แต่รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียนาย Sergei Lavrov กล่าวผ่านล่ามว่า
But Russian Foreign Minister Mr. Sergei Lavrov said through an interpreter that

รัสเซียมีความเชื่อมั่นอย่างลึกซึ้งว่า
Russia has deep confidence that

สถานการณ์ใน Ukraine จะไม่มีทางจะสงบลง
the situation in the Ukraine will in no way settle down

และเจรจากันในระดับชาติได้
and have national level negotiations

ถ้าทางการ Ukraine ยังคงเมินเฉยต่อผลประโยชน์ของประชาชน
if the Ukrainian authorities continue ignoring the public interests

ในภาคตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศอยู่ต่อไป
in the southeast region of the country.

รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียกล่าวต่อไปด้วยว่า
The Russian Foreign Minister continued saying

รัสเซียมีสิทธิ์ที่จะปกป้องชาวรัสเซียใน Ukraine
Russia has a right to protect its citizens in the Ukraine.

แต่รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียนาย Sergei Lavrov กล่าวผ่านล่ามว่า รัสเซียมีความเชื่อมั่นอย่างลึกซึ้งว่า สถานการณ์ใน Ukraine จะไม่มีทางจะสงบลง และเจรจากันในระดับชาติได้ ถ้าทางการ Ukraine ยังคงเมินเฉยต่อผลประโยชน์ของประชาชน ในภาคตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศอยู่ต่อไป รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียกล่าวต่อไปด้วยว่า รัสเซียมีสิทธิ์ที่จะปกป้องชาวรัสเซียใน Ukraine

กระทรวง - ministry
ความเชื่อมั่น - confidence; trust
เจรจา - to negotiate
ปกป้อง - to guard; protect
ประชาชน - citizens; the public
ผลประโยชน์ - profit; gain; beneficial effect
เมินเฉย - overlook deliberately; ignore
ยังคง - to remain; continue
ระดับ - grade; level
รัฐมนตรี - Minister or Secretary (in a government cabinet)
ล่าม - interpreter; translator
สงบลง - to settle down
สถานการณ์ - situation
สิทธิ์ - right; privilege
อย่างลึกซึ้ง - profoundly; deeply

Back...