เจ้าหน้าที่ของสหรัฐและอังกฤษกล่าวหาว่า
US and English officials accused

ทหารรัสเซียที่รวมกำลังประชิดพรมแดนด้านตะวันออกของ Ukraine อยู่ขณะนี้
Russian soldiers who are now gathering at the Eastern Ukranian border

พยายามจะทำลายเสถียรภาพของ Ukraine
of trying to destabilize the Ukraine

ซึ่งเป็นความเห็นที่ทางการ Ukraine เห็นด้วย
which is the official opinion of the Ukraine as well,

โดยกล่าวหาว่ารัสเซียได้วางแผนเตรียมการไว้ล่วงหน้า
accusing Russia of advanced planning

และหน่วยข่าวกรองของสหพันธรัฐรัสเซียเป็นผู้ดำเนินการ
being carried out by Russian Federation intelligence.

เจ้าหน้าที่ของสหรัฐและอังกฤษกล่าวหาว่า ทหารรัสเซียที่รวมกำลังประชิดพรมแดนด้านตะวันออกของ Ukraine อยู่ขณะนี้ พยายามจะทำลายเสถียรภาพของ Ukraine ซึ่งเป็นความเห็นที่ทางการ Ukraine เห็นด้วย โดยกล่าวหาว่ารัสเซียได้วางแผนเตรียมการไว้ล่วงหน้า และหน่วยข่าวกรองของสหพันธรัฐรัสเซียเป็นผู้ดำเนินการ

กล่าวหา - to accuse; allege
ข่าวกรอง - intelligence; information
ความเห็น - idea; view; opinion
เจ้าหน้าที่ - officer; official
ดำเนินการ - to execute (a plan); to operate
เตรียมการ - to prepare; organize; arrange
ทางการ - official; governmental
ทำลาย - to damage; destroy
ประชิด - to come or get very close to
พรมแดน - a border
รวมกำลัง - join forces
ล่วงหน้า - ahead of time; in advance
วางแผน - to plan
สหพันธรัฐ - a federation composed of individual states
สหรัฐ - the United States
เสถียรภาพ - stability; firmness
อังกฤษ - England; English

Back...