อาจารย์ Carl Thayer ชี้ว่าดูเหมือนครั้งนี้เป็นครั้งแรก
Professor Carl Thayer indicated that it looks like this is the first time

ที่จีนจงใจยั่วยุเวียดนามอย่างโจ่งแจ้ง
that China intentionally provoked Vietnam openly,

ซึ่งไม่ใช่แค่แท่นขุดเจาะน้ำมันเท่านั้น
which is not just the oil drilling platform,

แต่ยังรวมถึงการที่จีนส่งกองเรือขนาดใหญ่ราว 80 ลำ
but includes the fact that China sent around 80 ships,

ซึ่งมีเรือของกองทัพเรือจีนรวมอยู่ด้วย
which included Chinese naval ships,

มายังแถบทะเลจีนใต้เพื่อรับมือความขัดแย้งกับเวียดนาม
to this area of the South China Sea for dealing with the Vietnamese conflict,

ถือเป็นความท้าทายครั้งใหญ่ด้านความมั่นคงในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
regarded as a huge security challenge in the Southeast Asian region.

ขณะเดียวกัน ดูเหมือนสื่อในจีนนั้นจะค่อนข้างนิ่งเฉยต่อเรื่องนี้อย่างผิดสังเกต
Meanwhile, it appears that the Chinese media is unusually quiet on this issue.

มีเพียงการพูดถึงในเวปไซท์สังคมออนไลน์ต่างๆ
There is only talk on various social media websites

ซึ่งส่วนใหญ่นั้น เตือนให้ระมัดระวังการเดินทางไปเวียดนาม
which mainly warn to be careful when traveling to Vietnam.

มากกว่าที่จะพูกถึงเรี่องของความขัดแย้งของสองประเทศ
More so than talk about the conflict between these two countries

จากประเด็นแท่นขุดเจาะน้ำมันที่ว่านี้
on the topic of oil drilling.

อาจารย์ Carl Thayer ชี้ว่าดูเหมือนครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่จีนจงใจยั่วยุเวียดนามอย่างโจ่งแจ้ง ซึ่งไม่ใช่แค่แท่นขุดเจาะน้ำมันเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการที่จีนส่งกองเรือขนาดใหญ่ราว 80 ลำ ซึ่งมีเรือของกองทัพเรือจีนรวมอยู่ด้วย มายังแถบทะเลจีนใต้เพื่อรับมือความขัดแย้งกับเวียดนาม ถือเป็นความท้าทายครั้งใหญ่ด้านความมั่นคงในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ขณะเดียวกัน ดูเหมือนสื่อในจีนนั้นจะค่อนข้างนิ่งเฉยต่อเรื่องนี้อย่างผิดสังเกต มีเพียงการพูดถึงในเวปไซท์สังคมออนไลน์ต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่นั้น เตือนให้ระมัดระวังการเดินทางไปเวียดนาม มากกว่าที่จะพูกถึงเรี่องของความขัดแย้งของสองประเทศ จากประเด็นแท่นขุดเจาะน้ำมันที่ว่านี้

กองทัพเรือ - navy
กองเรือ - fleet of ships
การที่ - the fact that
ขณะเดียวกัน - meanwhile; at the same time
ขนาด - size
ความท้าทาย - a challenge
ค่อนข้าง - somewhat; rather
จงใจ - intentionally, to intend
ตะวันออกเฉียงใต้ - southeast
เตือน - to warn
นิ่งเฉย - silently
ประเด็น - the topic; point of issue
ยั่วยุ - to provoke; instigate
รวมถึง - to include
ระมัดระวัง - [to] be careful; be cautious
รับมือ - [to] cope with; deal with
ลำ -[classifier for ships]
สังคม - society
สื่อ - media
อย่างโจ่งแจ้ง - openly; flagrantly; blatantly
อย่างผิดสังเกต - unusually

Back...