นักวิเคราะห์ผู้นี้อธิบายว่า พื้นที่ของรัสเซีย ในที่นี้รวมถึง Ukraine ด้วย
This analyst explained that this part of Russia also includes the Ukraine

เพราะจนทุกวันนี้รัสเซียไม่ยอมรับว่า Ukraine เป็นรัฐอิสระแยกออกจากรัสเซีย
because to this day, Russia has not seen the Ukraine as a separate independent state.

เมื่อวันพุธ การประชุมเรื่องรัสเซียของสภาผู้แทนราษฎร Ukraine
Wednesday's Ukrainian House of Representatives meeting on Russia

จบลงด้วยการใช้กำลังกาย ระหว่างสมาชิกสภาที่สังกัดพรรคคอมมิวนิสต์ใน Ukraine
ended with physical force between Communist Party members in the Ukraine

กับพรรครัฐบาล โดยสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์
and the government party, with Communist Party members

กล่าวหาว่ารัฐบาลไม่ให้ความสนใจกับคำเรียกร้องของชาว Ukraine ในภาคตะวันออกของประเทศ
accusing the government of ignoring the demands of the Ukranians in the east of the country,

ซึ่งมีจำนวนไม่น้อย ที่เชื่อว่ารัสเซียต้องการภาคตะวันออกของ Ukraine กลับคืนไป
where a large number believe that Russia wants the eastern part of the Ukraine returned

และกำลังดำเนินการก่อกวน
and is creating disruption.

นักวิเคราะห์ Irina Tymczynszyn เห็นด้วย
Analyst Irina Tymczynszyn agrees.

นักวิเคราะห์ผู้นี้อธิบายว่า พื้นที่ของรัสเซีย ในที่นี้รวมถึง Ukraine ด้วย เพราะจนทุกวันนี้รัสเซียไม่ยอมรับว่า Ukraine เป็นรัฐอิสระแยกออกจากรัสเซีย เมื่อวันพุธการประชุมเรื่องรัสเซียของสภาผู้แทนราษฎร Ukraine จบลงด้วยการใช้กำลังกายระหว่างสมาชิกสภาที่สังกัดพรรคคอมมิวนิสต์ใน Ukraine กับพรรครัฐบาล โดยสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์ กล่าวหาว่ารัฐบาลไม่ให้ความสนใจกับคำเรียกร้องของชาว Ukraine ในภาคตะวันออกของประเทศ ซึ่งมีจำนวนไม่น้อย ที่เชื่อว่ารัสเซียต้องการภาคตะวันออกของ Ukraine กลับคืนไป และกำลังดำเนินการก่อกวน นักวิเคราะห์ Irina Tymczynszyn เห็นด้วย

ก่อกวน - to agitate; disturb; annoy
การใช้กำลัง - force
การประชุม - conference; meeting
คำเรียกร้อง - request; demand
สภา - council; assembly
สภาผู้แทนราษฎร - House of Representatives; lower house of parliament
สมาชิก - member
สังกัด - to belong to; to be under; to be a member of
อธิบาย - to explain
อิสระ - free; independent

Back...