New York Struggles After Hurricane Sandy

20 / 84

·คุณ· ·Carol· ·ชาว·เมือง·นิวยอร์ก·ผู้·นี้·บอก·ว่า·ตั้งแต่·เธอ·เกิด·มา ·ก็·ไม่·เคย·เห็น·มหา·นคร·นิวยอร์ก·ตก·อยู่·ใน·สภาพ·นี้·มา·ก่อน ·ต้นไม้·หัก·โค่น· ·เสา·ไฟฟ้า·ล้ม·เอียง·กระเท่เร่ ·ไม่·มี·ไฟฟ้า· ·ไม่·มี·น้ำประปา ·ท้อง·ถนน·ว่างเปล่า·แทบ·ไม่·มี·รถ·สัก·คัน ·ขณะ·ที่·คุณ· ·Ray· ·ชาว·นิวยอร์ก·อีก·ผู้·หนึ่ง·เล่า·เหตุการณ์·เมื่อ·คืน·นี้·ให้·ฟัง·ว่า ·เคเบิล·ทีวี·เริ่ม·ดับ·ก่อน ·จาก·นั้น·โทรศัพท์·ก็·ใช้·การ·ไม่·ได้· ·ตาม·ด้วย·ไฟฟ้า·ดับ

·นั้น·คือ·บรรยากาศ·ส่วน·หนึ่ง·ของ·นคร·นิวยอร์ก·ซึ่ง·ถูก·พายุ·เฮอริเคน·แซ·นดี้· ·โหม·กระหน่ำ·ใส่·ตั้งแต่·คืน·วัน·จันทร์ ·ต่อ·เนื่อง·ถึง·เช้า·วัน·อังคาร ·เช่น·เดียว·กับ·อีก·หลาย·รัฐ·ทาง·ภาค·ตะวัน·ออก·ของ·สหรัฐ·ตั้งแต่·รัฐ·เวอร์จิเนีย ·ขึ้น·ไป·ถึง·รัฐ·แมส·ซา·ชู·เส·ตต์ ·เป็น·ระยะ·ทาง·กว่า· ·800· ·กิโลเมตร ·รายงาน·ของ·ทางการ·สหรัฐ·ระบุ·ว่า·พื้นที่·ที่·ถูก·พายุ·ทำลาย·มาก·ที่สุด ·คือ·รัฐ·นิว·เจ·อร์ซี่ย์·และ·นิวยอร์ก ·เชื่อ·ว่า·อาจ·จะ·ต้อง·ใช้·เวลา·หลาย·วัน ·หรือ·อาจ·หลาย·สัปดาห์·ใน·การ·บูรณะ·ซ่อมแซม·ความ·เสียหาย·จาก·พายุ ·ที่·ว่า·กัน·ว่า·รุนแรง·มาก·ที่สุด·ครั้ง·หนึ่ง·ใน·ประวัติศาสตร์·สหรัฐ·ลูก·นี้

·จน·ถึง·ขณะ·นี้·คาด·ว่า·มี·ประชาชน·ตาม·รัฐ·ชายฝั่ง·ตะวัน·ออก·ของ·สหรัฐ·ยัง·ไม่·มี·ไฟฟ้า·ใช้·มาก·กว่า· ·8· ·ล้าน·คน ·ส่วน·ใหญ่·อยู่·ใน·รัฐ·นิวยอร์ก ·ผู้คน·อีก·หลาย·พัน·คน·ยัง·ต้อง·อาศัย·ตาม·ศูนย์·อพยพ·ที่·กระจาย·อยู่·ใน· ·76· ·เมือง ·และ·ขณะ·นี้·พบ·ผู้·เสีย·ชีวิต·จาก·พายุ·เฮอริเคน·แซ·นดี้·แล้ว· ·38· ·ราย ·ส่วน·ใหญ่·เพราะ·ถูก·ต้นไม้·หัก·โค่น·ลง·มา·ทับ

·นายก·เทศมนตรี·นคร·นิวยอร์ก· ·นาย· ·Michael· ·Bloomberg ·กล่าว·แสดง·ความ·เสียใจ·ต่อ·ผู้·เสีย·ชีวิต ·ซึ่ง·ใน·จำนวน· ·38· ·คน·นี้·มี· ·10· ·คน·ที่·อยู่·ใน·นคร·นิวยอร์ก ·และ·คาด·ว่า·น่า·จะ·พบ·ผู้·เสีย·ชีวิต·เพิ่ม·ขึ้น·อีก ·โดย·ความ·เสียหาย·ใน·นิวยอร์ก·นั้น·รวม·ถึง·น้ำ·ท่วม·ใน·หลาย·พื้นที่ ·รวม·ทั้ง·ใน·เครือข่าย·รถไฟ·ใต้·ดิน·หรือ· ·Subway ·พายุ·เฮอริเคน·แซ·นดี้·ทำให้·เกิด·คลื่น·สูง·ราว· ·4· ·เมตร ·โหม·ใส่·เกาะ·แมนฮัตตัน ·สวน·สาธารณะ·และ·แนว·ชายฝั่ง·ต่างๆ·ถูก·ทำลาย ·เกิด·ไฟ·ไหม้·บ้านเรือน·นับ·ร้อย·หลัง·ใน·เขต·ควีนส์ ·ซึ่ง·ขณะ·นี้·เทศบาล·นคร·นิวยอร์ก·ได้·เริ่ม·กระบวนการ ·ฟื้นฟู·บูรณะ·พื้นที่·ประสบ·ภัย·ต่างๆ·แล้ว

·พนักงาน·เทศบาล·นคร·นิวยอร์ก·ผู้·นี้·บอก·ว่า ·ภารกิจ·อันดับ·แรก·คือ·การ·กำจัด·เก็บกวาด·ต้นไม้·ที่·ล้ม·ขวาง·ถนน ·หรือ·ที่·ทับ·บ้านเรือน·ต่างๆ·ออก·ให้·หมด·ซะ·ก่อน ·ส่วน·การ·นำ·ไฟฟ้า·กลับ·มา·นั้น·อาจ·จะ·ต้อง·ใช้·เวลา·หลาย·วัน ·สำหรับ·ผล·กระทบ·ทาง·เศรษฐกิจ ·บริษัท· ·IHS· ·Global· ·Insight ·ประเมิน·ว่า·พายุ·เฮอริเคน·แซ·นดี้·สร้าง·ความ·เสียหาย·ต่อ·ทรัพย์สิน ·เป็น·มูลค่า·ราว· ·20·,·000· ·ล้าน·ดอลลาร์ ·และ·ธุรกิจ·ต่างๆ·ใน·ภาค·ตะวัน·ออก·ของ·สหรัฐ ·สูญเสีย·ราว· ·10·,·000· ·ถึง· ·30·,·000· ·ล้าน·ดอลลาร์ ·ซึ่ง·ถือ·เป็น·หนึ่ง·ใน·ภัย·ธรรมชาติ·ที่·สร้าง·ความ·เสียหาย·ทาง·เศรษฐกิจ·มาก·ที่สุด·ใน·ประวัติศาสตร์·ของ·สหรัฐ

·สนามบิน·หลาย·แห่ง·ยัง·ปิด·ทำ·การ ·รวม·ทั้ง· ·3· ·แห่ง·ใน·นคร·นิวยอร์ก ·สาย·การ·บิน·ทั่ว·โลก·ยกเลิก·เที่ยว·บิน·มา·ยัง·ภาค·ตะวัน·ออก·ของ·สหรัฐ ·รวม· ·15·,·000· ·เที่ยว·บิน ·มี·ผู้โดยสาร·ตกค้าง·อย่าง·น้อย· ·10·,·000· ·คน ·ตลาด·หุ้น·นคร·นิวยอร์ก· ·ปิด·ทำ·การ·ใน·วัน·จันทร์·และ·วัน·อังคาร ·และ·คาด·ว่า·จะ·เปิด·บริการ·อีก·ครั้ง·ใน·วัน·พุธ ·เช่น·เดียว·กับ·โรงเรียน·และ·ภาค·ธุรกิจ·ต่างๆ ·อย่างไร·ก็·ตาม·มูลค่า·ความ·เสียหาย·อย่าง·เป็น·ทางการ·นั้น ·เจ้าหน้าที่·รัฐบาล·สหรัฐ·กำลัง·ตรวจสอบ ·และ·จะ·ประกาศ·ให้·ทราบ·ต่อ·ไป

20 / 84