United Nations Environmental Program (UNEP) Regarding Chemicals

2 / 84

·รายงาน·เรื่อง·นี้·เสนอ·ภาพ·ที่·ตรง·ไป·ตรง·มา ·เกี่ยว·กับ·โลก·ของ·เรา·ที่·เต็ม·ไป·ด้วย·สาร·เคมี·ชนิด·ต่างๆ·มากมาย ·และ·เพิ่ม·ปริมาณ·มาก·ขึ้น·ทุก·วัน ·ข้อมูล·ที่·ฟัง·แล้ว·น่า·กลัว·มาก·ที่สุด·ก็·คือ ·คน·เรา·มี·ความ·รู้·น้อย·นิด·เกี่ยว·กับ·สาร·เคมี ·ประมาณ· ·143·,·000· ·ชนิด·ที่·ผลิต·ออก·มา·ใช้·กัน·ทั่วไป

·โครงการ·สิ่งแวดล้อม·แห่ง·สหประชาชาติ·ชี้·ว่า ·มี·สาร·เคมี·เพียง·ไม่·กี่·ชนิด·เท่านั้น ·ที่·ได้·รับ·การ·ประเมิน·ถึง·ผล·กระทบ ·ต่อ·สุขภาพ·ของ·คน·และ·สิ่งแวดล้อม ·ปัจจุบัน·มี·การ·ใช้·สาร·เคมี ·ใน·แทบ·ทุก·กิจกรรม·รอบ·ตัว·เรา ·ไม่·ว่า·จะ·เป็น·ภาค·การ·เกษตร ·โรงงาน·ผลิต·อุปกรณ์·อิเล็คท·รอ·นิ·กส์ ·เหมือง·แร่ ·นอกจาก·นี้·เรา·ยัง·สามารถ·พบ·สาร·เคมี·ใน·สี ·กาว· ·สิ่ง·ทอ· ·และ·ของเล่น·เด็ก

·การ·เสีย·ชีวิต·จาก·สาร·เคมี·อันตราย ·ที่·ใช้·ใน·โรงงาน·อุตสาหกรรม·และ·การ·เกษตร ·จัด·อยู่·ใน·อันดับ·หนึ่ง·ใน·ห้า ·ของ·สาเหตุ·การ·เสีย·ชีวิต·ทั่ว·โลก ·หรือ·เสีย·ชีวิต·ราว·ปี·ละ·หนึ่ง·ล้าน·คน ·นอกจาก·ผล·เสีย·ต่อ·สุขภาพ·แล้ว ·คุณ·ซิลวี่· ·เล็·มม์เน็ท· ·ผู้·อำนวย·การ·ฝ่าย·เทคโนโลยี ·อุตสาหกรรม·และ·เศรษฐกิจ·แห่ง· ·UNEP ·กล่าว·ว่า· ·มาตรการ·ควบคุม·การ·ใช้·สาร·เคมี·อันตราย ·ที่·ไร้·ประสิทธิภาพ ·ทำให้·เกิด·ผล·เสีย·ต่อ·เศรษฐกิจ·อีก·ด้วย

·คุณ·เล็·มม์เน็ท· ·เจ้าหน้าที่· ·UNEP· ·กล่าว·ว่า ·หาก·มอง·ดู·ค่า·เสียหาย·ประเมิน·จาก·ความ·เจ็บ·ป่วย ·จาก·พิษ·ยา·ฆ่า·แมลง ·ใน·ทวีป·อาฟริกา·ทาง·ตอน·ใต้·ของ·ทะเลทราย·ซาฮาร่า ·ทั้ง·ที่·เป็น·ค่า·รักษา·พยาบาล·และ·การ·ขาด·รายได้ ·จะ·อยู่·ที่·ราว· ·6·,·300· ·ล้าน·ดอลลาร์·สหรัฐ·เมื่อ· ·3· ·ปี·ที่·แล้ว ·เป็น·ค่า·ใช้·จ่าย·ที่·สูง·กว่า·เงิน·ช่วยเหลือ·ใน ·โครงการ·พัฒนา·ต่าง·ประเทศ·ทั้งหมด ·ที่·มอบ·ให้·แก่·ประเทศ·ใน·แถบ·นี้

·UNEP· ·รายงาน·ว่า·มูลค่า·ของ ·การ·ขาย·สาร·เคมี·ทั่ว·โลก·จะ·เพิ่ม·ขึ้น·ราว· ·3· ·เปอร์เซ็นต์·ต่อ·ปี ·จน·ถึง·อีก· ·38· ·ปี·ข้าง·หน้า ·การ·ผลิต·สาร·เคมี·ได้·ย้าย·ฐาน·ไป·อย่าง·รวดเร็ว ·จาก·ประเทศ·พัฒนา·แล้ว·ไป·ยัง·ประเทศ·กำลัง·พัฒนา ·รายงาน·ของ· ·UNEP· ·บอก·ว่า ·การ·ผลิต·สาร·เคมี·ได้·เพิ่ม·ขึ้น· ·40· ·เปอร์เซ็นต์·ใน·อาฟริกา ·และ·ใน·ตะวัน·ออก·กลาง·ระหว่าง·ปี·ที่·ผ่าน·มา ·และ·จะ·เพิ่ม·ขึ้น·ไป·อีก·ใน·ช่วง· ·8· ·ปี·ข้าง·หน้า ·และ·คาด·ว่า·จะ·เพิ่ม·ขึ้น· ·33· ·เปอร์เซ็นต์·ใน·ทวีป·ลาติน·อเมริกา

·องค์การ·อนามัย·โลก·ประมาณ·ว่า·มาก·กว่า· ·25· ·เปอร์เซ็นต์ ·ของ·ภาระ·ด้าน·การ·รักษา·พยาบาล·ทั่ว·โลก ·มี·สาเหตุ·จาก·ปัจจัย·ทาง·ด้าน·สิ่งแวดล้อม ·คุณ·มา·เรีย· ·เนีย·ร่า· ·ผู้·อำนวย·การ·ฝ่าย·สาธารณสุข·และ·สิ่งแวดล้อม ·แห่ง·องค์การ·อนามัย·โลก·กล่าว·ว่า ·มี·ผู้·เสีย·ชีวิต· ·4· ·ล้าน· ·9· ·แสน·คน ·จาก·โรค·ภัย·ต่างๆ·ที่·เกี่ยวข้อง·กับ·การ·ปน·เปื้อน ·ของ·สาร·เคมี·อันตราย·ใน·สภาวะ·แวดล้อม ·คุณ·มา·เรีย· ·เนีย·ร่า· ·ผู้·อำนวย·การ·ฝ่าย·สาธารณสุข·และ·สิ่งแวดล้อม·แห่ง·องค์การ·อนามัย·โลก·กล่าว·ว่า ·มี·ตัวเลข·พิสูจน์·ข้อ·สรุป·นี้ ·แม้·ว่า·จะ·เป็น·ตัวเลข·ที่·สูง ·แต่ว่า·ยัง·เป็น·การ·ประเมิน·การ·ที่·ต่ำ·กว่า·ความ·เป็น·จริง ·เพราะ·ว่า·ได้·พิจารณา·จาก·สาร·เคมี·บาง·ชนิด·เท่านั้น

·โครงการ·สิ่งแวดล้อม·แห่ง·สหประชาชาติ·แนะนำ·ว่า ·การ·ป้องกัน·ดี·และ·ถูก·กว่า·การ·แก้·ปัญหา ·และ·ได้·เร่งเร้า·บรรดา·บริษัท·ผลิต·สาร·เคมี ·ผู้·ใช้·สาร·เคมี·ไป·เป็น·ส่วนประกอบ·ใน·การ·ผลิต ·และ·ผู้นำ·เข้า·สาร·เคมี· ·ควร·มี·บทบาท ·ใน·การ·พัฒนา·นโยบาย·ด้าน·ความ·ปลอดภัย·ร่วม·กับ·ภาค·รัฐบาล ·นอกจาก·นี้·ยัง·เรียกร้อง·ให้·รัฐบาล·ใน·ชาติ·กำลัง·พัฒนา ·และ·ชาติ·เศรษฐกิจ·ใหม่ ·ให้·ร่าง·นโยบาย·ที่·เน้น·การ·ป้องกัน·ความ·เสี่ยง ·และ·ส่งเสริม·ทาง·เลือก·ที่·ปลอดภัย ·แทน·ที่·จะ·หา·ทาง·แก้ไข·เพียง·อย่าง·เดียว

2 / 84