Link to the original article on VOA Thai.

Play audio

ทีมนักวิทยาศาสตร์ในรัฐแคลิฟอร์เนียพัฒนาวิธีผลิตกระแสไฟฟ้าและน้ำจืดจากคลื่นทะเล

คลื่นทะเลที่ถาโถมเข้าซัดแนวชายฝั่งอย่างไม่มีวันหยุดหย่อนแสดงให้เห็นศักยภาพว่าน่าจะเป็นแหล่งพลังงานมหาศาล แต่ว่าการเคลื่อนตัวของน้ำทะเลที่เกิดจากคลื่นเป็นการเคลื่อนตัวขึ้นและลง ทำให้ยากในการแปลงแรง คลื่นน้ำให้เป็นพลังงาน ซึ่งต่างจากการผลิตพลังงานจากแรงน้ำในแม่น้ำที่ไหลไปทางเดียว หรือจากกระแสลมที่พัดไปทางเดียว ทีมนักวิทยาศาสตร์ที่มหาวิทยาลัย University of California Berkley ได้ออกแบบอุปกรณ์ใต้น้ำที่สามารถใช้ประโยชน์ได้สองอย่าง study 1

คุณ Marcus Lehman หนึ่งในสมาชิกทีมวิจัย กล่าวว่าอุปกรณ์ใต้น้ำที่คิดค้นขึ้นนี้ สามารถแปลงพลังงานจากแรงน้ำในคลื่นทะเลให้เป็นไฟฟ้าได้ และยังสามารถปรับการทำงานของอุปกรณ์ให้ทำการผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเลได้ด้วย

อุปกรณ์นี้ลักษณะเหมือนพรมปูพื้น สามารถเคลื่อนตัวขึ้นลงตามแรงของคลื่นทะเล สร้างแรงกดดันในน้ำที่จะช่วยหนุนให้น้ำทะเลเข้ากระทบฝั่ง และแรงของน้ำที่เข้ากระทบฝั่งนี้จะถูกนำไปใช้ในการหมุนใบพัด เพื่อผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าหรืออาจจะนำไปใช้ในการดันน้ำทะเล ผ่านแผ่นกรองที่สกัดเกลือออกจากน้ำทะเลเพื่อผลิตเป็นน้ำจืด study 2

คุณ Lehman กล่าวว่าอุปกรณ์นี้ หากพัฒนาให้มีขนาดใหญ่ขึ้น จะสามารถช่วยผลิตกระแสไฟฟ้าเพียงพอแก่ความต้องการด้านพลังงาน ของชุมชนเล็กๆ ตามแนวชายฝั่งได้ คุณ Lehman นักวิจัยกล่าวว่าแหล่งพลังงานจากคลื่นทะเลจะสามารถรองรับความต้องการของพลังงานทั่วโลก ได้ถึง 15 เปอร์เซ็นต์ซึ่งถือว่าเป็นปริมาณที่มากทีเดียว

ทางด้าน คุณ Reza Alam ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมเครื่องกล กล่าวว่าเพื่อเลี่ยงผลกระทบต่อระบบนิเวศวิทยาชายฝั่ง อุปกรณ์ที่ผลิตขึ้นนี้ สามารถนำไปติดตั้งในจุดที่มีระดับอ็อกซิเจนในน้ำต่ำ จนไม่มีพืชและสัตว์ทะเลอาศัยอยู่ study 3

คุณ Reza Alam กล่าวว่าเขามั่นใจว่าหากติดตั้งอุปกรณ์แปลงพลังงานในจุดที่ไม่มีทั้งพืชและสัตว์ทะเลอาศัยอยู่ จะมีความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม เขากล่าวว่าแผ่นพรมคลื่นทะเลขนาดหนึ่งตารางเมตร จะสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าเพียงพอแก่การใช้งาน ในบ้านเรือนคนอเมริกันทั่วไปได้ถึงสองหลัง และหากเพิ่มขนาดของอุปกรณ์ขึ้นไปอีก ก็จะสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้มากขึ้น จนเพียงพอแก่ความต้องการใช้พลังงานในเมืองชายทะเลได้หลายเมืองทีเดียว study 4Vocabulary
กรอง - to filter
กระทบ - to strike against or collide with
กระแส - flow; current
กระแสลม - airflow
การแปลง - conversion
การผลิต - production; manufacturing
การหมุน - spinning; rotation
ขนาด - size
คลื่น - wave
ความต้องการ - demand; need
ความปลอดภัย - safety
คิดค้น - to invent; create
เคลื่อนตัว - [to] move; be in movement
ชุมชน - community
ใช้ประโยชน์ - utilise
ซัด - to throw, hurl, or cast
ตาราง - square; grid
ติดตั้ง - install; set up
ถาโถม - rush in; sweep
ทะเล - sea
ทั่วไป - in general; common; normal
ทีเดียว - quite; very
นักวิจัย - researcher
นักวิทยาศาสตร์ - scientist
น่าจะเป็น - should be
น้ำจืด - fresh water
นำไปใช้ - [to] apply; use; utilize
แนวชายฝั่ง - coastline
ใบพัด - fan blade; propeller
ปรับ - to adjust
ปริมาณ - amount; quantity
ปูพื้น - to cover the floor
แปลง - to convert
ผลกระทบ - effect; impact
ผลิต - to manufacture; to produce
ผ่าน - to pass; pass by; pass through
ผู้เชี่ยวชาญ - expert
พรม - carpet; rug
พลังงาน - energy; power
พัฒนา - to develop
พืช - plant; vegetation
เพียงพอ - enough; sufficient
ไฟฟ้า - electricity
มหาวิทยาลัย - university
มหาศาล - immense; huge
มั่นใจ - confident
เมือง - city; town
แม่น้ำ - river
ไม่หยุดหย่อน - continuously; without stopping
รองรับ - support
ระดับ - grade; level
ระบบนิเวศวิทยา - ecosystem
แรง - [of science or physics] a force, a power, an energy
แรงกดดัน - force; pressure
ลักษณะ - characteristic; form; attribute
เลี่ยง - to avoid; evade
วิจัย - research
วิศวกรรมเครื่องกล - mechanical engineering
ศักยภาพ - ability; capability; capacity; aptitude
สกัด - to distill; extract
สมาชิก - member
สร้าง - to create; to build
สัตว์ - animal
สามารถ - can; be able to
สิ่งแวดล้อม - environment
แสดงให้เห็น - [to] demonstrate; show
หนุน - to support; to back up
หลัง - classifier for houses
แหล่ง - source; location
ออกแบบ - [to] design
อาศัยอยู่ - [to] live
อุปกรณ์ใต้น้ำ - underwater equipment or device

Home...