ทางฝ่าย Russia ได้กล่าวเตือนยุโรปหลายครั้งแล้ว
Russia has warned Europe many times

ว่าไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับกิจการของอดีตประเทศสมาชิกของสาธารณรัฐ Soviet แห่งนี้
they will not allow trade interference of this former Soviet republic member.

ส่วนมาตรการลงโทษ Ukraine ทางเศรษฐกิจ
The economic measures to punish the Ukraine

ที่ EU กำลังพิจารณานั้น
that the EU is considering

รวมถึงการอายัดทรัพย์สิน
include asset seizures

และการห้ามเดินทางเข้าประเทศภาคีของ EU ทั้ง 28 ประเทศด้วย
and forbidding travel to all 28 EU member countries.

ทางฝ่าย Russia ได้กล่าวเตือนยุโรปหลายครั้งแล้ว ว่าไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับกิจการของอดีตประเทศสมาชิกของสาธารณรัฐ Soviet แห่งนี้ ส่วนมาตรการลงโทษ Ukraine ทางเศรษฐกิจ ที่ EU กำลังพิจารณานั้น รวมถึงการอายัดทรัพย์สิน และการห้ามเดินทางเข้าประเทศภาคีของ EU ทั้ง 28 ประเทศด้วย

กิจการ - activity; duty; business
เกี่ยวกับ - about; concerning
เตือน - to warn
ทรัพย์สิน - assets; property
ภาคี - a participant; an associate member
ยุ่ง - [to] bother; disturb
สมาชิก - member
สาธารณรัฐ - republic
อดีต - [to be] former; ex-
อายัด - to seize; confiscate

Back...