โฆษกรัฐบาลเวียดนาม Le Hai Binh แถลงประณามผู้ประท้วง
Vietnam government spokesman Le Hai Binh denounced the protestors

และบอกว่ารัฐบาลเวียดนามและประชาชนส่วนใหญ่ของเวียดนามนั้น
and said that the Vietnamese government and most of its citizens

ไม่สนับสนุนให้เกิดความรุนแรง
don't support violence.

นอกจากนี้ยังบอกด้วยว่ารัฐบาลเวียดนามจะใช้ทุกมาตรการที่มีอยู่
In addition, the Vietnamese government will use every measure available

เพื่อปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของชาวต่างชาติในเวียดนาม
for protecting the lives and property of foreigners in Vietnam,

พร้อมทั้งจะจับกุมผู้กระทำผิดมาลงโทษให้ได้
along with arresting and punishing offenders.

ส่วนที่กรุงปักกิ่ง โฆษกรัฐบาลจีน Hua Chunying
As for Beijing, Chinese government spokeswoman Hua Chunying

อ่านแถลงการณ์ขอให้รัฐบาลเวียดนาม
read a statement asking Vietnam's government

เร่งมือบรรเทาความรุนแรงตามโรงงานของชาวจีนในเวียดนาม
to hurry and alleviate the violence around Chinese factories in Vietnam.

โฆษกรัฐบาลเวียดนาม Le Hai Binh แถลงประณามผู้ประท้วง และบอกว่ารัฐบาลเวียดนามและประชาชนส่วนใหญ่ของเวียดนามนั้น ไม่สนับสนุนให้เกิดความรุนแรง นอกจากนี้ยังบอกด้วยว่ารัฐบาลเวียดนามจะใช้ทุกมาตรการที่มีอยู่เพื่อปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของชาวต่างชาติในเวียดนาม พร้อมทั้งจะจับกุมผู้กระทำผิดมาลงโทษให้ได้

ส่วนที่กรุงปักกิ่ง โฆษกรัฐบาลจีน Hua Chunying อ่านแถลงการณ์ขอให้รัฐบาลเวียดนามเร่งมือบรรเทาความรุนแรงตามโรงงานของชาวจีนในเวียดนาม

ความรุนแรง - violence
โฆษก - spokesperson
จับกุม - to arrest
ชาวต่างชาติ - foreigner
แถลง - to state; to announce
แถลงการณ์ - statement; announcement
ทรัพย์สิน - assets; property
นอกจากนี้ - besides; in addition
บรรเทา - to ease; to alleviate; to moderate
ปกป้อง - to protect
ประชาชน - citizens; the public
ประณาม - to condemn; to denounce
ผู้กระทำผิด - criminal; culprit; offender
พร้อมทั้ง - together with
มาตรการ - measure
รัฐบาล - government
เร่งมือ - to hurry or speed up [the work]
ลงโทษ - to punish
สนับสนุน - to support
ส่วนใหญ่ - majority
ให้ได้ - [shows certainty, or emphasizes something needs to be done]

Back...