Link to the original article on VOA Thai.

Play audio

หมากรุกการเมืองที่พรมแดนรัสเซียกับยูเครนดำเนินต่อไป โดยยังมองไม่เห็นว่าใครจะเป็นผู้ชนะ

เจ้าหน้าที่ของสหรัฐและอังกฤษกล่าวหาว่า ทหารรัสเซียที่รวมกำลังประชิดพรมแดนด้านตะวันออกของ Ukraine อยู่ขณะนี้ พยายามจะทำลายเสถียรภาพของ Ukraine ซึ่งเป็นความเห็นที่ทางการ Ukraine เห็นด้วย โดยกล่าวหาว่า รัสเซียได้วางแผนเตรียมการไว้ล่วงหน้า และหน่วยข่าวกรองของสหพันธรัฐรัสเซียเป็นผู้ดำเนินการ study 1

แต่รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียนาย Sergei Lavrov กล่าวผ่านล่ามว่า รัสเซียมีความเชื่อมั่นอย่างลึกซึ้งว่า สถานการณ์ใน Ukraine จะไม่มีทางจะสงบลง และเจรจากันในระดับชาติได้ ถ้าทางการ Ukraine ยังคงเมินเฉยต่อผลประโยชน์ของประชาชน ในภาคตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศอยู่ต่อไป รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียกล่าวต่อไปด้วยว่า รัสเซียมีสิทธิ์ที่จะปกป้องชาวรัสเซียใน Ukraine study 2

นักวิเคราะห์ Irina Tymczynszyn ของ Ukrainian-British Club ให้ความเห็นว่า รัสเซียมีฉันทามติที่ชัดเจน คือการฟื้นฟูสหภาพโซเวียต ก่อนการล่มสลายเมื่อปี ค.ศ. 1991 และว่าประธานาธิบดี Putin มองเห็นว่า ตนจะต้องยึดพื้นที่ของรัสเซียกลับคืนมา study 3

นักวิเคราะห์ผู้นี้อธิบายว่า พื้นที่ของรัสเซีย ในที่นี้รวมถึง Ukraine ด้วย เพราะจนทุกวันนี้รัสเซียไม่ยอมรับว่า Ukraine เป็นรัฐอิสระแยกออกจากรัสเซีย เมื่อวันพุธการประชุมเรื่องรัสเซียของสภาผู้แทนราษฎร Ukraine จบลงด้วยการใช้กำลังกายระหว่างสมาชิกสภาที่สังกัดพรรคคอมมิวนิสต์ใน Ukraine กับพรรครัฐบาล โดยสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์ กล่าวหาว่ารัฐบาลไม่ให้ความสนใจกับคำเรียกร้องของชาว Ukraine ในภาคตะวันออกของประเทศ ซึ่งมีจำนวนไม่น้อย ที่เชื่อว่ารัสเซียต้องการภาคตะวันออกของ Ukraine กลับคืนไป และกำลังดำเนินการก่อกวน นักวิเคราะห์ Irina Tymczynszyn เห็นด้วย study 4

นักวิเคราะห์ผู้นี้กล่าวว่า ในขณะนี้ชาติตะวันตกกำลังส่งข้อความ ที่แสดงความวิตกกังวลอย่างเงียบๆ เกี่ยวกับการกระทำของประธานาธิบดี Putin ซึ่งสำหรับประธานาธิบดี Putin นั้น เป็นการหมายความว่า เขาสามารถทำในสิ่งที่ต้องการต่อไปได้ เพราะไม่รู้สึกว่าการตอบสนองจะทำความเสียหายให้แต่อย่างใด

เพราะฉะนั้น หมากรุกการเมืองที่พรมแดนระหว่าง Ukraine กับรัสเซียยังคงดำเนินอยู่ต่อไป โดยมองไม่เห็นว่าใครจะเป็นผู้ชนะ แต่นักวิเคราะห์บอกว่า เป็นที่เห็นได้ชัดเจนว่าประธานาธิบดี Putin มุ่งมั่นจะเป็นผู้ชนะ และคาดว่า จะมีเหตุการณ์เกิดขึ้น ก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีของ Ukraine ที่กำหนดไว้ในวันที่ 25 พฤษภาคมนี้ study 5Vocabulary
กระทรวง - ministry
กล่าวหา - to accuse; allege
ก่อกวน - to agitate; disturb; annoy
การใช้กำลัง - force
การตอบสนอง - response
การประชุม - conference; meeting
การฟื้นฟู - restoration; restoring
การเมือง - politics; political affairs
การล่มสลาย - collapse; fall
การเลือกตั้ง - election
กำหนด - to schedule; set
ข้อความ - message
ข่าวกรอง - intelligence; information
ความเชื่อมั่น - confidence; trust
ความวิตกกังวล - anxiety; distress; worry
ความเสียหาย - damage; harm
ความเห็น - idea; view; opinion
ค.ศ. - A.D. (คริสต์ศักราช)
คาดว่า - expects that
คำเรียกร้อง - request; demand
เจรจา - to negotiate
เจ้าหน้าที่ - officer; official
ฉันทามติ - a consensus; an agreement
ดำเนินการ - to execute (a plan); to operate
เตรียมการ - to prepare; organize; arrange
แต่อย่างใด - at all; anyway; anyhow
ทางการ - official; governmental
ทำลาย - to damage; destroy
นักวิเคราะห์ - analyst
ปกป้อง - to guard; protect
ประชาชน - citizens; the public
ประชิด - to come or get very close to
ผลประโยชน์ - profit; gain; beneficial effect
ผู้ชนะ - winner; victor
พรมแดน - a border
พื้นที่ - area
เพราะฉะนั้น - therefore
มุ่งมั่น - concentrating (on); working hard (on)
เมินเฉย - overlook deliberately; ignore
ยังคง - to remain; continue
รวมกำลัง - join forces
ระดับ - grade; level
รัฐมนตรี - Minister or Secretary (in a government cabinet)
ล่วงหน้า - ahead of time; in advance
ล่าม - interpreter; translator
วางแผน - to plan
สงบลง - to settle down
สถานการณ์ - situation
สภา - council; assembly
สภาผู้แทนราษฎร - House of Representatives; lower house of parliament
สหพันธรัฐ - a federation composed of individual states
สหภาพ - union
สมาชิก - member
สหรัฐ - the United States
สังกัด - to belong to; to be under; to be a member of
สิทธิ์ - right; privilege
เสถียรภาพ - stability; firmness
แสดง - demonstrate; show; or display
หมากรุก - chess
หมายความว่า - to mean that
เหตุการณ์ - event; incident
อธิบาย - to explain
อย่างลึกซึ้ง - profoundly; deeply
อังกฤษ - England; English
อิสระ - free; independent

Home...