นักวิเคราะห์ผู้นี้กล่าวว่า ในขณะนี้ชาติตะวันตกกำลังส่งข้อความ
This analyst said that now the West is sending a message

ที่แสดงความวิตกกังวลอย่างเงียบๆ
that shows a quiet dismay

เกี่ยวกับการกระทำของประธานาธิบดี Putin
about the actions of President Putin,

ซึ่งสำหรับประธานาธิบดี Putin นั้น เป็นการหมายความว่า
which for President Putin means that

เขาสามารถทำในสิ่งที่ต้องการต่อไปได้
he can keep doing what he wants

เพราะไม่รู้สึกว่าการตอบสนองจะทำความเสียหายให้แต่อย่างใด
because the he doesn't feel the response will be damaging.

เพราะฉะนั้น หมากรุกการเมืองที่พรมแดนระหว่าง Ukraine กับรัสเซียยังคงดำเนินอยู่ต่อไป
Therefore, political chess at the border between the Ukraine and Russia continues,

โดยมองไม่เห็นว่าใครจะเป็นผู้ชนะ
without seeing who will be the winner.

แต่นักวิเคราะห์บอกว่า เป็นที่เห็นได้ชัดเจนว่าประธานาธิบดี Putin มุ่งมั่นจะเป็นผู้ชนะ
But analysts say it is clear that President Putin is determined to be the victor,

และคาดว่า จะมีเหตุการณ์เกิดขึ้น
and expect that there will be an incident

ก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีของ Ukraine ที่กำหนดไว้ในวันที่ 25 พฤษภาคมนี้
before the May 25th Ukrainian presidential election.

นักวิเคราะห์ผู้นี้กล่าวว่า ในขณะนี้ชาติตะวันตกกำลังส่งข้อความ ที่แสดงความวิตกกังวลอย่างเงียบๆ เกี่ยวกับการกระทำของประธานาธิบดี Putin ซึ่งสำหรับประธานาธิบดี Putin นั้น เป็นการหมายความว่า เขาสามารถทำในสิ่งที่ต้องการต่อไปได้ เพราะไม่รู้สึกว่าการตอบสนองจะทำความเสียหายให้แต่อย่างใด

เพราะฉะนั้น หมากรุกการเมืองที่พรมแดนระหว่าง Ukraine กับรัสเซียยังคงดำเนินอยู่ต่อไป โดยมองไม่เห็นว่าใครจะเป็นผู้ชนะ แต่นักวิเคราะห์บอกว่า เป็นที่เห็นได้ชัดเจนว่าประธานาธิบดี Putin มุ่งมั่นจะเป็นผู้ชนะ และคาดว่า จะมีเหตุการณ์เกิดขึ้น ก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีของ Ukraine ที่กำหนดไว้ในวันที่ 25 พฤษภาคมนี้

การกระทำ - action; act
การตอบสนอง - response
การเมือง - politics; political affairs
การเลือกตั้ง - election
กำหนด - to schedule; set
ข้อความ - message
ความวิตกกังวล - anxiety; distress; worry
ความเสียหาย - damage; harm
คาดว่า - expects that
แต่อย่างใด - at all; anyway; anyhow
ผู้ชนะ - winner; victor
เพราะฉะนั้น - therefore
มุ่งมั่น - concentrating (on); working hard (on)
แสดง - demonstrate; show; or display
หมากรุก - chess
หมายความว่า - to mean that
เหตุการณ์ - event; incident

Back...