Internet Privacy Rights After Son's Suicide

3 / 84

·ก่อน·ที่· ·เบนจามิน· ส·ตาส·เซ่น· ·อายุ·ยี่·สิบ·เอ็ด·ปี ·จะ·ฆ่า·ตัว·ตาย·เมื่อ·สอง·ปี·ที่·แล้ว ·หนุ่ม·นักศึกษา·มหาวิทยาลัย·ใน·รัฐ·วิสคอนซิน·คน·นี้ ·ไม่·ส่อ·อาการ·ผิด·ปกติ·ใดๆ ·เขา·ดู·ร่าเริง·และ·ปรับ·ตัว·ได้·ดี·กับ·ชีวิต·ใน·มหาวิทยาลัย ·หลัง·การ·เสีย·ชีวิต· ·คุณ·พ่อ·คุณ·แม่·ของ·เขา ·ยัง·พยายาม·ค้น·หา·สาเหตุ ·ทำไม·ลูกชาย·จึง·ตัดสิน·ใจ·ปลิด·ชีวิต·ตัวเอง

·คุณ·อลิส· ·แม่·ของ·เบนจามิน·บอก·ด้วย·ความ·เศร้าโศก·ว่า ·การ·เสีย·ชีวิต·ของ·ลูกชาย ·เป็น·ประสบการณ์·ที่·เลว·ร้าย·ที่สุด ·ส่วน·คุณ·เจย์·คุณ·พ่อ·บอก·ว่า ·พวก·เขา·กำลัง·พยายาม·หา·ทาง·เข้า·ไป·ดู·ข้อมูล·ส่วนตัว·ของ·ลูกชาย ·บน·หน้า·สื่อ·สังคม·ออนไลน์ ·และ·ใน·บัญชี·อีเมล·ของ·เขา ·เพื่อ·สืบ·ให้·รู้·ว่า·อะไร·น่า·จะ·เป็น·สาเหตุ·ให้·ลูกชาย·ฆ่า·ตัว·ตาย

·คุณ·อลิส·กับ·คุณ·เจย์ ส·ตาส·เซ่น· ·พยายาม·อย่าง·มาก ·ที่·จะ·เข้า·ไป·ควบคุม·บัญชี·ข้อมูล·ส่วนตัว·ทาง·เฟซบุ๊ก·ของ·ลูกชาย ·ที่·อาจ·จะ·มี·ข้อความ·ส่วนตัว ·แต่ว่า·เนื่อง·จาก·ลูกชาย·ได้·เซ็น·ชื่อ·ตาม·เงื่อนไข·ที่·ตกลง ·ให้·ทาง·บริษัท·เฟซบุ๊ก·เป็น·เจ้าของ·ข้อมูล·ต่างๆ ·ใน·บัญชี·ส่วนตัว·ของ·เขา ·คุณ·เจย์·บิดา·ของ·ผู้·ตาย·กล่าว·ว่า ·การ·ติดต่อ·กับ·บริษัท·เฟซบุ๊ก ·เพื่อ·ดำเนิน·การ·เรื่อง·นี้·ยากเย็น·แสน·เข็ญ

·คุณ·เจย์·และ·ภรรยา·ได้·รับ·หนังสือ·จาก·ศาล ·ที่·สั่ง·ให้·บริษัท·เฟซบุ๊ก·อนุญาต·ให้·ทั้ง·สอง ·ใน·ฐานะ·พ่อ·แม่·ผู้·ตาย ·สามารถ·เปิด·ดู·บัญชี·เฟซบุ๊ก·ของ·ผู้·ตาย·ได้ ·แต่ว่า·ทาง·เฟซบุ๊ก·ยัง·ไม่·ปฏิบัติ·ตาม·คำ·สั่ง·ศาล·ดัง·กล่าว ·และ·ปฏิเสธ·จะ·ให้·สัมภาษณ์·กับ·ผู้สื่อข่าว·วี·โอ·เอ·ใน·เรื่อง·นี้·ด้วย

·สาม·ปี·ที่·แล้ว· ·คุณ·แม็·คส์ ·โทน·นีซ ·อายุ·สาม·สิบ·สี่·ปี·เสีย·ชีวิต·ขณะ·นอน·หลับ ·โทน·นีส·เป็น·นัก·เขียน·คอลัมน์·ทาง·ออนไลน์·บน·หน้า·บล็อก ·เขา·มี·บล็อก·ที่·ชื่อ·ว่า· ·Post·-·Human· ·Blues ·ที่·มี·ผู้·ติดตาม·อ่าน·มากมาย ·เป็น·งาน·เขียน·ถึง·สิ่ง·ที่·จะ·เกิด·ขึ้น·ใน·อนาคต ·หลัง·การ·เสีย·ชีวิต·อย่าง·ไม่·คาด·ฝัน·ของ·ลูกชาย ·คุณ·ดา·น่า· ·มารดา·ได้·เข้า·ไป·อ่าน·ข้อเขียน·ของ·ลูกชาย·เป็น·ครั้ง·แรก ·เธอ·บอก·ว่า·บทความ·แสดง·ถึง·บุคลิก·ของ·ลูกชาย ·เขา·เป็น·คน·ที่·ชอบ·แสดง·ความคิด·เห็น ·เธอ·ได้·อ่าน·ตั้งแต่·บทความ·ต้นๆ ·ข้อความ·บน·บล็อก·บาง·ชิ้น·อ่าน·แล้ว·รู้สึก·คาด·ไม่·ถึง

·บริษัท·กูเกิ้ล·เจ้าของ·หน้า·เว็บ·ไซต์·เขียน·บล็อก ·ไม่·อนุ·ญาติ·ให้·คน·อื่น·นอกเหนือ·จาก·เจ้าของ·ข้อเขียน ·เข้า·ไป·จัดการ·บล็อก·ของ·ตนเอง ·บล็อก·ของ·แม็·คส์ ·โทน·นีซ ·จึง·เต็ม·ไป·ด้วย·โฆษณา·ที่·ไม่·เป็น·ที่·ต้องการ ·บริษัท·กูเกิ้ล·ไม่·ตอบ·รับ·คำ·ขอ·สัมภาษณ์·ของ·ทาง·วี·โอ·เอ·ใน·เรื่อง·นี้ ·คุณ·จอห์น· บูช·เช้ ·ทนายความ ·สนใจ·ติดตาม·เรื่อง·กฎหมาย·และ·สิทธิ·บน·โลก·ดิจิตอล ·เขา·ยอมรับ·ว่า·ตนเอง·และ·ภรรยา·ได้·ตกลง·ใน·เงื่อนไข·ต่างๆ ·ใน·ฐานะ·ผู้·ใช้·ออนไลน์·โดย·ไม่·ได้·อ่าน·รายละเอียด

·คุณ·จอห์น· บูช·เช้ ·กล่าว·ว่า· ·ปัญหา·อย่าง·แรก·ก็·คือ ·คน·เรา·ไม่·ได้·คิด·ถึง·เรื่อง·สิทธิ·ต่างๆ·ตาม·เงื่อนไข ·อย่าง·ที่·สอง· ·แม้·จะ·รู้· ·แต่·ก็·ไม่·มี·ทาง·เลือก·อย่าง·อื่น ·ต้อง·ยอมรับ·เงื่อนไข·ที่·บริษัท·เจ้าของ·เว็บ·ไซต์·ตั้ง·ขึ้น·มา ·ใน·ส่วนตัว·แล้ว· ·เขา·คิด·ว่า·น่า·จะ·มี·กฎหมาย ·ที่·ร่าง·ขึ้น·มา·จัดการ·กับ·สถานการณ์·ต่างๆ·ที่·เกี่ยวข้อง·กับ·โลก·ดิจิตอล ·โดย·เฉพาะ·เพื่อ·จัดการ·กับ·สิทธิ์·ต่างๆ·ของ·ผู้·ใช้·หลัง·จาก·เสีย·ชีวิต·ไป·แล้ว

·ขณะ·นี้·มี·นัก·ธุรกิจ·หลาย·ราย·เริ่ม·ให้·บริการ ·ใน·เรื่อง·การ·พิทักษ์·ข้อมูล·ดิจิตอล·หลัง·ความ·ตาย ·วิธี·หนึ่ง·ที่·ใช้·กัน·ก็·คือ·ให้·ลูกค้า·บรรจุ·ข้อมูล·เอ็ค·เค้าท์·ออนไลน์·ทั้งหมด·ของ·ตน ·พร้อม·พาสเวิร์ด·เข้า·ไป·ไว้·ใน·ตู้เซฟ·ดิจิตอล ·ทาง·บริษัท·ผู้·ให้·บริการ·จะ·แนะนำ·แก่·ผู้·ใช้·ว่า ·ข้อมูล·แบบ·ไหน·ควร·จะ·กำจัด·ทิ้ง ·และ·ข้อมูล·ตัว·ไหน·ที่·ควร·จะ·เก็บ·ใส่·ไว้·ใน·ตู้เซฟ·ดิจิตอล ·เพื่อ·ส่ง·ต่อ·ให้·คน·ที่·ระบุ·ว่า·จะ·เป็น·ผู้จัดการ·แทน ·หลัง·จาก·ที่·ลูกค้า·เสีย·ชีวิต

3 / 84