ทางด้านรัฐบาลไต้หวันประกาศใช้มาตรการปกป้องพลเมืองไต้หวันที่อยู่ในเวียดนามเช่นกัน
The Taiwanese government also announced measures to protect its citizens who are in Vietnam

ด้วยการวางแผนส่งเครื่องบินไปรับพลเมืองไต้หวันกลับสู่ประเทศชั่วคราว
with plans to send airplanes to pick up their citizens and bring them back temporarily.

นอกจากนี้ไต้หวันได้ยื่นหนังสือประท้วงต่อทูตเวียดนามประจำกรุงไทเปอย่างเป็นทางการ
In addition, Taiwan formally submitted protest letters to Vietnamese diplomats stationed in Taipei

และยังจะเรียกร้องค่าเสียหายจากรัฐบาลเวียดนาม
and will demand damage expenses from the Vietnamese government

เนื่องจากมีโรงงานของชาวไต้หวันราว 1,000 แห่ง
because there are around 1,000 Taiwanese factories

ได้รับผลกระทบจากการประท้วงในเวียดนามครั้งนี้
impacted by the current protests in Vietnam.

ทางด้านรัฐบาลไต้หวันประกาศใช้มาตรการปกป้องพลเมืองไต้หวันที่อยู่ในเวียดนามเช่นกัน ด้วยการวางแผนส่งเครื่องบินไปรับพลเมืองไต้หวันกลับสู่ประเทศชั่วคราว นอกจากนี้ไต้หวันได้ยื่นหนังสือประท้วงต่อทูตเวียดนามประจำกรุงไทเปอย่างเป็นทางการ และยังจะเรียกร้องค่าเสียหายจากรัฐบาลเวียดนาม เนื่องจากมีโรงงานของชาวไต้หวันราว 1,000 แห่ง ได้รับผลกระทบจากการประท้วงในเวียดนามครั้งนี้

การวางแผน - planning; a plan
ค่าเสียหาย - damage costs
ชั่วคราว - temporarily
ทูต - ambassador; diplomat
ประกาศ - to announce
ประจำ - to be assigned; fixed
ผลกระทบ - impact
พลเมือง - citizens
เรียกร้อง - to demand
แห่ง - [numerical classifier for locations]
อย่างเป็นทางการ - officially; formally

Back...