นักวิเคราะห์ Irina Tymczynszyn
Analyst Irina Tymczynszyn

ของ Ukrainian-British Club ให้ความเห็นว่า
of the Ukrainian-British Club commented that

รัสเซียมีฉันทามติที่ชัดเจน
Russia has a clear consensus

คือการฟื้นฟูสหภาพโซเวียต
which is to restore the Soviet Union

ก่อนการล่มสลายเมื่อปี ค.ศ. 1991
to before it collapsed in 1991

และว่าประธานาธิบดี Putin มองเห็นว่า
and that President Putin sees

ตนจะต้องยึดพื้นที่ของรัสเซียกลับคืนมา
himself as needing to take back these areas of Russia.

นักวิเคราะห์ Irina Tymczynszyn ของ Ukrainian-British Club ให้ความเห็นว่า รัสเซียมีฉันทามติที่ชัดเจน คือการฟื้นฟูสหภาพโซเวียต ก่อนการล่มสลายเมื่อปี ค.ศ. 1991 และว่าประธานาธิบดี Putin มองเห็นว่า ตนจะต้องยึดพื้นที่ของรัสเซียกลับคืนมา

การฟื้นฟู - restoration; restoring
การล่มสลาย - collapse; fall
ค.ศ. - A.D. (คริสต์ศักราช)
ฉันทามติ - a consensus; an agreement
นักวิเคราะห์ - analyst
ประธานาธิบดี - President
พื้นที่ - area
ยึด - to confiscate, seize, retain
สหภาพ - union

Back...