หนังสือพิมพ์ Washington Post สรุปท้ายในบทบรรณาธิการของตน
The Washington Post concludes in its editorial

ว่ารัฐบาลสหรัฐของประธานาธิบดีโอบามา
that President Obama's US Government

ซึ่งลังเลที่จะเรียกการเข้ายึดอำนาจของกองทัพอียิปต์เมื่อปีที่แล้ว
which hesitated to label the takeover in Egypt last year

ว่าเป็นการปฏิวัตินั้น ได้ส่งผลผลักดันให้อียิปต์ก้าวเข้าสู่ภาวะเผด็จการ
as a coup, helped propel Egypt toward dictatorship.

แต่มาในครั้งนี้ รัฐบาลสหรัฐได้ส่งสัญญาณที่ถูกต้องเกี่ยวกับประเทศไทย
But this time the US government sent the correct signal about Thailand.

โดยโฆษกของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ได้แถลงว่า
A US Ministry of Foreign Affairs spokesperson announced that

รัฐบาลอเมริกันคาดหวังว่ากองทัพไทยจะไม่บ่อนทำลายสถาบันประชาธิปไตย
the American government expects that the Thai armed forces will not undermine democratic institutions,

รวมทั้งอย่างได้เน้นถึงความจำเป็น
including emphasizing the need

ที่จะต้องมีการเลือกตั้ง เพื่อช่วยกำหนดเจตนารมณ์ของประชาชนชาวไทยด้วย
to have elections to help determine the intentions of the Thai people,

ซึ่งหากว่าผู้นำกองทัพของไทยไม่เคารพในหลักการเหล่านี้แล้ว
who if Thai army leaders don't respect these principles,

รัฐบาลสหรัฐฯ ก็ไม่ควรลังเลที่จะใช้กฎหมาย
the US government should not hesitate to use laws

เรื่องการระงับความช่วยเหลือและความร่วมมือทางทหารกับประเทศไทย
about suspending military aid and cooperation with Thailand.

นั้นเป็นการสรุปความเห็นในบทบรรณาธิการของหนังสือพิมพ์ชั้นนำของสหรัฐ 3 ฉบับ ในช่วงของรายงานเทศมองไทย
That sums up the opinions in the editorials of 3 leading US newspapers in their reports looking at Thailand.

หนังสือพิมพ์ Washington Post สรุปท้ายในบทบรรณาธิการของตน ว่ารัฐบาลสหรัฐของประธานาธิบดีโอบามา ซึ่งลังเลที่จะเรียกการเข้ายึดอำนาจของกองทัพอียิปต์เมื่อปีที่แล้ว ว่าเป็นการปฏิวัตินั้น ได้ส่งผลผลักดันให้อียิปต์ก้าวเข้าสู่ ภาวะเผด็จการ แต่มาในครั้งนี้ ฐบาลสหรัฐได้ส่งสัญญาณที่ถูกต้องเกี่ยวกับประเทศไทย โดยโฆษกของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ได้แถลงว่า รัฐบาลอเมริกันคาดหวังว่ากองทัพไทยจะไม่บ่อนทำลายสถาบันประชาธิปไตย รวมทั้งอย่างได้เน้นถึงความจำเป็น ที่จะต้องมีการเลือกตั้ง เพื่อช่วยกำหนดเจตนารมณ์ของประชาชนชาวไทยด้วย ซึ่งหากว่าผู้นำกองทัพของไทยไม่เคารพในหลักการเหล่านี้แล้ว รัฐบาลสหรัฐฯ ก็ไม่ควรลังเลที่จะใช้กฎหมาย เรื่องการระงับความช่วยเหลือและความร่วมมือทางทหารกับประเทศไทย

นั้นเป็นการสรุปความเห็นในบทบรรณาธิการของหนังสือพิมพ์ชั้นนำของสหรัฐ 3 ฉบับ ในช่วงของรายงานเทศมองไทย

กระทรวงการต่างประเทศ - Ministry of Foreign Affairs
การเข้ายึดอำนาจ - takeover
โฆษก - spokesperson
เจตนารมณ์ - intention; aim; purpose
แถลง - [to] state ; declare ; announce
บ่อนทำลาย - [to] undermine
เผด็จการ - dictatorship
ระงับ - [to] restrain ; suppress
ลังเล - to hesitate; to waver
หลักการ - principle

Back...