Link to the original article on VOA Thai.

Play audio

ชาติตะวันตกประณามความรุนแรงใน Ukraine และกำลังพิจารณามาตรการลงโทษ Ukraine ทางเศรษฐกิจ

รัฐบาล Ukraine กล่าวโทษ ผู้นำของฝ่ายค้านสำหรับความรุนแรงที่เกิดขึ้น เมื่อตำรวจปราบจลาจลบุกทำลายค่ายของผู้ประท้วงที่จัตุรัสกลางกรุง Kiev ผู้รักษาการในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนาย Serhiy Arbuzov กล่าวปราศรัยต่อประชาชนของ Ukraine ว่ารัฐบาล และประชาคมนานาชาติประณามความรุนแรง และการรุกรานที่เกิดขึ้นอย่างแข็งขัน และว่าความรุนแรงนี้ ไม่เป็นการแสดงออกถึงความเป็นประชาธิปไตย หรือเจตนารมณ์ของประชาชน หากจะเป็นการปลุกปั่นและเป็นความพยายามของผู้ฝักฝ่ายความรุนแรง ที่จะบีบบังคับรัฐบาล study 1

ส่วนประธานาธิบดี Viktor Yanukovych ของ Ukraine ออกมากล่าวยืนยันหน้าที่ของตน ในฐานะผู้ค้ำประกันรัฐธรรมนูญของประเทศว่า จะต้องรับประกันว่ามีความสงบสุขในประเทศ ในหมู่ประชาชนร้บความยุติธรรมต่อทุกคน ประธานาธิบดีของ Ukraine ยังได้เรียกร้องให้ผู้นำฝ่ายค้าน แยกตัวออกมาจากกลุ่มผู้ฝักฝ่ายความรุนแรง มิฉะนั้นก็ต้องยอมรับว่าการสนับสนุนผู้ฝักฝ่ายความรุนแรง ประธานาธิบดีของ Ukraine กล่าวต่อไปว่า ไม่อยากใช้กำลังกับผู้ประท้วง ถ้าจะมีทางเจรจาประนีประนอมทำความตกลงกันได้ study 2

แต่ผู้นำฝ่ายค้านนาย Vitali Klitschko บอกว่าการพบหารือกับประธานาธิบดี Yanukovych เพื่อหาทางออกนั้นประสบความล้มเหลว ผู้นำฝ่ายค้านของ Ukraine บอกว่าเขาเสียใจมากๆ เพราะการพบหารือกับประธานาธิบดีนั้นไม่ได้เป็นการหารือกัน และว่าประธานาธิบดีไม่ต้องการรับฟัง แต่ยื่นคำขาดว่าฝ่ายค้านและผู้ประท้วงจะต้องยุติการประท้วง และออกจากจัตุรัสกลางเมืองไปโดยไม่มีเงื่อนไข study 3

ในอีกด้านหนึ่ง รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของฝรั่งเศส เยอรมนี และโปแลนด์ จะเดินทางไปยังกรุง Kiev เพื่อหารือกับฝ่ายต่างๆ ใน Ukraine ในวันพฤหัสบดีนี้ ก่อนที่สหภาพยุโรปหรือ EU จะพิจารณามาตรการลงโทษผู้นำ Ukraine ทางเศรษฐกิจ สำหรับความรุนแรงที่เกิดขึ้น รัฐมนตรี Laurent Fabius ของกระทรวงการต่างประเทศฝรั่งเศสกล่าวว่า ขณะผู้เดินทางจาก EU ชุดนี้ จะพบหารือกับกลุ่มต่างๆ ที่มีบทบาทใน Kiev และจะพยายามโน้มน้าวให้คนเหล่านี้หันมาเจรจากัน จากนั้นก็จะเดินทางกลับกรุง Brussels เพื่อการตัดสินใจดำเนินการที่เห็นว่าจำเป็นต่อไป study 4

รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของฝรั่งเศสกล่าวข้อความของตน ก่อนการพบหารือกับรัฐมนตรี John Kerry ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐที่กรุง Paris เมื่อวันอังคาร ขณะเดียวกันรัฐมนตรี Kerry ให้ความเห็นไว้ว่า ประธานาธิบดี Yanukovych ของ Ukraine มีทางเลือกในเรื่องนี้ และว่าวอชิงตันนั้นก็กำลังพิจารณามาตรการลงโทษผู้นำ Ukraine ทางเศรษฐกิจ เพื่อจะสร้างบรรยากาศสำหรับการประนีประนอมกันขึ้น รัฐมนตรี John Kerry ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่า วอชิงตันอยากจะให้ประธานาธิบดี Yanukovych นำผู้คนมาร่วมมือกัน เจรจากับฝ่ายค้าน หาทางประนีประนอม และยกประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้ง และเชื่อว่า มีโอกาส ที่จะทำเช่นนั้น และหลีกเลี่ยงความรุนแรงได้ study 5

ทางฝ่าย Russia ได้กล่าวเตือนยุโรปหลายครั้งแล้ว ว่าไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับกิจการของอดีตประเทศสมาชิกของสาธารณรัฐ Soviet แห่งนี้ ส่วนมาตรการลงโทษ Ukraine ทางเศรษฐกิจ ที่ EU กำลังพิจารณานั้น รวมถึงการอายัดทรัพย์สิน และการห้ามเดินทางเข้าประเทศภาคีของ EU ทั้ง 28 ประเทศด้วย study 6Vocabulary
กระทรวง - ministry
กล่าวโทษ - accuse; charge
การตัดสินใจ - decision
การปลุกปั่น - agitation
การพบ - meeting
การสนับสนุน - support; supporting
การแสดงออก - expression
กิจการ - activity; duty; business
เกี่ยวกับ - about; concerning
ข้อความ - message; statement
ความตกลง - agreement
ความยุติธรรม - justice; fairness
ความรุนแรง - violence
ความล้มเหลว - failure
ความสงบสุข - peace; peacefulness
ค่าย - camp; campground
เงื่อนไข - a condition
จลาจล - to riot
จัตุรัส - square
จำเป็น - [is] necessary; essential
เจตนารมณ์ - intention; aim; purpose
เจรจา - to negotiate
ดำเนินการ - to execute (a plan); to operate
ตำแหน่ง - position; rank
เตือน - to warn
ทรัพย์สิน - assets; property
ทางเลือก - choice; alternatives; option
ทำลาย - to destroy; damage
นานาชาติ - various countries; international
นายกรัฐมนตรี - Prime Minister
โน้มน้าว - [to] persuade; induce; influence
ในฐานะ - in the position of; as
บทบาท - role; part (in a play or movie)
บรรยากาศ - atmosphere
บีบบังคับ - [to] force; oppress; coerce
บุก - to invade
ประชาคม - community
ประชาชน - citizens, the public
ประชาธิปไตย - democracy
ประณาม - to condemn; to denounce
ประธานาธิบดี - President
ประนีประนอม - to compromise
ประโยชน์ - benefit; use; usefulness
ปราบ - to suppress; subdue
ปราศรัย - speech; address; talk
เป็นที่ตั้ง - [to] be mainly; be chiefly
ผู้ค้ำประกัน - guarantor
ผู้นำ - leader
ผู้ประท้วง - protestor; demonstrator
ผู้ฝักฝ่าย - supporter
ผู้รักษาการ - interim; caretaker
ฝ่ายค้าน - opposition party
พิจารณา - to consider; to study; to investigate
ภาคี - a participant; an associate member
มาตรการ - measure; order
มิฉะนั้น - otherwise
ยุ่ง - [to] bother; disturb
ยุติ - [to] end; terminate; cease
ยื่นคำขาด - [to] give someone an ultimatum
ยืนยัน - to insist, confirm
ร่วมมือ - [to] cooperate; work together
รัฐธรรมนูญ - constitution
รัฐบาล - government
รัฐมนตรี - Minister or Secretary (in a government cabinet)
รับประกัน - [to] assure; guarantee
รุกราน - invasion; attack; assault
เรียกร้อง - to demand, to appeal
เรื่อง - issue; affair; matter
ลงโทษ - to punish
วันพฤหัสบดี - Thursday
เศรษฐกิจ - economy; economic affairs
สมาชิก - member
สร้าง - to build; construct
สหภาพยุโรป - European Union
สหรัฐ - the United States
สาธารณรัฐ - republic
หน้าที่ - duty; obligation
หลีกเลี่ยง - to avoid; to escape
หันมา - to turn towards
หารือ - to consult; to go to for advice
อดีต - [to be] former; ex-
อย่างแข็งขัน - actively; vigorously
อายัด - to seize; confiscate
โอกาส - chance; opportunity

Home...