FBI Still Seeking Suspects in Boston Marathon Bombing

42 / 84

·ขณะ·นี้·เจ้าหน้าที่·สืบสวน·ที่·นำ·โดย· ·FBI· ·กำลัง·เก็บ·ข้อมูล ·เพื่อ·สาว·ไป·ถึง·ผู้·ก่อ·เหตุ·ระเบิด·เมื่อ·วาน·นี้·ที่·นคร·บอสตัน ·ระหว่าง·การ·แข่งขัน·วิ่ง·มาราธอน ·ซึ่ง·ทำให้·มี·ผู้·เสีย·ชีวิต·อย่าง·น้อย· ·3· ·คน ·และ·ผู้·บาดเจ็บ·อีก·เกือบ· ·200· ·คน ·พนักงาน·สืบสวน·ได้·ค้น·อพาร์ทเม้นท์·แห่ง·หนึ่ง ·ที่·อยู่·ชาน·เมือง·บอสตัน· ·ใน·เมือง·ที่·เรียก·ว่า· ·Revere ·ผู้·เห็น·เหตุการณ์·บอก·ว่า·เจ้าหน้าที่·นำ·ของ·หลาย·ชิ้น·ออก·มา·จาก·อพาร์ทเม้นท์·แห่ง·นั้น ·ซึ่ง·อาจ·ช่วย·ไข·ปริศนา·ผู้·อยู่·เบื้องหลัง·โศกนาฏกรรม·ครั้ง·นี้ ·อย่างไร·ก็·ตาม· ·ขณะ·นี้·ยัง·ไม่·มี·หมายจับ·ผู้·ใด·ออก·มา ·และ·เจ้าหน้าที่·ยัง·ไม่·ได้·ให้·ข้อมูล·ใดๆ· ·ต่อ·สื่อ·เกี่ยว·กับ·ผู้ต้องหา ·ครั้ง·นี้·ยัง·ไม่·มี·ผู้·ใด·หรือ·กลุ่ม·ใด·อ้าง·ความ·รับผิดชอบ·อีก·ด้วย ·ขณะ·เดียวกัน·ประธานาธิบดี· ·บารัก·โอ·บา·ม่า· ·กล่าว·ว่า ·จะ·ต้อง·นำ·ตัว·ผู้·กระทำ·ผิด· ·มา·รับ·โทษ·ให้·ได้

·ผู้สื่อข่าว· ·VOA· ·Carolyn· ·Presutti· ·รายงาน·ว่า ·เจ้าหน้าที่·กำลัง·เก็บ·หลักฐาน·ต่างๆ· ·ใน·บริเวณ·กว้าง ·โดย·ที่·ถนน·หนทาง·หลาย·แห่ง ·ไม่·มี·ผู้คน·พลุกพล่าน ·ยกเว้น·แต่·ผู้·เกี่ยวข้อง·ของ·ทางการ·เท่านั้น ·อย่างไร·ก็·ตาม·งาน·หลัก·ของ·เจ้าหน้าที่·อย่าง·หนึ่ง·ขณะ·นี้ ·คือ·การ·เก็บ·ภาพ· ·จาก·กล้อง·วงจร·ปิด ·ที่·มี·อยู่·ตาม·จุด·ต่างๆ· ·ใน·นคร·บอสตัน ·ผู้·บัญชาการ·ตำรวจ·แห่ง·นคร·บอสตัน· ·Ed· ·Davis ·กล่าว·ที่·งาน·แถลง·ข่าว·วัน·อังคาร·ว่า ·มี·กล้อง·ติดตั้ง·อยู่·หลาย·ตัว·ใน·บริเวณ·ที่·เกิด·เหตุ ·เขา·กล่าว·ว่า·เจ้าหน้าที่·มี·ภาพ·ใน·บริเวณ·นั้น·จำนวน·มาก ·และ·ตั้งใจ·จะ·หา·เบาะแส·จาก·ภาพ·เหล่า·นั้น·อย่าง·ละเอียด ·ขณะ·เดียวกัน·หัวหน้า· ·FBI· ·ที่·สำนักงาน·เมือง·บอสตัน ·Rick· ·DesLauriers· ·กล่าว·ว่า

·เขา·กล่าว·ว่า· ·FBI· ·กำลัง·ศึกษา·รายละเอียด·จาก·ภาพถ่าย ·และ·ยัง·คง·ต้องการ·ข้อมูล·เพิ่ม· ·จาก·ผู้·ที่·อยู่·ใน·เหตุการณ์ ·ซึ่ง·เก็บ·ภาพ·ได้·ใน·ที่·เกิด·เหตุ·ช่วง·เกิด·การ·ระเบิด ·บอสตัน·เป็น·หนึ่ง·ใน·เมือง·ใหญ่ๆ· ·ของ·สหรัฐ ·ที่·ติด·กล้อง·วงจร·ปิด·ไว้·หลาย·จุด ·หลัง·จาก·เกิด·เหตุการณ์·ก่อการ·ร้าย·วัน·ที่· ·11· ·กันยายน·เมื่อ· ·12· ·ปี·ก่อน ·นอกจาก·กล้อง·ตาม·สถานที่·ต่างๆ ·ซึ่ง·รวม·ถึง·ที่·เกิด·เหตุ·แล้ว ·ยัง·มี·กล้อง·วงจร·ปิด·อีก·เกือบ· ·500· ·ตัว ·ใน·ระบบ·รถไฟฟ้า·ใต้·ดิน ·และ·จุด·ขนส่ง·มวลชน·อีก·หลาย·แห่ง·ใน·นคร·แห่ง·นี้ ·ภาพ·ที่·เก็บ·ได้·จาก·กล้อง·วงจร·ปิด·เหล่า·นี้ ·จะ·ถูก·ส่ง·ไป·ยัง·ศูนย์กลาง ·ซึ่ง·ทำ·หน้าที่·ต่อต้าน·อาชญากรรม ·โดย·ที่·เจ้าหน้าที่· ·จะ·สามารถ·ติดตาม·การ·เคลื่อนไหว·ของ·ผู้ต้องหา·จาก·จุด·หนึ่ง·ไป·อีก·จุด·หนึ่ง·ได้

42 / 84