Experts Question Study Linking GMO Corn to Cancer

21 / 84

·ภาพ·ที่·ตี·พิมพ์·ใน·วารสาร· ·Food· ·and· ·Chemical· ·Toxicology ·เมื่อ·เร็วๆ·นี้·ดู·แล้ว·น่า·ตกใจ ·หนู·ทดลอง·ที่·เลี้ยง·ด้วย·ข้าวโพด·ตัด·แต่ง·พันธุกรรม ·เป็น·เวลา·นาน·สอง·ปี·ติดต่อ·กัน ·ได้·พัฒนา·ก้อน·มะเร็ง·ขนาด·ใหญ่·ใน·ตัว ·คุณ· ·Gilles·-·Eric· ·Seralini· ·แห่ง·มหาวิทยาลัย·คอน· ·นัก·วิจัย ·กล่าว·ว่า·ผล·การ·ศึกษา·ของ·เขา·ชี้·ว่า·กฎ·ระเบียบ ·ใน·เรื่อง·การ·ควบคุม·พืช·จี·เอ็ม·ยัง·ไม่·ดี·พอ ·เขา·กล่าว·ว่า·เท่า·ที่·ผ่าน·มา ·อาหาร·ที่·ทำ·จาก·พืช·ตัด·แต่ง·พันธุกรรม ·ได้·รับ·การ·ประเมิน·ด้วย·วิธีการ ·ที่·ด้อย·ประสิทธิภาพ·กว่า·วิธี·ที่·ทีม·งาน·ของ·เขา·ใช้·ใน·การ·ประเมิน·เรื่อง·นี้

·ทาง·สมาคม·ผู้·ผลิต·อาหาร·ที่·ขาย·ใน·ร้าน·ซุปเปอร์·มาร์เก็ต ·รายงาน·ว่า·แปด·สิบ·เปอร์เซ็นต์·ของ·อาหาร·บรรจุ·ภัณฑ์ ·ที่·ขาย·ใน·ซุปเปอร์·มาร์เก็ต·ทั่ว·สหรัฐ ·มี·ส่วนประกอบ·ของ·พืช·ตัด·แต่ง·พันธุกรรม ·ส่วน·ทาง·ด้าน·ผู้·ที่·ต่อต้าน·อาหาร·จี·เอ็ม·ใน·รัฐ·แคลิฟอร์เนีย ·ได้·ใช้·ผล·การ·ศึกษา·ล่า·สุด ·ถึง·ผล·กระทบ·จาก·ข้าวโพด·จี·เอ็ม ·ต่อ·การ·เกิด·เนื้องอก·ใน·หนู·ทดลอง ·มา·เป็น·ข้อ·เรียกร้อง ·ให้·มี·การ·ติด·ฉลาก·อาหาร·ทุก·ประเภท ·ที่·มี·ส่วนผสม·ของ·พืช·จี·เอ็ม ·และ·ได้·รณรงค์·ที่·เรียก·ว่า· ·"·Yes· ·on· ·37·" ·ให้·ประชาชน·ร่วม·ลง·ชื่อ·สนับสนุน·ข้อ·เรียกร้อง·ดัง·กล่าว·ทั่ว·รัฐ ·ภายใน·เดือน·หน้า·นี้

·แต่ว่า·บรรดา·นัก·วิทยาศาสตร์·คน·อื่นๆ·ได้·วิจารณ์·ว่า ·การ·ศึกษา·นี้·ไม่·มี·คุณภาพ·เพียงพอ·ให้·น่า·เชื่อถือ ·คุณ·อลัน· ·แม็ค·ฮิว·เจ้น· ·นัก·พันธุศาสตร์ ·ที่·มหาวิทยาลัย· ·University· ·of· ·California ·วิทยาเขต· ·Riverside ·เป็น·ผู้เชี่ยวชาญ·ประจำ·สถาบัน· ·U·.·S·.· ·National· ·Academy· ·of· ·Science ·สถาบัน·แนวหน้า·ทาง·ด้าน·วิทยาศาสตร์·แห่ง·สหรัฐ·ได้·กล่าว·ว่า ·ผู้เชี่ยวชาญ·อเมริกัน·คน·นี้·กล่าว·ว่า ·ข้อ·ด้อย·อย่าง·แรก·ของ·การ·ศึกษา·ที่·พบ·ก็·คือ·ทีม·วิจัย ·ได้·ใช้·หนู·ทดลอง·ที่·ถูก·ตัด·แต่ง·พันธุกรรม ·ให้·เสี่ยง·ต่อ·การ·เป็น·มะเร็ง·บาง·ชนิด·อยู่·แล้ว ·เขา·เห็น·ว่า·การ·วิจัย·มี·ข้อ·ด้อย·ตั้งแต่·แรก

·ทาง·ด้าน·หน่วย·งาน·ความ·ปลอดภัย·อาหาร·แห่ง·ยุโรป ·พบ·ข้อ·ด้อย·หลาย·อย่าง·ของ·การ·ศึกษา·ทดลอง ·ของ·ทีม·นัก·วิทยาศาสตร์·ชาว·ฝรั่งเศส·นี้ ·ตั้งแต่·หนู·ทดลอง·ไม่·ได้·รับ·การ·ควบคุม·ที่·เพียงพอ ·ไป·จน·ถึง·วิธี·การ·วิเคราะห์·ข้อมูล·ที่·ด้อย·คุณภาพ ·คุณ· ·Alison· ·van· ·Eenennaam ·นัก·พิษ·วิทยา·ที่·มหาวิทยาลัย· ·University· ·of· ·California ·วิทยาเขต· ·Davis ·ตั้ง·ข้อ·สงสัย·ใน·จุด·ประสงค์·ของ·ทีม·วิจัย·ใน·เรื่อง·นี้ ·นัก·พิษ·วิทยา·ชาว·อเมริกัน·กล่าว·ว่า ·นี่·เป็น·การ·ใช้·ผล·การ·ศึกษา·ทาง·วิทยาศาสตร์ ·เพื่อ·สร้าง·ความ·กลัว·ให้·แก่·ผู้บริโภค

·แม้·แต่·ผู้·คัดค้าน·การ·ทำ·พันธุวิศวกรรม·พืช ·ยัง·เห็นด้วย·ว่า·การ·ศึกษา·นี้·มี·จุด·ด้อย·หลาย·อย่าง ·และ·ขาด·ความ·น่า·เชื่อถือ ·คุณ·ไมเคิล· ฮัน·เส่น· ·กลุ่ม·รณรงค์·ต่อต้าน·อาหาร·จี·เอ็ม ·แห่ง· ·Consumer· ·Unions· ·กล่าว·ว่า ·ควร·จะ·มี·การ·ศึกษา·ใน·ระยะ·ยาว ·เกี่ยว·กับ·ผล·กระทบ·ทาง·สุขภาพ ·จาก·การ·บริโภค·อาหาร·ตัด·แต่ง·พันธุกรรม ·เขา·กล่าว·ว่า·ควร·จะ·มี·ข้อ·บังคับ ·ให้·ประเมิน·ถึง·ความ·ปลอดภัย ·ก่อน·จะ·นำ·พืช·ตกแต่ง·พันธุกรรม ·ออ·กวาง·ขาย·ใน·ตลาด ·ซึ่ง·ใน·สหรัฐ·ใน·ตอน·นี้·ยัง·ไม่·มี·ข้อ·บังคับ·นี้·ออก·มา·ใช้

·หน่วย·งาน·เกี่ยวข้อง·ทั้ง·ใน·สหรัฐ· ·ยุโรป ·ตลอด·จน·องค์การ·อนามัย·โลก ·และ·โครงการ·อาหาร·และ·การ·เกษตร·แห่ง·สหประชาชาติ ·ต่าง·สรุป·ว่า·ผลิตภัณฑ์·อาหาร·จาก·พืช·ตัด·แต่ง·พันธุกรรม ·ที่·วาง·ขาย·ใน·ร้าน·ทุก·วัน·นี้ ·ปลอดภัย·เท่าๆ· ·กับ·ผลิตภัณฑ์·ปกติ·อื่นๆ ·อย่างไร·ก็·ตาม·ความ·เชื่อ·มั่น·ของ·สาธารณชน·ใน·เรื่อง·นี้ ·จะ·ได้·รับ·การ·ทดสอบ·ใน·เดือน·หน้า ·ตอน·ที่·ผู้·มี·สิทธิ์·ใน·การ·เลือกตั้ง·ใน·รัฐ·แคลิฟอร์เนีย ·จะ·จัด·ทำ·ประชามติ·กัน·ว่า· ·ควร·มี·การ·ติด·ฉลาก·อาหาร· ·ระบุ·ว่า·มี·ส่วนประกอบ·ของ·พืช·ตัด·แต่ง·พันธุกรรม·หรือ·ไม่

21 / 84