Graphene: The Amazing Material of the 21st Century

73 / 84

·Graphene· ·เป็น·สิ่ง·ประดิษฐ์·ชิ้น·แรก·ที่·มนุษย์·สร้าง·ขึ้น·ซึ่ง·มี·สอง·มิติ ·และ·มี·ความ·หนา·เท่ากับ·อะตอม·หนึ่ง·อะตอม·ของ·ธาตุ·คาร์บอน·บริสุทธิ์·เท่านั้น·เอง ·อัน·ที่·จริง·แล้ว· ·graphene· ·นี้·ก็·คือ· ·graphite ·ซึ่ง·เป็น·ไส้·ใน·ของ·แท่ง·ดินสอ ·แต่·การ·เรียงตัว·ของ·อะตอม·เป็น·ไป·อย่าง·เป็น·ระเบียบ· ·และ·เกาะ·ตัว·กัน·แน่น ·ทำให้· ·graphene· ·มี·ความ·แข็งแกร่ง·ทนทาน·มาก·กว่า·แผ่น·เหล็กกล้า· ·ซึ่ง·มี·ความ·หนา·เท่า·กัน·ถึง· ·200· ·เท่า·เลย·ที·เดียว

·แต่·อาจารย์· ·Aravind· ·Vijayaraghavan ·หัวหน้า·นัก·วิจัย·ที่·มหาวิทยาลัย· ·Manchester· ·ของ·อังกฤษ·บอก·ว่า ·ความ·แข็งแกร่ง·ทนทาน·เป็น·พิเศษ·นี้ ·ไม่·ใช่·คุณสมบัติ·เพียง·ข้อ·เดียว·ของ·วัสดุ· ·graphene ·อาจารย์· ·Vijaya· ·หัวหน้า·นัก·วิจัย·ที่·มหาวิทยาลัย· ·Manchester· ·อธิบาย·ว่า ·graphene· ·นอกจาก·จะ·มี·น้ำหนัก·เบา·เป็น·พิเศษ·แล้ว ·ยัง·สามารถ·งอ·ได้ ·ยืด·ตัว·ได้· ·แถม·ยัง·โปร่งแสง·ด้วย ·ยิ่ง·กว่า·นั้น· ·graphene· ·ยัง·เป็น·สาร·ตัว·นำ·ความ·ร้อน·และ·ตัว·นำ·ไฟฟ้า·ได้·อย่าง·ดี·เยี่ยม·เลย·ที·เดียว

·ด้วย·คุณสมบัติ·เหล่า·นี้ ·โอกาส·การ·ใช้งาน·ของ· ·graphene· ·จึง·มี·อยู่·อย่าง·ไม่·จำกัด ·เช่น·อาจ·ใช้·เป็น·อุปกรณ์·ช่วย·รักษา·โรค·มะเร็ง ·ใช้·ทำ·จอ·ภาพ·ระบบ·สัมผัส·ที่·ปรับ·รูป·ได้ ·หรือ·ใช้·ทำ·แบตเตอรี่ ·ที่·สามารถ·ชาร์จ·ไฟ·ได้·เต็ม·ภายใน·ไม่·กี่·วินาที ·และ·ขณะ·นี้·นัก·เทนนิส·ระดับ·โลก·อย่าง·น้อย·สอง·คน ·คือ· ·Novak· ·Djokovic· ·กับ· ·Andy· ·Murray ·ก็·ใช้·ไม้·เทนนิส·ซึ่ง·มี·ส่วนผสม·ของ· ·graphene· ·ด้วย

·แต่·ปัญหา·หนึ่ง·จาก·ความ·บาง·ของ· ·graphene ·สาร·สังเคราะห์·ที่·มนุษย์·สร้าง·ขึ้น·ใน·ขณะ·นี้ ·ก็·คือ·การ·ม้วน·ตัว· ·หรือ·การ·เข้า·เกาะ·ตัว·กับ·วัตถุ·อื่น·ที่·เกิด·ขึ้น·ได้·ง่าย ·เหมือน·ปัญหา·ที่·มัก·เกิด·กับ·แผ่น·พลาสติก·บาง ·ที่·เรา·ใช้·ห่อ·อาหาร·เก็บ·ใน·ตู้·เย็น·นั่นเอง ·ดังนั้น·นัก·วิจัย·จริง·กำลัง·พยายาม·ค้น·หา·เทคนิค ·ที่·จะ·ช่วย·ให้·สามารถ·ผลิต·แผ่น·หรือ·ชั้น·ของ· ·graphene· ·ที่·มี·ความ·กว้าง ·และ·ไม่·เข้า·เกาะ·ตัว·กั·บวั·สดุ·อื่นๆ· ·ง่าย·เกิน·ไป ·และ·เมื่อไร·ที่·เทคโนโลยี·การ·ผลิต· ·graphene· ·ใน·รูปแบบ·ที่·ว่า·นี้·เป็น·ไป·ได้ ·การ·ผลิต·จำนวน·มาก·เพื่อ·ใช้·ประโยชน์·ใน·ทาง·อุตสาหกรรม·ก็·จะ·เกิด·ขึ้น ·และ·เมื่อนั้น·เรา·ก็·จะ·มี·โอกาส·ได้·ใช้· ·graphene· ·ใน·อุปกรณ์·ต่างๆ ·นับ·ตั้งแต่·หน้า·จอ·โทรศัพท์·สมาร์ท·โฟน ·แบตเตอรี่· ·จน·ถึง·เสา·สัญญาณ·ส่ง·คลื่น·วิทยุ·ใน·อุปกรณ์·ขนาด·เล็ก·จิ๋ว·ได้

73 / 84