Thai Singer Patchara Found Dead in the US

16 / 84

·เจ้าหน้าที่· ·Bryan· ·Galbreath· ·แผนก·สืบสวน·ตำรวจ·เมือง·ริ·เวอร์ไ·ซด์ ·ชาน·นคร·ลอส·แอง·เจ·ลิส· ·รัฐ·แคลิฟอร์เนีย ·เตรียม·สรุป·สำนวน·คดี·การ·เสีย·ชีวิต·ของ·คุณ·พัช·รา ·หรือ· ·ผดุง·ศรี· ·แวงวรรณ ·อดีต·นัก·ร้อง·ชื่อ·ดัง·ชาว·ไทย ·ที่·พบ·เสีย·ชีวิต·ใน·ลักษณะ·แขวน·คอ ·ภายใน·โรง·เก็บ·รถ·ที่·บ้านพัก·ใน·เมือง·ริ·เวอร์ไ·ซด์·เมื่อ·สัปดาห์·ที่·ผ่าน·มา ·ว่า·เป็น·การ·ฆ่า·ตัว·ตาย

·เจ้าหน้าที่·สืบสวน·บอก·ว่า ·รายงาน·การ·ตรวจสอบ·สถานที่·เกิด·เหตุ ·ไม่·พบ·หลักฐาน·ที่·จะ·บ่ง·ชี้·ว่า·เป็น·การ·ฆาตกรรม ·นอกจาก·นี้·ผล·ตรวจสอบ·ร่าง·ของ·ผู้·เสีย·ชีวิต ·จาก·เจ้าหน้าที่·ห้อง·เก็บ·ศพ·สรุป·ว่า ·สาเหตุ·ของ·การ·เสีย·ชีวิต ·มา·จาก·การ·แขวน·คอ

·เจ้าหน้าที่·สืบสวน·ตำรวจ·เมือง·ริ·เวอร์ไ·ซด์ ·ยัง·บอก·ด้วย·ว่า ·จาก·คำ·ให้การ·ของ·พยาน·แวดล้อม·ที่·เป็น·เพื่อนบ้าน·ทราบ·ว่า ·คุณ·พัช·รา·เพิ่ง·ยุติ·ความ·สัมพันธ์·กับ·เพื่อน·ชาย·เพียง·ไม่·กี่·สัปดาห์ ·จน·อาจ·จะ·เป็น·หนึ่ง·ใน·แรง·จูง·ใจ ·ที่·ทำให้·เธอ·คิด·สั้น

·ขณะ·ที่·นาย·เจษฎา· กต·เวทิน ·กงสุล·ใหญ่· ณ· นคร·ลอส·แอง·เจ·ลิส· ·บอก·ว่า ·ที่·ผ่าน·มา·ได้·ประสาน·กับ·ตำรวจ·ที่·รับผิดชอบ·คดี·อย่าง·ใกล้·ชิด ·รวม·ทั้ง·แจ้ง·ให้·ทราบ·ถึง·ความ·กังวล·ของ·ญาติ·ผู้·เสีย·ชีวิต ·ที่·ขอ·ให้·มี·การ·ตรวจสอบ·สาเหตุ·การ·เสีย·ชีวิต·อย่าง·ละเอียด·อีก·ครั้ง ·นอกจาก·นี้·ยัง·อยู่·ใน·ระหว่าง·เตรียม·การ ·ที่·จะ·รับ·ร่าง·ของ·คุณ·พัช·รา·กลับ·เมือง·ไทย ·ตาม·ความ·ประสงค์·ของ·ญาติ

·คุณ·พัช·รา· ·หรือ· ·ผดุง·ศรี· ·แวงวรรณ· ·หรือ· ·แอน·นา ·ถูก·พบ·เสีย·ชีวิต·ภายใน·โรง·จอด·รถ·ที่·บ้านพัก·ของ·นาย· โ·ซล์ ·มิล·เลอร์ ·วัย· ·82· ·ปี ·ย่าน·ถนน·โพ·มอน·ทา·รี· ·เขต·เมือง·ริ·เวอร์ไ·ซด์ ·รัฐ·แคลิฟอร์เนีย ·เมื่อ·ช่วง·เที่ยง·ของ·วัน·ที่· ·10· ·ตุลาคม ·ตาม·เวลา·ท้องถิ่น ·ซึ่ง·เป็น·บ้านพัก·ที่·เธอ·เช่า·อาศัย·มา·นาน·กว่า· ·9· ·ปี ·นาย· โ·ซล์ ·มิล·เลอร์ ·เจ้าของ·บ้าน·ปฏิเสธ·ว่า ·ไม่·ทราบ·สาเหตุ·การ·เสีย·ชีวิต ·และ·เสียใจ·กับ·เหตุการณ์·ที่·เกิด·ขึ้น ·เพราะ·คุณ·พัช·รา·อาศัย·ที่·บ้าน·มา·นาน ·และ·เคย·ทำ·หน้าที่·ดูแล·ภรรยา·ของ·เขา·มา·หลาย·ปี·แล้ว

16 / 84