แต่ผู้นำฝ่ายค้านนาย Vitali Klitschko
But opposition leader Vitali Klitschko

บอกว่าการพบหารือกับประธานาธิบดี Yanukovych
said that the meeting with President Yanukovych

เพื่อหาทางออกนั้นประสบความล้มเหลว
to find a solution has failed.

ผู้นำฝ่ายค้านของ Ukraine บอกว่าเขาเสียใจมากๆ
The Ukrainian opposition leader said he is very sorry

เพราะการพบหารือกับประธานาธิบดีนั้นไม่ได้เป็นการหารือกัน
because the discussion with the President was unsuccessful

และว่าประธานาธิบดีไม่ต้องการรับฟัง
and that the President didn't want to listen

แต่ยื่นคำขาดว่าฝ่ายค้านและผู้ประท้วงจะต้องยุติการประท้วง
but demanded the opposition and protestors stop the protests

และออกจากจัตุรัสกลางเมืองไปโดยไม่มีเงื่อนไข
and leave the square unconditionally.

แต่ผู้นำฝ่ายค้านนาย Vitali Klitschko บอกว่าการพบหารือกับประธานาธิบดี Yanukovych เพื่อหาทางออกนั้นประสบความล้มเหลว ผู้นำฝ่ายค้านของ Ukraine บอกว่าเขาเสียใจมากๆ เพราะการพบหารือกับประธานาธิบดีนั้นไม่ได้เป็นการหารือกัน และว่าประธานาธิบดีไม่ต้องการรับฟัง แต่ยื่นคำขาดว่าฝ่ายค้านและผู้ประท้วงจะต้องยุติการประท้วง และออกจากจัตุรัสกลางเมืองไปโดยไม่มีเงื่อนไข

การพบ - meeting
ความล้มเหลว - failure
เงื่อนไข - a condition
ประสบ - to meet; encounter
ยุติ - [to] end; terminate; cease
ยื่นคำขาด - [to] give someone an ultimatum
หารือ - to consult; to go to for advice

Back...