คุณ Reza Alam กล่าวว่าเขามั่นใจว่า
Reza Alam said that he's confident that

หากติดตั้งอุปกรณ์แปลงพลังงานในจุดที่ไม่มีทั้งพืชและสัตว์ทะเลอาศัยอยู่
if installing the power converter in areas without plant or animal life

จะมีความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม
it will be safe for the environment.

เขากล่าวว่าแผ่นพรมคลื่นทะเลขนาดหนึ่งตารางเมตร
He said that one square meter of the wave carpet

จะสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าเพียงพอแก่การใช้งาน
will be able to make enough electricity for use

ในบ้านเรือนคนอเมริกันทั่วไปได้ถึงสองหลัง
in two common American homes.

และหากเพิ่มขนาดของอุปกรณ์ขึ้นไปอีก
And if the size of the device is increased further

ก็จะสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้มากขึ้น
it will be able to generate more electricity,

จนเพียงพอแก่ความต้องการใช้พลังงานในเมืองชายทะเลได้หลายเมืองทีเดียว
enough to meet the power demands of many coastal cities.

คุณ Reza Alam กล่าวว่าเขามั่นใจว่าหากติดตั้งอุปกรณ์แปลงพลังงานในจุดที่ไม่มีทั้งพืชและสัตว์ทะเลอาศัยอยู่ จะมีความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม เขากล่าวว่าแผ่นพรมคลื่นทะเลขนาดหนึ่งตารางเมตร จะสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าเพียงพอแก่การใช้งาน ในบ้านเรือนคนอเมริกันทั่วไปได้ถึงสองหลัง และหากเพิ่มขนาดของอุปกรณ์ขึ้นไปอีก ก็จะสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้มากขึ้น จนเพียงพอแก่ความต้องการใช้พลังงานในเมืองชายทะเลได้หลายเมืองทีเดียว

ความปลอดภัย - safety
ตาราง - square; grid
ทั่วไป - in general; common; normal
มั่นใจ - confident
เมือง - city; town
สิ่งแวดล้อม - environment
หลัง - classifier for houses

Back...