Budget Stand-off Could Again Impact US Credit Rating

36 / 84

·ส.ว.· ·Mitch· ·McConnell ·ผู้นำ·ใน·วุฒิสภา·ของ·พรรค·รีพับลิกัน·ซึ่ง·มี·เสียง·ข้าง·น้อย ·กล่าว·ตอบ·ต่อ·คำ·ถาม·ที่·ว่า·ฝ่าย·รีพับลิกัน ·จะ·ใช้·เรื่อง·เพดาน·หนี้·ของ·ประเทศ ·มา·เกี่ยวโยง·กับ·การ·ต่อรอง ·ลด·การ·ใช้·จ่าย·ของ·รัฐบาล·หรือ·ไม่ ·ใน·การ·ให้·สัมภาษณ์·ทาง·โทรทัศน์·เมื่อ·วัน·อาทิตย์·ว่า ·ส.ว.· ·Mitch· ·McConnell· ·ผู้นำ·ของ·รีพับลิกัน·ใน·วุฒิสภา·กล่าว·ว่า ·ถ้า·ประธานาธิบดี·ไม่·นำ·ประเทศ ·ไป·ใน·ทาง·ที่·จะ·ลด·การ·ใช้·จ่าย·อย่าง·มหาศาล·แล้ว ·ทาง·ฝ่าย·รีพับลิกัน·ก็·จะ·ใช้·เบี้ย·ต่อรอง·ทุก·อย่าง·ที่·มี ·เรื่อง·เพดาน·หนี้·ก็·เป็น·เบี้ย·อัน·หนึ่ง

·ถ้า·รัฐสภา·ไม่·ลง·มติ·อนุมัติ·เพิ่ม·เพดาน·หนี้ ·รัฐบาล·สหรัฐ·จะ·ไม่·มี·เงิน·ใช้·จ่าย·ใน·อีก·ไม่·กี่·เดือน·ข้าง·หน้า ·ซี่ง·อาจ·ทำให้·โลก·เกิด·ความ·ไม่·มั่นใจ ·ใน·ความ·น่า·เชื่อถือ·ทาง·การเงิน·ของ·สหรัฐ·ได้ ·ใน·ประเด็น·เรื่อง·เพดาน·หนี้·นี้ ·สมาชิก·พรรค·เดโมแครต·มี·ความเห็น·แตก·ต่าง·ออก·ไป ·ส.ส.· ·Nancy· ·Pelosi· ·ผู้นำ·เสียง·ข้าง·น้อย·ใน·สภา·ผู้แทน·ราษฎร ·อธิบาย·ว่า·การ·เพิ่ม·เพดาน·หนี้·เป็น·การ·อนุมัติ ·ให้·รัฐบาล·กู้·เงิน·เพื่อ·นำ·มา·ใช้·หนี้ ·ที่·รัฐสภา·ได้·ให้·ความเห็น·ชอบ·ไว้·ก่อนหน้า·แล้ว ·ซึ่ง·เป็น·เรื่อง·ที่·ไม่·เกี่ยวข้อง ·กับ·การ·ใช้·จ่าย·เงิน·ของ·รัฐบาล·ใน·อนาคต

·ส.ส.· ·Pelosi· ·กล่าว·ว่า ·สหรัฐ·จะ·ต้อง·รับผิดชอบ·หนี้สิน·ที่·ได้·ก่อ·ไว้·แล้ว ·เรื่อง·จะ·ตัด·การ·ใช้·จ่าย·ใน·อนาคต ·ไม่·มี·ใคร·คัดค้าน ·แต่·จะ·บอก·ว่า· ·จะ·ไม่·ใช้·หนี้·นั้น·ไม่·ได้ ·ประธานาธิบดี· ·Obama· ·กล่าว·ไว้ ·ว่า·จะ·ไม่·ยอม·ต่อรอง·เรื่อง·เพดาน·หนี้ ·กับ·สมาชิก·พรรค·รีพับลิกัน ·ใน·รัฐสภา·เหมือน·ที่·กระทำ·ไป·ใน·ปี· ·ค.ศ.· ·2011· ·อีก ·ซึ่ง·เป็น·จุด·ยืน·ที่·ท้าทาย ·ฝ่าย·รีพับลิกัน· ·ให้·ทำ·อย่าง·ที่·ขู่·ไว้

·ใน·ขณะ·เดียวกัน·ประธานาธิบดี· ·Obama ·ก็·กล่าว·ไว้·ด้วย·ว่า ·เห็นด้วย·กับ·ความ·ปรารถนา·ของ·ฝ่าย·รีพับลิกัน ·ที่·อยาก·ลด·และ·ปฏิรูป·โครงการ·ใช้·จ่าย·มูลค่า·สูง ·เช่น·การ·ประกัน·สุขภาพ·และ·การ·ประกัน·สังคม ·ส่วน·การ·ลด·การ·ขาด·ดุล·งบประมาณ·นั้น ·จะ·ต้อง·เป็น·การ·ผสมผสาน·กัน·ระหว่าง·การ·ลด·การ·ใช้·จ่าย ·กับ·การ·เพิ่ม·รายได้·ของ·รัฐบาล

36 / 84