ส่วนประธานาธิบดี Viktor Yanukovych
President Viktor Yanukovych

ของ Ukraine ออกมากล่าวยืนยันหน้าที่ของตน
of the Ukraine, confirmed his duties

ในฐานะผู้ค้ำประกันรัฐธรรมนูญของประเทศว่า
as guarantor of the country's constitution that

จะต้องรับประกันว่ามีความสงบสุขในประเทศ
he must assure there is peace in the country

ในหมู่ประชาชนร้บความยุติธรรมต่อทุกคน
and that there will be justice for everyone.

ประธานาธิบดีของ Ukraine ยังได้เรียกร้องให้ผู้นำฝ่ายค้าน
The President of the Ukraine called for opposition leaders

แยกตัวออกมาจากกลุ่มผู้ฝักฝ่ายความรุนแรง
to separate from those supporting violence

มิฉะนั้นก็ต้องยอมรับว่าการสนับสนุนผู้ฝักฝ่ายความรุนแรง
otherwise they need to admit they're supporting the radicals.

ประธานาธิบดีของ Ukraine กล่าวต่อไปว่า
The Ukraine President continued saying

ไม่อยากใช้กำลังกับผู้ประท้วง
he does not want to use force against the protestors

ถ้าจะมีทางเจรจาประนีประนอมทำความตกลงกันได้
if there is a way to negotiate a compromise.

ส่วนประธานาธิบดี Viktor Yanukovych ของ Ukraine ออกมากล่าวยืนยันหน้าที่ของตน ในฐานะผู้ค้ำประกันรัฐธรรมนูญของประเทศว่า จะต้องรับประกันว่ามีความสงบสุขในประเทศ ในหมู่ประชาชนร้บความยุติธรรมต่อทุกคน ประธานาธิบดีของ Ukraine ยังได้เรียกร้องให้ผู้นำฝ่ายค้าน แยกตัวออกมาจากกลุ่มผู้ฝักฝ่ายความรุนแรง มิฉะนั้นก็ต้องยอมรับว่าการสนับสนุนผู้ฝักฝ่ายความรุนแรง ประธานาธิบดีของ Ukraine กล่าวต่อไปว่า ไม่อยากใช้กำลังกับผู้ประท้วง ถ้าจะมีทางเจรจาประนีประนอมทำความตกลงกันได้

การสนับสนุน - support; supporting
ความตกลง - agreement
ความยุติธรรม - justice; fairness
ความสงบสุข - peace; peacefulness
เจรจา - to negotiate
ในฐานะ - in the position of; as
ประธานาธิบดี - President
ประนีประนอม - to compromise
ผู้ค้ำประกัน - guarantor
มิฉะนั้น - otherwise
ยืนยัน - to insist, confirm
รัฐธรรมนูญ - constitution
รับประกัน - [to] assure; guarantee
เรียกร้อง - to demand, to appeal
หน้าที่ - duty; obligation

Back...