คุณ Marcus Lehman หนึ่งในสมาชิกทีมวิจัย
Marcus Lehman, one of the research team members,

กล่าวว่าอุปกรณ์ใต้น้ำที่คิดค้นขึ้นนี้
said that his team's underwater invention

สามารถแปลงพลังงานจากแรงน้ำในคลื่นทะเลให้เป็นไฟฟ้าได้
is able to convert the force from sea waves into electricity

และยังสามารถปรับการทำงานของอุปกรณ์ให้ทำการผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเลได้ด้วย
and can also be adjusted to produce drinking water from seawater as well.

อุปกรณ์นี้ลักษณะเหมือนพรมปูพื้น
This device is like a floor carpet

สามารถเคลื่อนตัวขึ้นลงตามแรงของคลื่นทะเล
which is able to follow the up and down motion of the sea waves

สร้างแรงกดดันในน้ำที่จะช่วยหนุนให้น้ำทะเลเข้ากระทบฝั่ง
creating hydraulic pressure to help push seawater to the shore

และแรงของน้ำที่เข้ากระทบฝั่งนี้จะถูกนำไปใช้ในการหมุนใบพัด
and this hydraulic force that hits the shore will be used for rotating propellers

เพื่อผลิตเป็นกระแสไฟฟ้า หรืออาจจะนำไปใช้ในการดันน้ำทะเล
to make electricity or may be used in forcing seawater

ผ่านแผ่นกรองที่สกัดเกลือออกจากน้ำทะเลเพื่อผลิตเป็นน้ำจืด
through a filter to extract the salt from the seawater, making fresh water.

คุณ Marcus Lehman หนึ่งในสมาชิกทีมวิจัย กล่าวว่าอุปกรณ์ใต้น้ำที่คิดค้นขึ้นนี้ สามารถแปลงพลังงานจากแรงน้ำในคลื่นทะเลให้เป็นไฟฟ้าได้ และยังสามารถปรับการทำงานของอุปกรณ์ให้ทำการผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเลได้ด้วย

อุปกรณ์นี้ลักษณะเหมือนพรมปูพื้น สามารถเคลื่อนตัวขึ้นลงตามแรงของคลื่นทะเล สร้างแรงกดดันในน้ำที่จะช่วยหนุนให้น้ำทะเลเข้ากระทบฝั่ง และแรงของน้ำที่เข้ากระทบฝั่งนี้จะถูกนำไปใช้ในการหมุนใบพัด เพื่อผลิตเป็นกระแสไฟฟ้า หรืออาจจะนำไปใช้ในการดันน้ำทะเล ผ่านแผ่นกรองที่สกัดเกลือออกจากน้ำทะเลเพื่อผลิตเป็นน้ำจืด

กรอง - to filter
กระทบ - to strike against or collide with
กระแส - flow; current
การหมุน - spinning; rotation
คิดค้น - to invent; create
น้ำจืด - fresh water
นำไปใช้ - [to] apply; use; utilize
ใบพัด - fan blade; propeller
ปรับ - to adjust
ปูพื้น - to cover the floor
แปลง - to convert
ผลิต - to manufacture; to produce
ผ่าน - to pass; pass by; pass through
พรม - carpet; rug
ไฟฟ้า - electricity
แรงกดดัน - force; pressure
ลักษณะ - characteristic; form; attribute
วิจัย - research
สกัด - to distill; extract
สมาชิก - member
สร้าง - to create; to build
หนุน - to support; to back up

Back...