ในอีกด้านหนึ่ง รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของฝรั่งเศส เยอรมนี และโปแลนด์
On the other hand, foreign ministers of France, Germany and Poland

จะเดินทางไปยังกรุง Kiev
will travel to Kiev

เพื่อหารือกับฝ่ายต่างๆ ใน Ukraine ในวันพฤหัสบดีนี้
to meet with various parties in the Ukraine this Thursday

ก่อนที่สหภาพยุโรปหรือ EU
before the European Union (or EU)

จะพิจารณามาตรการลงโทษผู้นำ Ukraine ทางเศรษฐกิจ
will consider economic measures to punish Ukraine leaders

สำหรับความรุนแรงที่เกิดขึ้น
for the violence that occurred.

รัฐมนตรี Laurent Fabius ของกระทรวงการต่างประเทศฝรั่งเศสกล่าวว่า
French Foreign Minister Laurent Fabius said that

ขณะผู้เดินทางจาก EU ชุดนี้
this group of travelers from the EU

จะพบหารือกับกลุ่มต่างๆ ที่มีบทบาทใน Kiev
will meet with various groups that play a role in Kiev

และจะพยายามโน้มน้าวให้คนเหล่านี้หันมาเจรจากัน
and try to persuade these people to negotiate.

จากนั้นก็จะเดินทางกลับกรุง Brussels
From there he will travel back to Brussels

เพื่อการตัดสินใจดำเนินการที่เห็นว่าจำเป็นต่อไป
to decide on what's needed next.

ในอีกด้านหนึ่ง รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของฝรั่งเศส เยอรมนี และโปแลนด์ จะเดินทางไปยังกรุง Kiev เพื่อหารือกับฝ่ายต่างๆ ใน Ukraine ในวันพฤหัสบดีนี้ ก่อนที่สหภาพยุโรปหรือ EU จะพิจารณามาตรการลงโทษผู้นำ Ukraine ทางเศรษฐกิจ สำหรับความรุนแรงที่เกิดขึ้น รัฐมนตรี Laurent Fabius ของกระทรวงการต่างประเทศฝรั่งเศสกล่าวว่า ขณะผู้เดินทางจาก EU ชุดนี้ จะพบหารือกับกลุ่มต่างๆ ที่มีบทบาทใน Kiev และจะพยายามโน้มน้าวให้คนเหล่านี้หันมาเจรจากัน จากนั้นก็จะเดินทางกลับกรุง Brussels เพื่อการตัดสินใจดำเนินการที่เห็นว่าจำเป็นต่อไป

กระทรวง - ministry
การตัดสินใจ - decision
จำเป็น - [is] necessary; essential
ดำเนินการ - to execute (a plan); to operate
โน้มน้าว - [to] persuade; induce; influence
บทบาท - role; part (in a play or movie)
พิจารณา - to consider; to study; to investigate
มาตรการ - measure; order
ลงโทษ - to punish
วันพฤหัสบดี - Thursday
เศรษฐกิจ - economy; economic affairs
สหภาพยุโรป - European Union
หันมา - to turn towards

Back...