·ดูเหมือน·บรรดา·นักบิน·อาสา·สมัคร·เหล่า·นั้น ·มี·การ·เคลื่อนไหว·ลด·ลง·ยัง·เห็น·ได้·ชัด ·นอกจาก·นั้น·คุณภาพ·ใน·การ·นอน·หลับ ·และ·ประสิทธิภาพ·การ·ตื่นตัว·ของ·สมอง·ก็·ลด·ลง·ด้วย

·นัก·วิจัย·เชื่อ·ว่า·ผล·การ·ทดลอง·ชิ้น·นี้ ·แสดง·ให้·เห็น·ว่า·การ·นอน·หลับ·เป็น·ปกติ ·ตาม·จังหวะ·เวลา·ใน·แต่ละ·วัน ·หรือ·ตาม·นาฬิกา·ธรรมชาติ·ใน·ร่างกาย·ของ·คน·เรา·นั้น ·เป็น·สิ่ง·สำคัญ·ใน·การ·ที่·จะ·ทำให้·นักบิน·ที่·เดิน·ทางใน·อวกาศ ·สามารถ·รักษา·ประสิทธิภาพ·การ·ตื่นตัว·ใน·การ·ทำงาน·ไว้·ได้ ·และ·ไม่·ใช่·แค่·สำหรับ·นักบิน·เท่านั้น ·แต่·รายงาน·ชิ้น·นี้·ยัง·ชี้·ด้วย·ว่า ·การ·พักผ่อน·นอน·หลับ·นั้น·มี·ความ·สำคัญ·ต่อ·ร่างกาย·ของ·มนุษย์·ทุก·คน ·ไม่·แพ้·อาหาร·และ·น้ำ ·และ·ไม่·สำคัญ·ว่า·จะ·อยู่·บน·พื้น·โลก ·หรือ·อยู่·ใน·ยาน·บิน·ที่·ล่อง·ลอย ·อยู่·ใน·อวกาศ·เป็น·เวลา·นาน·นับ·ปี

35 / 84