คุณ Lehman กล่าวว่าอุปกรณ์นี้ หากพัฒนาให้มีขนาดใหญ่ขึ้น
Mr. Lehman said that if this device is developed to a larger scale

จะสามารถช่วยผลิตกระแสไฟฟ้าเพียงพอแก่ความต้องการด้านพลังงาน
it will be able to help make enough electricity to meet the energy needs

ของชุมชนเล็กๆ ตามแนวชายฝั่งได้
of small costal communities.

คุณ Lehman นักวิจัยกล่าวว่าแหล่งพลังงาน
Researcher Lehman said that this energy source

จากคลื่นทะเลจะสามารถรองรับความต้องการของพลังงานทั่วโลกได้ถึง 15 เปอร์เซ็นต์
from sea waves will be able to support 15% of global energy demand,

ซึ่งถือว่าเป็นปริมาณที่มากทีเดียว
which is regarded as a lot.

ทางด้าน คุณ Reza Alam ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมเครื่องกล
Reza Alam, mechanical engineering expert,

กล่าวว่าเพื่อเลี่ยงผลกระทบต่อระบบนิเวศวิทยาชายฝั่ง อุปกรณ์ที่ผลิตขึ้นนี้
said that to avoid impact on the shore's ecosystem, this device

สามารถนำไปติดตั้งในจุดที่มีระดับอ็อกซิเจนในน้ำต่ำ
can be installed in areas with low oxygen levels

จนไม่มีพืชและสัตว์ทะเลอาศัยอยู่
that don't have sea life.

คุณ Lehman กล่าวว่าอุปกรณ์นี้ หากพัฒนาให้มีขนาดใหญ่ขึ้น จะสามารถช่วยผลิตกระแสไฟฟ้าเพียงพอแก่ความต้องการด้านพลังงาน ของชุมชนเล็กๆ ตามแนวชายฝั่งได้ คุณ Lehman นักวิจัยกล่าวว่าแหล่งพลังงานจากคลื่นทะเลจะสามารถรองรับความต้องการของพลังงานทั่วโลก ได้ถึง 15 เปอร์เซ็นต์ซึ่งถือว่าเป็นปริมาณที่มากทีเดียว

ทางด้าน คุณ Reza Alam ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมเครื่องกล กล่าวว่าเพื่อเลี่ยงผลกระทบต่อระบบนิเวศวิทยาชายฝั่ง อุปกรณ์ที่ผลิตขึ้นนี้ สามารถนำไปติดตั้งในจุดที่มีระดับอ็อกซิเจนในน้ำต่ำ จนไม่มีพืชและสัตว์ทะเลอาศัยอยู่

ขนาด - size
ความต้องการ - demand; need
ชุมชน - community
ติดตั้ง - install; set up
ทีเดียว - quite; very
นักวิจัย - researcher
ปริมาณ - amount; quantity
ผลกระทบ - effect; impact
ผู้เชี่ยวชาญ - expert
พัฒนา - to develop
พืช - plant; vegetation
เพียงพอ - enough; sufficient
รองรับ - support
ระดับ - grade; level
ระบบนิเวศวิทยา - ecosystem
เลี่ยง - to avoid; evade
วิศวกรรมเครื่องกล - mechanical engineering
สัตว์ - animal
อาศัยอยู่ - [to] live

Back...