เมื่อเดือนที่แล้ว จีนได้เคลื่อนย้ายแท่นขุดเจาะน้ำมันจาก
Last month China moved an oil drilling platform from

ฮ่องกงไปยังบริเวณหมู่เกาะ Paracel ในทะเลจีนใต้
Hong Kong to an area of the Paracel Islands in the South China Sea,

ซึ่งทางเวียดนามระบุว่าเป็นเขตเศรษฐกิจจำเพาะของเวียดนาม
which Vietnam identifies as an economic area specific to Vietnam,

ก่อให้เกิดความโกรธแค้นในหมู่ชาวเวียดนามทางภาคใต้
angering a group of Vietnamese in southern Vietnam

นำไปสู่การประท้วงต่อต้านจีนในหลายเมือง
which lead to protests against China in many cities.

อาจารย์ Carl Thayer นักวิเคราะห์ด้านความมั่นคงแถบเอเชียแปซิฟิก
Professor Carl Thayer, Asia Pacific Security Analyst

ที่มหาวิทยาลัย New South Wales ในออสเตรเลีย
at New South Wales University in Australia

ให้ความเห็นต่อเรื่องนี้ว่า
commented on this issue that

จีนกำลังทำให้ความขัดแย้งในทะเลจีนใต้รุนแรงยิ่งขึ้น
China is making the conflict in the South China Sea even more severe.

เมื่อเดือนที่แล้ว จีนได้เคลื่อนย้ายแท่นขุดเจาะน้ำมันจากฮ่องกง ไปยังบริเวณหมู่เกาะ Paracel ในทะเลจีนใต้ ซึ่งทางเวียดนามระบุว่าเป็นเขตเศรษฐกิจจำเพาะของเวียดนาม ก่อให้เกิดความโกรธแค้นในหมู่ชาวเวียดนามทางภาคใต้ นำไปสู่การประท้วงต่อต้านจีนในหลายเมือง

อาจารย์ Carl Thayer นักวิเคราะห์ด้านความมั่นคงแถบเอเชียแปซิฟิก ที่มหาวิทยาลัย New South Wales ในออสเตรเลีย ให้ความเห็นต่อเรื่องนี้ว่า จีนกำลังทำให้ความขัดแย้งในทะเลจีนใต้รุนแรงยิ่งขึ้น

ก่อให้เกิด - [to] cause; produce; lead to
การประท้วง - protesting; protest
เขต - area; zone
ความโกรธแค้น - wrath; anger; rage
ความขัดแย้ง - conflict
ความมั่นคง - stability; security
เคลื่อนย้าย - to move [formal]
จำเพาะ - [is] specific
ต่อต้าน - to resist; go against
นักวิเคราะห์ - analyst
นำไปสู่ - to bring about
บริเวณ - area
มหาวิทยาลัย - university
เมือง - city; town; country; land
ยิ่งขึ้น - even more; increasingly; further
รุนแรง - [is] severe; violent
เรื่อง - story; matter; issue
เศรษฐกิจ - economy; economic affairs
หมู่ - group; cluster
หมู่เกาะ - chain/group of islands
หลาย - many; several
ให้ความเห็น - to comment
อาจารย์ - teacher; professor

Back...