รัฐบาล Ukraine กล่าวโทษ
The Ukraine government blamed

ผู้นำของฝ่ายค้านสำหรับความรุนแรงที่เกิดขึ้น
opposition leaders for the violence

เมื่อตำรวจปราบจลาจลบุกทำลายค่ายของผู้ประท้วงที่จัตุรัสกลางกรุง Kiev
when riot police destroyed the protestors' camp at Independence Square in Kiev.

ผู้รักษาการในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนาย Serhiy Arbuzov
Interim Prime Minister Serhiy Arbuzov

กล่าวปราศรัยต่อประชาชนของ Ukraine ว่ารัฐบาล
spoke to the Ukrainian public that the government

และประชาคมนานาชาติประณามความรุนแรง
and international community vigorously denounce the violence

และการรุกรานที่เกิดขึ้นอย่างแข็งขัน
and invasion (of Independence Square) that took place.

และว่าความรุนแรงนี้ ไม่เป็นการแสดงออกถึงความเป็นประชาธิปไตย
And that this violence is not an expression of democracy

หรือเจตนารมณ์ของประชาชน
or the intent of the public

หากจะเป็นการปลุกปั่นและเป็นความพยายามของผู้ฝักฝ่ายความรุนแรง
to be inciting radicals

ที่จะบีบบังคับรัฐบาล
to oppress government.

รัฐบาล Ukraine กล่าวโทษ ผู้นำของฝ่ายค้านสำหรับความรุนแรงที่เกิดขึ้น เมื่อตำรวจปราบจลาจลบุกทำลายค่ายของผู้ประท้วงที่จัตุรัสกลางกรุง Kiev ผู้รักษาการในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนาย Serhiy Arbuzov กล่าวปราศรัยต่อประชาชนของ Ukraine ว่ารัฐบาล และประชาคมนานาชาติประณามความรุนแรง และการรุกรานที่เกิดขึ้นอย่างแข็งขัน และว่าความรุนแรงนี้ ไม่เป็นการแสดงออกถึงความเป็นประชาธิปไตย หรือเจตนารมณ์ของประชาชน หากจะเป็นการปลุกปั่นและเป็นความพยายามของผู้ฝักฝ่ายความรุนแรง ที่จะบีบบังคับรัฐบาล

กล่าวโทษ - accuse; charge
การปลุกปั่น - agitation
การแสดงออก - expression
ความรุนแรง - violence
ค่าย - camp; campground
จลาจล - to riot
จัตุรัส - square
เจตนารมณ์ - intention; aim; purpose
ตำแหน่ง - position; rank
ทำลาย - to destroy; damage
นานาชาติ - various countries; international
นายกรัฐมนตรี - Prime Minister
บุก - to invade
บีบบังคับ - [to] force; oppress; coerce
ประชาคม - community
ประชาชน - citizens, the public
ประชาธิปไตย - democracy
ประณาม - to condemn; to denounce
ปราบ - to suppress; subdue
ปราศรัย - speech; address; talk
ผู้นำ - leader
ผู้ประท้วง - protestor; demonstrator
ผู้ฝักฝ่าย - supporter
ผู้รักษาการ - interim; caretaker
ฝ่ายค้าน - opposition party
รัฐบาล - government
รุกราน - invasion; attack; assault
อย่างแข็งขัน - actively; vigorously

Back...