อย่างไรก็ตาม Washington Post แสดงความเห็นในบทบรรณาธิการของตน
However the Washington Post commented in its editorial

ว่าถ้าผู้บัญชาการทหารบกของไทยมีความตั้งใจจริง
that if the Thai Army Commander in Chief is determined

ที่จะทำหน้าที่เป็นคนกลางโดยไม่มีผลประโยชน์ใดๆ เข้ามาเกี่ยวข้องแล้ว
to work as a middleman without benefitting,

การก้าวเข้ามามีบทบาทของกองทัพไทยครั้งนี้ก็จะเป็นผลดี
stepping into this role by the Thai armed forces will be a good thing

เพราะจากเหตุการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา
because from the political conflict these past 6 months

ประเทศไทยกำลังต้องการการประนีประนอมผ่อนปรนอย่างแท้จริง
Thailand is truely needing a compromise.

และว่าการที่เศรษฐกิจของไทยต้องหดตัวลงในช่วงไตรมาศแรกนั้น
And the fact that Thailand's economy contracted in the first quarter

เรื่องนี้ไม่มีเหตุผลอื่นใด
there is no other reason

นอกเสียจากการที่กลุ่มซึ่งต่อต้านและสนับสนุน พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร นั้น
aside from the fact that groups for and against Police Lieutenant Colonel Thaksin

ไม่สามารถทำความตกลงทางการเมือง
are unable to reach a politcal settlement

ในลักษณะที่จะสามารถตอบปัญหาความวิตกกังวล ความชอบทำของทั้งสองฝ่ายได้นั่นเอง
in a way that will answer the concerns to the liking of both sides.

อย่างไรก็ตาม Washington Post แสดงความเห็นในบทบรรณาธิการของตน ว่าถ้าผู้บัญชาการทหารบกของไทยมีความตั้งใจจริง ที่จะทำหน้าที่เป็นคนกลางโดยไม่มีผลประโยชน์ใดๆ เข้ามาเกี่ยวข้องแล้ว การก้าวเข้ามามีบทบาทของกองทัพไทยครั้งนี้ก็จะเป็นผลดี เพราะจากเหตุการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา ประเทศไทยกำลังต้องการการประนีประนอมผ่อนปรนอย่างแท้จริง และว่าการที่เศรษฐกิจของไทยต้องหดตัวลงในช่วงไตรมาสแรกนั้น เรื่องนี้ไม่มีเหตุผลอื่นใด นอกเสียจากการที่กลุ่มซึ่งต่อต้านและสนับสนุน พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร นั้น ไม่สามารถทำความตกลงทางการเมือง ในลักษณะที่จะสามารถตอบปัญหาความวิตกกังวล ความชอบทำของทั้งสองฝ่ายได้นั่นเอง

ความขัดแย้ง - conflict
ความชอบ - liking ; fondness
ความตั้งใจจริง - determination
ความวิตกกังวล - anxiety ; distress ; worry
ผ่อนปรน - [to] lessen ; reduce ; ease

Back...