คลื่นทะเลที่ถาโถมเข้าซัดแนวชายฝั่งอย่างไม่มีวันหยุดหย่อน
Sea waves that continuously crash against the coastline

แสดงให้เห็นศักยภาพว่าน่าจะเป็นแหล่งพลังงานมหาศาล
demonstrate what should be an immense source of power.

แต่ว่าการเคลื่อนตัวของน้ำทะเลที่เกิดจากคลื่น
But the movement of the seawater that comes from waves

เป็นการเคลื่อนตัวขึ้นและลง
is an up and down motion

ทำให้ยากในการแปลงแรงคลื่นน้ำให้เป็นพลังงาน
making the conversion from wave power to energy difficult,

ซึ่งต่างจากการผลิตพลังงานจากแรงน้ำในแม่น้ำที่ไหลไปทางเดียว
which is different from making energy from the water in rivers which flow in a single direction

หรือจากกระแสลมที่พัดไปทางเดียว
or from wind that blows one way.

ทีมนักวิทยาศาสตร์ที่มหาวิทยาลัย University of California Berkley
A team of scientists at the University of California Berkley

ได้ออกแบบอุปกรณ์ใต้น้ำที่สามารถใช้ประโยชน์ได้สองอย่าง
designed an underwater device that can be used in two ways.

คลื่นทะเลที่ถาโถมเข้าซัดแนวชายฝั่งอย่างไม่มีวันหยุดหย่อนแสดงให้เห็นศักยภาพว่าน่าจะเป็นแหล่งพลังงานมหาศาล แต่ว่าการเคลื่อนตัวของน้ำทะเลที่เกิดจากคลื่นเป็นการเคลื่อนตัวขึ้นและลง ทำให้ยากในการแปลงแรง คลื่นน้ำให้เป็นพลังงาน ซึ่งต่างจากการผลิตพลังงานจากแรงน้ำในแม่น้ำที่ไหลไปทางเดียว หรือจากกระแสลมที่พัดไปทางเดียว ทีมนักวิทยาศาสตร์ที่มหาวิทยาลัย University of California Berkley ได้ออกแบบอุปกรณ์ใต้น้ำที่สามารถใช้ประโยชน์ได้สองอย่าง

กระแสลม - airflow
การแปลง - conversion
การผลิต - production; manufacturing
คลื่น - wave
เคลื่อนตัว - [to] move; be in movement
ใช้ประโยชน์ - utilise
ซัด - to throw, hurl, or cast
ถาโถม - rush in; sweep
ทะเล - sea
นักวิทยาศาสตร์ - scientist
น่าจะเป็น - should be
แนวชายฝั่ง - coastline
พลังงาน - energy; power
มหาวิทยาลัย - university
มหาศาล - immense; huge
แม่น้ำ - river
ไม่หยุดหย่อน - continuously; without stopping
แรง - [of science or physics] a force, a power, an energy
ศักยภาพ - ability; capability; capacity; aptitude
สามารถ - can; be able to
แสดงให้เห็น - [to] demonstrate; show
แหล่ง - source; location
ออกแบบ - [to] design
อุปกรณ์ใต้น้ำ - underwater equipment or device

Back...